Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Föld és Hazánk történelmi kronológiája 8

 

Középkor

 476 A Nyugat-Romai birodalom felbomlása

         Az utolsó nyugat-római császár, Romulus Augustulus lemondatása. 

         Apja Flavius Orestes római nemes, Attila egyik udvari titkára, - majd a

         Nyugatrómai Birodalom katonai vezetője- , aki 448 v 449 nyarán Edika társaként

         Konstantinápolyban járt követségben. Velük együtt tér vissza a hunokhoz Priszkosz

         rétor is, aki fenn maradt  munkájában írt a hunokról, Attiláról, palotájáról, családjáról.

Priszkosz rétor ([410-420 között] – 472 után) keletrómai diplomata, történetíró. 448-449 körül egy követség tagjaként Attila hun uralkodó udvarában. Erről és a kor egyéb eseményeiről nyolckötetes művében számolt be, amit 23 évvel a követjárás után fejezett be.
Eredeti művének – amiben valószínűleg a 411 és 472 közötti eseményeket foglalta össze – csak részletei maradtak fenn mások műveiben idézve, esetleg harmadkézből. Ilyen volt pl. Iordanes. Bíborbanszületett Konstantin által 950 körül készített kivonatok, amelynek másolatai megtalálhatóak.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Priszkosz_r%C3%A9tor

         Fiának a császárnak a lemondatója Attila egyik szövetségesének a skír Edikának a fia:

         Odoaker, aki Attila udvarában nevelkedett. Császári testőrparancsnok, majd a germán

         segédcsapatok vezetője, később Itália királya 493-ig.

         Odoakert Theodorich keleti gót király öletett meg Itáliáért való harcban.

         (Nagy) Theodorich állítólag Magyarországon született, a keleti gót területen.

 

496- 537 k. A legendás Arthur briton (kelta) király uralkodása

         Legyőzte a szászokat, meghódította Skóciát, Izlandot, Írországot, Galliát, Norvégiát,Dániát.

         Udvartartása volt Carleonban is székelt.. Vára neve Camelot. Hősök, vezérek vették körül,

         akiket a hagyomány a kerekasztal lovagjaiként ismer. Az asztal alakját Merlin tanácsolta,

         hogy kifejezze az egyenlőséget. A mondák olyan széles körben terjedtek el, hogy

        Arturból időközben a lovagok mintaképévé vált, a férfias hűség, a vezér megtestesítője.

         Bretagne-ba kivonult britek (nevükből Bretagne) az ő alakja köré szőtték mondáikat.

        Kardja volt az Excalibur, s kereste a Grált, Jézus ebből a kehelyből ivott az utolsó vacsorán,

         és a keresztrefeszítése után Arimathiai József ebbe fogta fel a sebeiből kifolyó vért.

         Arimathiai Józsefet a feltámadás után megvádolták a holttest eltulajdonításával, börtönbe

         zárták, étlen-szomjan tartották, de ő mégis életben maradt, mert táplálékát a Szent Grál

         biztosította, amelynek őrzője volt, s amit ő vagy leszármazottjai vittek Brittanába.

 

600  körül A maja civilizáció fénykora. Klasszikus kor 300-900 Petén-térség és a

         Yucatán-félsziget, hieroglifikus írás, un. Hosszú Számlálás naptár, melyet 900-ban

         abbahagynak, építkezéseket abba hagynak és a trópusi erdő vissza foglalja területét.

 

 622  júl. 16 Mohamedán időszámítás kezdete. Mohamed próféta futása Mekkából-Medinába.

         Mohamedán mekkai kereskedő 610-ben új vallást alapított:az iszlámot (mohamedán vallás)

Mohamed, a legenda szerint, közvetlen leszármazottja volt Ábrahám prófétának, a három világvallás ősatyjának, elsőszülött fián, Iszmáelen keresztül. Mohamed tehetős családba született, a kurajs törzsbeli Abdallah és Amína fiaként, Mekka környékén, a mai Szaúd-Arábia nyugati részén.

610 körül, tehát negyven éves korában  megjelent neki Gábriel arkangyal. Az elsőtől hat hónapra, Gábriel arkangyal azt a parancsot adta neki, hogy álljon ki az emberek elé és óvja a őket Allah haragjától, a pokol tüzétől s mindattól, ami ezt felidézheti. Gábriel tanította meg imádkozni és mutatta meg neki, mikor és hogyan kell elvégezni a rítusokat. Rohamait felesége és környezete tartotta először isteni kinyilatkoztatásnak, hívei száma azonban nagyon lassan gyarapodott.

Hira hegyen jelent meg előtte Gábriel arkangyal, hogy 20 éven keresztül ismertesse vele Isten szavait. Ez 114 szúrát (fejezetet) kapott, és összességét Koránnak nevezzük

          Az arabok 711-ben legyőzték a gótokat és megvetették lábukat Európában(Spanyolor.) 1492-ig.

         Nyugaton 732-ben Martell Károly frank majordomusnak sikerült megállítania őket Poitiers-nél.

         Keleten 740-ben a bizánciak mértek rájuk vereséget.

         Mórok és szaracénok - A középkorban a hódító arabokat különféle nevekkel illették: a

          Hispániát meghódítókat móroknak spanyolul moros), az Itália déli részét, valamint a

          mediterrán szigeteket megszállókat pedig szaracénoknak (latinul Sarraceni) nevezték.

 

750-1300 A toltékok  fővárosukat, Tulát (mai Mexikóban) ?1100 k. építik.

 

8.sz.- 11. sz. vikingek portyázásai.

         A vikingek skandináv származású hajósok és harcosok, akik a 8. és a 11. század között

         indultak rablóportyáikra vagy hódító hadjárataikra. Ismertek normann(északi ember),

         varég/rusz (svéd vikingek, arab és bizánciak ruszoknak nevezték őket) néven is.

         Rusz/varégok inkább kereskedők voltak Oroszországban megalapították a Rusz államot

         a 10. sz.-ban. Novgorod és Kijev központtal.

         Normannok uralkodtak Szicíliában (XI.sz.-1194-ig), Salernóban,

         Angliában (1013-1154) és Normandiában is ami róluk kapta a nevét.

 

895-900 A magyar Honfoglalás (7 magyar törzs+3 kabar törzs vett részt a honfoglalásban)

            Tőrzsek: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi

            Vezérek: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm (Tétény)

            Figyelmet érdemel az a tény, hogy a baskírok törzsnevei egyeznek a magyarság két

            törzsnevével. Pl.: Jenej–Jenő, Surmat–Gyarmat.

           895-896 bolgárok területének elfoglalása. 898 a morvák visszaszorítása,

           899 a keleti frank király Arnulf hívására a magyarok Itáliában Berengár király ellen,

           majd visszatérve mivel a szövetséges Arnulf elhunyt elfoglalják Pannóniát (Dunántúlt).

           902-ben a magyarok elfoglalták Morvaországot, s ettől kezdve a morvák

           magyar fennhatóság alá kerültek.

           902-904 bajor hadjáratok után a bajorok békét színlelve meghívják Kurszánt, 

             de őt a szakrális vezérünket megölik.

           904-ben a pozsonyi csatában a német seregek nagy vereséget kapnak,

           de meghal a harctéren Árpád 3 fia és Árpád is később belehal a sebeibe,

           viszont ezzel a csatával biztosítottuk helyünket a Kárpát-medencében.

  955 A magyar kalandozások vége

         A kalandozó magyarok döntő veresége Augsburg-nál.

          I.Ottó német király, a későbbi 962 német-római császár - Bulcsú és Lél (Lehel) ellen.

 

947 k. első kerekes óra elkészítése egy lelkész (Gerbert francia lelkész) nevéhez

         fűződik, aki később II. Szilveszter néven foglalja el a pápai trónt,

         aki I. (Szent) Istvánnak a koronát küldte.

 

1000 k. A vikingek gyarmatosítják Grönlandot és felfedezik Amerikát (Vinland=szőlőföld)

         Leif Eriksson és 30 fős legénysége L'Anse aux Meadowsba (Newfoundland)

         Apja Vörös Erik 981-ben lépett először Grönlandra, és nevezte el Zöld-szigetnek.

 

1000-1038 az első magyar király I. (Szent) István uralkodása.

         Főbb cselekedetei: Belső és külső békére törekvés, egyházmegyék szervezése,

         királyi vármegyék szervezése a törzsi területek helyére, egyház támogatása,

         törvények, pénzverés. Külső és belső ellenfelekkel leszámolás.

         Apja Géza ismerete fel, hogy a kereszténység nélkül az ország elvész

         + törekedett rokoni kapcsolatok kialakítására, gyermekei kiházasítása révén.

         A magyar király szó a frank király Nagy Károly nevéből származik szláv

         közvetítéssel.

 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ (Részletek)

 

Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyikon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod.

 

…ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.

… én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: "Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos." És Dávid zengi:

Jósággal közeledsz a jóhoz,
az igazhoz igaz vagy.
A tisztával tisztán bánsz,
a hamissal azonban hamis módra.

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját.

Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot."

Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz.

Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson.

Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben.

Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass.

Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.

Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.

Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.

Forrás: www.mek.niif.hu Kuruc Ágnes fordítása

 

1000-1250 k. Román építészeti stílus. vastag erődszerű falak, vaskos-zömök

          pillérek, keskeny - lőrésnek alkalmas - ablakok. Pisai dóm.1064-12.sz.

          Magyarországon pl. a jáki templom, épült 1250 k.

 

XI. sz.-ban alakult meg az első állam Peruban, melynek alapítójául a hagyomány

         bizonyos Capaz Mankót emleget, ki magát a nap fiának (inka) mondván,

         Cuzco városát tette meg országának székvárosává. Utódai hasonlóan inkák-nak

         nevezték magukat és országuk hatalmát tetemesen tágították.

 

1037- 1194 Szeldzsuk nagybirodalom. Nevüket vezetőjükről a dinasztiaalapító Szeldzsukról

             kapták, aki a Nagyszeldzsuk Birodalmat (1037–1194) megalapító I. Tugrul nagyapja volt.

             Birodalmuk legnagyobb kiterjedése idején a Pamírtól a Földközi-tengerig terjedt.

 

1051 III. Henrik nagy sereggel tör Magyarországra, Székesfehérvárig nyomul

         előre, de a Vértes hegységnél a magyarok megtámadják és legyőzik,

         megfutamítják a kiéhezett seregét. (Az utánpótlást biztosító hajó kapitányának

         írtak levelet a császár nevében, hogy elmegy Magyarországról, így ő is induljon el.)

         S a hátrahagyott vértjeik miatt nevezték el a hegyet Vértesnek.

         (vért=a harcos vállát, törzsét elöl hátul takaró páncél)       

1052 III. Henrik Pozsonyt ostromolja, Zotmund búvár (Búvár Kund) elsüllyeszti

         a hajóhadát, erre a császár felhagy a város ostromával és hazatér.

 

1054 A görög (keleti, ortodox) és a latin (nyugati) keresztény egyház között szakadás

         (szkizma) következik be.

 

1055 I.András király bencés monostort alapított Tihanyban Szent Ányos tiszteletére.

         A monostor latinul írt alapítólevele, a legrégebbi, eredetiben ránk maradt

         magyarországi oklevél. Jelenleg Pannonhalmán van.

         Ez az irat a legrégebbi magyar nyelvű írásos emlékünk.

         ,,fehervaru rea meneh hodu utu rea”Fehérvárra menő hadiútra.

 

1059 Lateráni zsinat - Megtiltja, hogy a világi fejedelmek beleszóljanak a püspök és

         pápa választásba. De csak 1122-ben Wormsban zárul megegyezéssel a kérdés.

         Akkor köt egyezséget (konkordátumot) a császár (V.Henrik) és a pápa (II. Calixtus),

         hogy szétválasszák a világi és egyházi vezetők választásának jogát.

 

1077 Canossa-járás
         A német hűbéresek lázadása miatt IV. Henrik kénytelen megalázkodni 

         VII. Gergely pápa előtt, és Canossa várában kikönyörögni feloldozását a

         kiközösítés alól. A kibékülés csak ideiglenes; 1080-ban a császár ellenpápát

         választott.

         1084-ben Rómát is elfoglalja, s VII.Gergely száműzetésben hal meg 1085.

 

1095 II.Orbán a clermonti zsinaton felveti a szeldzsuk törökök által elfoglalt

         Palesztinába vezetendő hadjárat gondolatát.

1096 Első keresztes sereg, 3 év után nyer és 1099 megalapítják a Jeruzsálemi

         királyságot.

 

1088 Az első egyetem Európában Bologna (jog-tudományegyetem) (vagy Párma 1065).

         Az első akadémiát i.e. 387-ben a görög filozófus Platón alapította Akadémosz ligetében,

          Athén közelében (Platon nevezte iskoláját Akadémiának), ahol a diákjainak filozófiát,

          matematikát és testnevelést tanított.

         Majd Arisztotelész is alapított iskolát melynek a neve Lükeion (Líceum).

         Platon és Arisztotelész iskolája gymnasium volt (árnyékos liget)

          Más görög városok is ismertté váltak oktatási intézményeikről pl. Hippokratész városa Kos.

          A legismertebb ókori görög "egyetem" az Alexandriai Múzeum és Könyvtár volt.

          Platón után körülbelül ezer évvel a modern egyetemekhez hasonló intézmények

           alakultak Perzsiában és az Iszlám világban, pl.a Gundishapuri Akadémia, később

          pedig az Al-Azhar Egyetem, Kairó egyeteme. Az egyik legfontosabb egyetemi

          jellegű ázsiai intézmény a Nalanda volt Biharban, Indiában.

          Konstantinápolyi "egyetem"-et 425-ben Theodosius császár alapítototta, ezt is

          tekintjük Európa első egyetemének 1453-ig működött.

          A Karoling korszakban arisztokraták gyerekeinek oktatása céljából egy híres

          akadémiát hoztak létre Charlemagne-ban.

          Ez már előrevetítette az egyetemek kialakulását a 11. században.

          Salerno - Salernot azért hívják Hippocratica Civitas-nak, mert itt alapították

          Európa első orvosi egyetemét. Az elterjedt monda szerint négy tudós, egy görög, egy

          latin, egy zsidó és egy szaracén alapította a helybeli iskolát Schola Medica Salernitana)

          A Salernoi egyetem mintájára szervezték Európa többi egyetemeit.

          Jellegzetessége, hogy itt - szinte egyedülálló módon e korban - a tudomány laikus,

          világi - nem egyházi -kezekben virágzott ki. Itt sikerült az orvosok céhének először saját,

           független iskolát teremtenie, s itt adták ki a világ első orvosi vizsgaszabályzatát, 1140-ben.

          Ezt a szabályzatot később a legendás császár, II. Frigyes (1194-1250) erősítette meg és

          bővítette ki. Az általa kiadott rendelet szabta meg először a orvosok számára, hogy 5 évet

          kell tanulniuk, majd egy évet gyakorolniuk az orvostudományt, mielőtt képzettségükről

          okmányt kaphatnak.

          13. sz. már sok egyetem volt pl. Montpellier (orvosi) ezután Salerno népszerűsége csökken,

          Párizs (teológia és filozófia). 1211 Sorbonne.

 

1143-1168 Kasztrióta György (Szkander bég) albánok 25 éves szabadságharc a török ellen.

          i.e. 200 Ptolemaiosz már említi az albánok törzsét, a terület lakóinak elnevezése

          szkipetár=sas fia.

 

1192-1195 A Halotti beszéd és könyörgés. Az első ismert összefüggő magyar szövegemlék.

         „Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk.” - kezdetű mű.   

         Az ún.Pray-kódexben találták, amiben többek közt, van még az ún. Pozsonyi Évkönyvek

          is, mely a 997-1203 közötti időszak híreit és magyar királylistát tartalmaz.1192-1195 k.

          kezdték írni, talán a boldvai bencés monostorban. A magyar történelem jelentős forrása. 

           A mai neve azért Pray-kódex, mert elsőként Pray György jezsuita szerzetes számolt be

           róla 1770.

 

1200 körül Az aztékok elfoglalják Mexikó völgyét. Az "azték" név a monda

         szerinti előző hazájukra, Aztlán-ra utal. (Aztlán jelentése: A gémek otthona.)

        A 2–12. században vadász- és gyűjtögető nomád népekkel (összefoglaló

         nevükön a chichimec-ekkel) éltek együtt Mexikó északi fennsíkjain, majd

         dél felé húzódtak  és legyőzték a toltékokat, kiknek a fővárosa Tula volt.

         1325 Tenochtitlán megalapítása, (helyén a spanyolok később Mexikóvárost építik).

          A mai Közép-Mexikó szinte minden népét leigázták, így végül rengeteg kisebb

          adófizető állam fölött uralkodtak. Ezeket ők látták el nyersanyaggal és különböző

         árucikkekkel. 

         Hittek egy fehérbőrű, jóságos félistenben Quetzalcóatl néven, aki a régmúltban

         földművelésre és építészetre tanította a tolték törzseket. A jóslat szerint

         valahonnan keletről kellett hazatérnie amerre eredetileg eltűnt; így történt,

         hogy amikor 1519-ben egy maroknyi spanyol katona és kalandor partra szállt,

         vezérüket, Hernán Cortés-t még Moctezuma is a hazatért félistennek vélte.

          Forrás: http://www.sulinet.hu/panorama/aztek.html

            Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Aztékok

        

1206-1227 Dzsinkisz kán mongol (tatár) uralma. Eredetileg a mongol egy törzsnek neve.

          Később általánosítva mindazokat a népeket jelenti, melyeket a mongolok

          a XIII sz. -beli hadjárataikban meghódítottak, s melyek Dzsingisz kánhoz csatlakoztak.

 

1215 A Magna Charta Libertatum (Nagy Szabadságlevél) Runnymede mezején

         (Földnélküli) János király jogokat, kiváltságokat ad az angol nemességnek. 

 

1222 II. András magyar király kiadja az Aranybullát.

         Előkelők ellenállási joga + megerősíti a szerviensek (nemesek) jogait.

 

 1241 ápr. 11 Muhi-csata magyar vereség a tatároktól (mongolok)

         A Kelet-Európai mongol betörés után a lengyelek Legnicánál, mi a magyarok

         a Sajó mellett Muhinál (Miskolctól kb. 15 km dél-keletre) szenvedtünk vereséget.

         A mongolokról a hírt Julianus barát hozta IV. Bélának 1236-ban, miután Baskíriában

         Magna Hungariában találkozott őseinkkel. 1235 máj. 1.-én Esztergom melletti

         Újfaluból indult 3 társával, ketten visszafordultak, Gerhardus pedig meghalt.

         1 hónapot töltött Magna Hungariaban.

        Majd 2. útján 1237-ben csak Moszkváig jutott, mert a tatárok már Európára törtek,

         s Batu kán levelét hozta haza, melyben megadásra szólította fel Béla királyt.

         Julianus élményeit az őshazabeli magyarokról és az ottani állapotokról, némi

         elfogultsággal, Richardus barát jegyezte le, és küldte el Rómába.

         A kéziratokat Cseles Márton magyar jezsuita fedezte fel újra a vatikáni levéltárban

         1695-ben.

 

1250-1450 k. Gótikus építészeti stílus.

         A boltozat nyomását a pillérekkel és külső támpillérekkel vezették a föld felé.   

         Csúcsív, csipkézett tornyok, oszlopredő, színes üvegablakok, díszítő faragványok.

         Cél minél magasabbra Isten felé. Megnyúlt szobrok.

         Párizsi Notre-Dame (Mi asszonyunk) székesegyház, 1163-1320, 1845-1878 újjáépítették.

          Mátyás-templom (XIII. sz közepén III. Béla alapította a templomot, majd Nagy Lajos és

          Mátyás király is építette, végül Schulek Frigyes (1873-96) neogótikusan restaurálta.

 

1275 Marco Polo (1254-1324) eljut Kínába a mongol uralkodóhoz Kubilájhoz

         (Dzsingiz-kán unokájához) Apja és nagybátyja már 1265-ben volt Kubilájnál

         és mint a követek tértek vissza.

          1271-ben indultak újból útnak Marcoval. Majd onnan 1292-ben indultak haza,

          1295-ben megérkeztek Velencébe 1298-ban Genova ellen indult, de ott elfogták

         és 1 éves börtön büntetése alatt, diktálta le a lovagregény-író pisai Rustichellónak

          úti kalandjait.

          1299-es szabadulása után hazatért, jómódban élt és a városi tanács tagjaként halt meg.

          A világ leírása, avagy Marco Polo utazásai címet viselő könyv nemsokára hatalmas

          népszerűségre tett szert. Később könyvét a Csodák könyve címen adták ki.

          Amikor felszólították, hogy vonja vissza a sok valótlanságot, amit írt, azt válaszolta:

          a felét is alig írta le annak, amit látott. Kínai birodalmon kívül, csillagászat, földrajzi

          dolgokról is írt, Japánról is, pedig ott nem volt, írt kutyafejű emberekről és

          sárkányokról és hordó széles kígyókról.

          Végrendeletében szép vagyont hagyott feleségére és lányaira, és rendelkezett a

          Mongol Birodalomból magával hozott szolgájáról, Péterről.

 

1280 k. A szemüveg ősei A szemüveg felfedezőjeként az angol Roger Bacon (1214-1294)

         ferencrendi szerzetes írt arról, hogy optikai elemek felhasználásával a távoli tárgyak

          közelebbinek láthatók.

         Könyveinek hatására Olaszországban az 1280-as években készültek el az első,

         szövegre helyezhető olvasó lencsék, Alessandro di Spina firenzei mester által.

 

1282 A "szicíliai vecsernye". vecsernye: délutáni isteni tisztelet

         A sziget lakossága fellázad az Anjou-ház uralma ellen, megölik a franciákat,

         és az aragóniai király védelmét kérik.

1291 3 svájci őskanton örökhűséget esküszik egymásnak.

1295 Angliában összehívják a rendi gyűlést (Parlament). I. Edwardnak pénz kellett a háborúhoz.

1299/1307 k. Az Oszmán birodalom kezdete.

A rúmi szeldzsuk birodalom (Ikóniumi Szultánság) felbomlása után (1299 körül), a kis hatalmi centrumokra esett anatóliai térségben, egy Oszmán nevű vezér elszakadt katonákból sereget toborzott, és a Bizánci Birodalom szomszédságában egyeduralomra tett szert. Az utolsó szeldzsuk szultán a bej címmel ajándékozta meg. A zsákmányszerzés reményében táborába csapatostul sereglettek a gáziknak (hit harcosai) nevezett török törzsek, akik segítségével sikeresen terjeszkedett már nem csak az anatóliai, hanem a nyugati, európai, bizánci és keresztény fennhatóság alatt álló területeken is.

 

1301 Kihal az Árpád-ház férfiága (III.András halála)

 

1302 IV. (Szép) Fülöp összehívja a rendeket (Parlament), mert pénz kellett a háborúhoz. Továbbá feloszlatja a templomosrendet, és a pápát Avignonba Franciaországba.

1309-1377 Avignoni fogság (a pápaság számára. Avignon pápai birtok volt Fr.országban)

         1303 VIII. Bonifác pápát elfogják, 1305-ben a francia V. Kelemet válasszák meg.

         Aki 1309-ben Avignonba költözik. 1377-ig franciák a pápák.

         1377. január 17-én XI. Gergely pápa elhagyva Avignont megérkezik Rómába.

 

 

1337-1453 A százéves háború Franciaország és Anglia között.

          Franciaországban a korona VI.Fülöpé lett, de III.Edward mint IV.(Szép) Fülöp

          unokája magának akarta.

          1346 az angol az íjászaik segítségével győznek Crecynél.

          1356 a francia király fogságba esett, s az angolok benyomultak Franciaországba.

          1358 Franciaországban Guilleaume Caillet (gijom kejé) vezetésével, a parasztság 

          fegyvert fogott a nemességet fosztogatták, de a nemesi fősereg Károly dophen (trónörökös)

          - a későbbi V. Károly - vezetésével legyőzte őket.

          1360 békekötés Edward lemond igényéről, de a területeket megtartja. V. Károly francia

          király később visszafoglalta a területeket és 1375-ben fegyverszünetet kötnek a felek.

          1381 Angliában Wat Tyler és John Ball prédikátor vezetésével a parasztság

          London ellen vonult, de megölték őket.

          A két részre szakadt francia nemesség egyik fele az angol, másik fele a francia

          királyt támogatta.

          1415 az angolok Azincourtnál nyernek, majd Párizs is elesik.

          Végül Jeanne d'Arc vezetésével a franciák felszabadították Orleanst, majd

          VII.Károlyt Reimsbe az ősi koronázóvárosba kísérte.

          Bár Jeanne d'Arcot 1431 boszorkányság vádjával elégették, a népi mozgalma

          kisöpörte az angolokat.

 

1348 Első egyetem Kőzép-Európában Prágában Luxemburgi Károly (1347-1378) IV. Károly

          német-római császár, prágai nagy építések, újváros, prágai vár tornyának arannyal

          befedése, nevét viseli a Károly-híd és ő alapította Karlovy Varyt (németül Karlsbad).

         1364 III.(Nagy) Kázmér lengyel király megalapítja a krakkói egyetemet,

                                                 testvére Lokietek Erzsébet Károly Róbert felesége volt, fiúk

         1367 I.(Nagy) Lajos magyar király Pécsett egyetemet alapít (rövid ideig volt)

         I. Nagy Lajos ősiség törvénye szerint nem adható el az ősi föld.

 

1389 A rigómezei csatában az oszmánok (1354) legyőzik Lázár szerb fejedelmet és

         szövetségeseit, s a szomszédaink lesznek.

 

1410 A grünwaldi (tannenbergi) csata; a lengyelek legyőzik a Német Lovagrendet. 

 

1415 Husz János máglyahalála
         A konstanzi zsinat eretnek nyilvánítja, és Luxemburgi Zsigmond német-római császár,

         cseh és magyar király menlevele ellenére máglyán elégetteti. Sancta simplicitas - Szent

         együgyűség - mondta mikor látott egy öreg nénit aki az ő máglyájához gyűjtötte a rőzsét.

Husz János a prágai egyetemen végezte tanulmányait, majd pappá szentelték 1400.
A prágai egyetem professzora 1398, dékánja 1401, majd rektora 1402-1403
A királyné gyóntatója 1402.
A nagy jelentőségű  Betlehem kápolna prédikátora 1402.

Reformtörekvései lényegében Wyclif tételeinek átvételét jelentették, de
a cseh nyelvű istentisztelet követelése és a cseh egyház önállóságának hangoztatása
nála németellenes élt kapott.

Husz igen élesen fordult szembe a fennálló egyházszervezettel, és a két szín alatti áldozás bevezetéséért szállt síkra. Ennek értelmében a hívők is részesülnek az úrvacsorai borból, ami a keresztény hit szerint Jézus vérével való természetfeletti közösséget eredményez.
E követelés a laikusok egyenjogúsítását jelképezte, a bort tartalmazó kehely a mozgalom szimbólumává vált. Csehországban

Husz tanai a társadalom szinte minden rétegében visszhangra találtak, de a szomszédos országokban is terjedni kezdtek.

A pápa 1411-ben kiátkozta Huszt, és az egyház könyörtelen szigorral készült fellépni a husziták ellen.

IV. Vencel tanácsára 1412. XII: pártfogóinak D-cseho-i birtokára költözött, ahol megírta De ecclesia c. vitairatát,
-    melyben elvetette a pápa főségjogát;
-    az egyházi fenyítéseket a világi elnyomás eszközének láttatta,
-    elítélte a búcsúcédulák árusítását,
-    a hit egyedüli forrásának a Szentírást tartotta,
-    azt hirdette, hogy a bűnös embereket képviselő egyházi és világi hatóságoknak nem kell engedelmeskedni.

Ha a pápa Krisztus helytartója akar lenni, akkor kövesse őt minden cselekedetében. Szolgáljon a hívek felé, imádkozzon értük, de ne akarjon uralkodni rajtuk. A pápa világi hatalma ugyanis nem Krisztustól, hanem Nagy Konstantin császártól származik, és az egyház kormányozható pápa és bíborosok nélkül is. Egyedül Isten törvénye lehet az egyházi ítéletek irányítója, s nem a pápa vagy a bíborosok véleménye. A pápa tévedhet, amiként tévedtek a főpapok és írástudók, mikor Jézust keresztre feszítették. A tiszta lelkiismeretű pap prédikálhat a pápa vagy a püspökök tilalma ellenére is.
http://lexikon.katolikus.hu/H/Hus.html
http://denesotto.blogspot.hu/2011/04/pragai-tavasz-husz-janos-reformmozgalma.html

Husziták
A huszita elnevezés Husz János, a cseh reformátor nevéből ered, aki meghirdette a huszita tanokat.

Huszita tanok:
• a Bibliát ne csak latin nyelvre fordítsák, hanem a nemzeti nyelvre is, és ne csak a
papok értelmezzék, hanem mindenki szabadon értelmezhesse
• a két szín alatti áldozás követelése, vagyis az egyszerű hívők is magukhoz
vehessék nem csak az ostyát, hanem a bort is (ne csak az egyháziak)
• ugyanúgy ítélkezhessenek a papok felett is, mint a többi ember felett

A huszitizmusnak két jelentősebb irányzata alakult ki, a kelyhesek és a táboriták irányzata.
A kelyhesek csoportjába inkább a nemesek és a gazdagabb polgárok tartoztak.
Nevüket a zászlójukon lévő kehelyről kapták.
A mérsékeltebb pártot a szorosabb értelemben vett kelyhesek (calixtinusok) vagy utraquisták (sub utraque specie, két szín alatt vették az úrvacsorát) képezték, akik a katolikus egyháztól nem akartak teljesen elszakadni, hanem csak a következő javításokat óhajtották végbevinni:
·    Isten igéjét szabadon, nemzeti nyelven prédikálhassák,
·    Az úrvacsorát mindkét szín alatt szolgáltassák ki,
·    A papságtól a világi javakat vegyék el és a papság térjen vissza az apostoli szegénységre,
·    A papságot szigorúbb egyházfegyelemmel ellenőrizzék.
A szigorúbb, radikális párthoz tartozók, úgynevezett táboriták (nevüket Tábor hegyéről kapták, amelyen a husziták elsáncolták magukat és később várost is alapítottak), határozott ellentétben voltak a katolikus egyházzal. Feltétel nélkül elvetették az egyház mindazon tanait, (például a tisztítótűzről, a szentek tiszteletéről, a képek használatáról), amelyeknek igazsága a Szentírásból nem bizonyítható be. Jézus Krisztus közeli visszajövetelét várták, magukat az üdvösségre kiválasztottaknak tekintették. Élükön először Jan Žižka állott, akinek vezérlete alatt háborút indítottak a németek ellen.
A táboriták mozgalmába a szegényebb néprétegek tartoztak, és nevüket a Tábor hegyről kapták, ahol egy várost is alapítottak.

A huszita háborúk egyik előzménye Husz János mártírhalála volt, akit 1414-ben meghívtak a konstanzi zsinatra, majd ott elfogták és 1415-ben máglyán megégették.
Ezután Csehországban egyre nagyobb lett az egyház és a husziták közötti ellentét.
Ez nemcsak vallási, hanem nemzeti ellentét is volt, mivel az egyházi, de még a világi
hatalmasságok többsége is német volt.
Ezen előzmények után 1419-ben a prágai felkeléssel elkezdődtek a huszita háborúk.
Luxemburgi Zsigmond német-római császár és magyar király több "keresztes" hadjáratot is indított a husziták ellen, ám mindegyiket visszaverték, sőt még ellentámadásokat is vezettek, és Csehország határain kívülre is kicsaptak. (A husziták legendás hadvezére Jan Zizka volt.)
A sorozatos kudarcok után Zsigmond taktikát változtatott és kedvezményeket adott a kelyheseknek, akiket ezzel sikerült megnyernie.
Ennek következtében a táboriták magukra maradtak, és 1434-ben Lipany-nál megsemmisítő
vereséget szenvedtek.
Ezután Zsigmond és Csehország képviselői kompromisszumot kötöttek, melyet az iglói egyezségben rögzítettek (1436).
www.titteleki.hu/töri/A%20huszita%20háború.pdf

1431 Jeanne d'Arc máglyahalála. 19 éves volt.

1440 k. Gutenberg Könyvnyomtatás. A mozgatható nyomóelemek széleskörű használatának technikája.

           1430-as évek végén kísérletezett a nyomtatással, de nyomtatványai csak az

           1440-es évekből ismeretesek.

           A könyvtörténeti kutatók az 1440-es esztendőt fogadták el, kezdetnek.

           1450-es évek széleskörű alkalmazás.

           Későbbi hatásai: Luther Bibliájának elterjesztése, tehát a reformáció segítése.

                                       Tudósok egymás munkáinak megismerése.„Tudományos forradalom”