Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az egyik oldal - A diktatúra – Rákosi megünneplése

Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjának megünneplése


Rákosi elvtárs 60. születésnapján egész népünk meg van győződve arról, hogy Rákosi elvtárs vezetésével hazánk végre a helyes útra tért. Arra az útra, amely nem más népek elnyomása és leigázása felé mutat, hanem amely a szabad és a szabadságukért s a békéért és demokráciáért küzdő népekkel együttműködve hivatott biztosítani hazánk további felemelkedését még fényesebbé, még dicsőbbé tenni a világban a magyar nevet! Ez az út, amelyen Rákosi elvtárs vezet bennünket – Sztálin útja! Gerő Ernő ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

A fenti idézet egy népi rigmus átköltéséből származik, amely 1952. március 9-én hangzott el a Magyar Állami Operaházban Rákosi Mátyás 60. születésnapi ünnepségeinek záróakkordjaként. Egy ország ünnepelte a párt főtitkárának születésnapját, amely a fokozatosan kiépülő magyarországi személyi kultusz külsőségekben is megnyilvánuló leglátványosabb ünnepélye volt. A hivatalos ünneppé nyilvánított esemény alkalmából a kommunista vezetés egész országra kiterjedő kampányt indított.

Az egypártrendszer létrejöttével Magyarországon az ország irányítása a kommunista párt, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) kezébe került. A hatalom egy szűk csoport kezében koncentrálódott, és egy olyan terrorrendszer épült ki, amely lényegében az egész társadalmat rettegésben tartotta.

A párt és az ország első számú vezetője Rákosi Mátyás volt, aki önmagát Sztálin leghűségesebb magyarországi tanítványának hirdette és személyét a propaganda Sztálinéhoz hasonló kultusszal övezte. „Ha Rákosit mondunk - jelentette ki Gerő Ernő már 1949-ben -, akkor ez alatt a magyar népet értjük; s ha a magyar népet említjük, akkor Rákosira gondolunk."
Rákosi, és társai a hatalmi pozíciók birtokában, személyéhez kapcsolva kialakították a bölcs vezető, a legjobb apa, népünk bölcs vezére, az ország tanítója, minden magyar dolgozó édesapja kultuszát.

Képét Lenin és Sztálin arcképe közé függesztették, igaz, azoknál néhány centiméterrel lejjebb. A fényképeken és filmeken főként munkás és parasztemberek körében jelenítették meg, esetleg búzaföldön vagy kenyeret szelve. Nyilvános szerepléseit gondosan megtervezte, beszédeinek nyelvezete egyszerű, közérthető volt, bár mondandója élénkítésére szívesen használt népi szólásokat, közmondásokat.

 

Jelszavakat, a pártpropagandában később ezerszer idézett képes kifejezéseket ő maga is alkotott, például Tiéd az ország, magadnak építed!, A mi országunk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján.

A készülődés már 1951 nyarán elkezdődött, amikor a Magyar Dolgozók Pártja Titkársága augusztus 29-én Rákosi Mátyás távollétében határozatot hozott a születésnap országos megünnepléséről. Az események lebonyolítására bizottságot választottak, amelynek Révai József lett a vezetője, aki a kultúra területén kizárólagos hatalommal rendelkezett.

 

 

Javaslat

 

Rákosi elvtárs 60. születésnapjának
megünneplésére

1.) Március 8-án (pénteken) a Párt és a Kormány által rendezett ünnepi ülés az Operában. A Párt és a Kormány nevében Gerő Ernő elvtárs tartson beszédet.
2.) A Szabad Nép közli március 9-én a Központi Vezetőség levelét Rákosi elvtárshoz és vezércikket. Felelős: Révai József elvtárs.
3.) Az ünnepség előtt a DISZ tartson fáklyás felvonulást a Sztálin úton az Opera előtt.
4.) Március 9-én, szombat délután az ország pártszervezetei rendezzenek ünnepi pártnapokat, kultúrműsorral egybekötve. Szombat délelőtt iskolai ünnepségek keretében emlékezzenek meg Rákosi elvtárs születésnapjáról.
5.) Március 9-re alapítsunk az általános, közép- és főiskolák tanulói számára tanulmányi versennyel összekötött Rákosi Mátyás ösztöndíjat, mely a legjobb diákok megfelelő továbbképzését fokozottan biztosítsa.
6.) Művészeti téren:
     a.) Kisfaludy Stróbl Zsigmond haladéktalanul kapjon megbízást Rákosi elvtárs portréjának megmintázására és Poór Bertalan, arcképének megfestésére.
     b.) A Népművelési Minisztérium és az Írószövetség támogassa Rákosi elvtárs életéről szóló versek, elbeszélések és drámai művek megírását. Különös figyelmet kell szentelni az ifjúsági irodalomnak.
7.) A miskolci műegyetemet nevezzük el Rákosi elvtársról. Jelöljünk meg emléktáblával néhány olyan épületet és helyet, melyekhez Rákosi elvtárs életének jelentős eseményei kapcsolódnak.
8.) A Munkásmozgalmi Intézet készítsen elő Rákosi elvtárs életéről kiadványt kb. 10 ív terjedelemben. Előkészítik: Réti László és Karinthy Ferenc elvtársak. Végső formába önti egy kijelölendő szerkesztőbizottság.
9.) A Munkásmozgalmi Intézet új épületében (Kúria) rendezzen kiállítást Rákosi elvtárs életéről és harcairól, továbbá ajándék-kiállítást.
10.) Az ünnepség előkészítésére pártbizottságot javasolok, melynek vezetője Révai elvtárs legyen.

Budapest, 1951. augusztus 27.

A születésnapi készülődés nagyszabású akciója volt az 1952. március 9-ére meghirdetett országos munkaverseny, amelyet Loy Árpád, az alberttelepi bánya sztahanovista frontmestere hirdetett meg 1952. január 29-én a bányász szakszervezet országos tanácskozásán. Az akció jelszava a Termelj ma többet, mint tegnap, később tömegmozgalommá szélesedett. A korabeli propaganda szerint a csatlakozással a dolgozó magyar nép szeretetét, szívből jövő jókívánságait fejezte ki Rákosi Mátyás iránt. A már korábban, szovjet mintára meghirdetett sztahanovista mozgalmat is felhasználva megindult a hajsza a teljesítmények növeléséért. Az MDP KV Agitációs- és Propaganda Osztálya állandó munkaverseny-bizottságot hozott létre a pártközpontban, amely kéthetente ülésezett és rendszeresen értékelte a munkaverseny állását. A párt egyik vezető grémiuma, a Farkas Mihály vezette Szervező Bizottság szintén folyamatosan napirenden tartotta a kérdést, és ennek megfelelően a különböző szintű pártbizottságok beszámoltatták az üzemi bizottságokat és figyelemmel kísérték a verseny állását, a gyengébb teljesítményt pedig az ellenség munkájának minősítették.

A tömegek befolyásolását a rádió és a sajtó dicshimnusz áradata is szolgálta, amely naponta több alkalommal és több hasábon keresztül foglalkozott a témával. A napi sajtó, főként a Szabad Nép, a párt központi lapja heteken keresztül rendszeresen beszámolt a születésnapi készülődésről és naponta tudósítások tömkelegét zúdította az olvasókra a terven felüli vállalásokról, felajánlásokról.

A születésnap alkalmából az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete 1952. március 9-étől a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem nevét Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetemre változtatta.

A Szikra Könyvkiadó díszes képes albumot jelentetett meg Rákosiról Rákosi Mátyás élete képekben címmel.

A Magyar Írók Szövetsége Rákosi életéről szóló versek, elbeszélések és drámai művek megírását szorgalmazta. Ennek megfelelően a magyar írók ajándékaként a Szépirodalmi Könyvkiadó prózai és költői antológiát jelentetett meg Magyar írók Rákosi Mátyásról címmel, amely népünk szeretett vezérének 60. születésnapjára 11 000 példányban jelent meg. Ebben a kötetben harminchárom magyar író mondta el - versben, elbeszélésben, visszaemlékezésben - mindazt, ami életüket, munkásságukat elszakíthatatlanul Rákosi elvtárs életéhez, tevékenységéhez fűzi. Az írások egy része kerülte a túlzásokat, és érzékelhető, hogy többen csak a rábeszélés hatására vállalták e megtisztelő feladatot.

Más könyvkiadók is igyekeztek megfelelni az elvárásoknak. A Művelt Nép Könyvkiadónál 1952-ben műsoranyag jelent meg Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjának megünnepléséhez. A műsoranyag költeményeket (Szüdi György: Ünnepelünk, Ladányi László: Egy martinász levele Rákosi elvtárshoz), felolvasásokat (Vas Zoltán: Találkozásom Rákosival, amely részleteket közölt a Tizenhat év a fegyházban című könyvből, Illés Béla: Százezer magyar életért, Fehér Klára: Csere) és zenei műveket (Szabó Ferenc-Raics István: Rákosi a jelszónk! Halász Kálmán-Képes Géza: Rákosi jár előttünk), köztük Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő című művét tartalmazta. Ezt a Kodály által feldolgozott köszöntőt Rákosi nevével énekelték.

A Művelt Nép Könyvkiadónál 1952-ben műsoranyag jelent meg Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjának megünnepléséhez.

Az Ifjúsági Könyvkiadó is új kötettel jelentkezett, Fazekas Anna: Ünnepi köszöntő. Rákosi elvtárs hatvanadik születésnapjára című munkájával, amelyet Róna Emy rajzaival díszítettek.

Az irodalmi alkotásokon kívül a Magyar Munkásmozgalmi Intézet nagyhatású kiállítást rendezett új épületében - a Kossuth téren, a volt Kúria termeiben - Rákosi Mátyás harcos élete címmel, valamint itt állították ki azokat az ajándékokat is, amelyeket a dolgozók hálájuk és szeretetük jeléül készítettek, például gépmodelleket, szerszámokat, üzemek és gyárak kicsinyített mását, dísztárgyakat, festményeket, szobrokat, szőtteseket.

A születésnap alkalmából a különböző tudományok, illetve képviselőik is részt vettek az esemény méltatásából, így ünnepi számmal jelentkezett a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, az Akadémiai Értesítő is. Rusznyák István, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Rákosi Mátyás és a magyar tudomány címmel bevezető cikket írt a lapba, amelyben taglalta Rákosi rendkívüli képességeit, és rámutatott arra, hogy „Rákosi Mátyás minden helyzetben személyes közbelépésével sietett a magyar tudomány segítségére és minden alkalmat megragadott, hogy tudósaink jó munkáját magas jutalomra javasolja."

A Közoktatásügyi Minisztérium rendelete alapján az iskoláknak 1952. március 8-án, a születésnap előestéjén ünnepélyes formában meg kellett ünnepelniük Rákosi Mátyás születésnapját. A rendelet mellett megjelent az Úttörő Mozgalom kiadványaként a Forró szeretettel készülnek az úttörők Rákosi elvtárs 60. születésnapjára című munka, amely részletes programot dolgozott ki a nagy nap méltó megünneplésére. Az iskolai ünnepélyeket úttörőavatással kötötték össze. E napon kapták meg a legjobbnak tartott úttörőcsapatok a Rákosi Mátyás vándorzászlót, a különböző okleveleket és más jutalmakat.

A születésnapi készülődés megkoronázását jelentette az a díszünnepség, amelyre 1952. március 8-án a Magyar Állami Operaházban került sor. Az ünnepséget gondosan megtervezték, pontosan rögzítették az ülésrendet és meghívókat küldtek szét a párt és a kormány képviselőinek, a politikai, gazdasági, kulturális elit prominens személyiségeinek. Az ünnepi program este hat órakor kezdődött. Az elnökségben Rákosi Mátyás és felesége, a Politikai Bizottság tagjai, többek között Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József, Kovács István és Rónai Sándor, az Elnöki Tanács elnöke és Dobi István miniszterelnök foglalt helyet. Jelen volt a Minisztertanács több tagja, Nagy Imre és Hegedűs András, valamint tábornokok, tisztek, kiválasztott tudósok, pedagógusok, művészek, sztahanovista munkások, dolgozók, parasztok, gépállomások dolgozói, műszaki értelmiségi dolgozók és a tömegszervezetek vezetői.

Az operaházi ünnepség előzetes terve szerint az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött.  Ezt Dobi István miniszterelnök megnyitója követte, majd az ünnepi est szónoka Gerő Ernő, aki előadásában hangoztatta: Tiszteljük, becsüljük, szeretjük Rákosi elvtársat, mert [...] Rákosi és a magyar nép - egy!. Gerő Ernő itt közölt ünnepi beszéde megjelent a Társadalmi Szemle ünnepi dupla számában (1952. VII. évfolyam, 2-3. szám.) Rákosi elvtárs 60. születésnapjára címmel.

Gerő Ernő beszéde után Dobi István miniszterelnök bejelentette, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja üdvözlő táviratot intézett Rákosi Mátyáshoz, amelyet Hidas István, a Politikai Bizottság tagja olvasott fel. Ezután a munkás-, a paraszt-, az úttörő-, az ifjúsági- és a honvéd küldöttségek üdvözlése következett.

 

A díszünnepség második részében kultúrműsor keretében fellépett az ÁVH énekkara, a hódoscsépányi gyermekkórus, a Vasas Központi Kultúr Együttes énekkara, a Tápéi Népi Együttes, a Telefongyár énekkara, a sárpilisi ének- és tánccsoport, a Magyar Néphadsereg Ének- és Táncegyüttese, az Állami Operaház zenekara, Svéd Sándor, Joviczky József, Mátyás Mária és Rösler Endre, az Operaház művészei, végül az Állami Urali Orosz Népi Együttes. A díszünnepség végén, a színpadon valamennyi együttes együtt skandálta a közönséggel: Éljen, éljen Rákosi elvtárs sokáig!

Másnap a napilapok bő terjedelemben tudósítottak az eseményről, és méltatták Rákosi Mátyás történelmi érdemeit. A Szabad Nép üdvözlő táviratok és levelek özönét zúdította az olvasókra, majd néhány nap múlva a lapok hasábjain Rákosi megköszönte mindazon jókívánságokat és ajándékokat, amelyet 60. születésnapja alkalmából a párt- és tömegszervezetek, intézmények vezetői, üzemek, vállalatok, falusi dolgozók, nők, ifjak, úttörők és a magyar dolgozó nép legszélesebb rétegei küldtek. Az egyházak úgyszintén kénytelenek voltak részt venni az ünneplésben: a katolikus püspöki kar, a református egyetemes konvent elnöksége és az evangélikus egyház is üdvözlő táviratot küldött.

A születésnap országos megünneplése után - még mindig a születésnap ürügyén - az Egészségügyi Minisztérium négy vagonból álló szállítmányt indított útnak 1953. március 10-én Koreába, a Rákosi Mátyás Hadikórházba. Itt Pásztor Károly magyar követ a koreai magyar követségen képkiállítást nyitott meg a születésnap alkalmából.

Rákosi Mátyás születésnapi ajándéktárgyainak egy részéből kiállítást akartak rendezni Pekingben, de a Titkárság 1952. április 30-án megtartott ülésén nem engedélyezte az ajándéktárgyak Pekingbe szállítását, ugyanígy visszautasították a Magyar Természettudományi Társulat kérését, hogy az angyalföldi szövőgyár ajándékát, a szövőszék modellt kölcsönadják kiállítás céljaira. Az iratokból nem derül ki, hogy miért utasították el a kérést.

1952-ben, a Magyar Híradó- és Dokumentum Filmgyár a születésnap alkalmából 600 méteres, 22 perces dokumentumfilmet készített Rákosi elvtárs 60 éves címmel a születésnap alkalmából.

 

A magyar ifjúság levele Rákosi elvtárshoz

A magyar nép vezérének, a magyar ifjúság tanítójának és barátjának, Rákosi Mátyás elvtársnak a Dolgozó Ifjúsági Szövetség tagjaitól, úttörőktől és az egész dolgozó és tanuló ifjúságtól.

Drága Rákosi elvtárs, forrón szeretett édesapánk!

60. születésnapján határtalan szeretet és hála szavaival fordulunk Önhöz a szabad Magyar Népköztársaság fiai és leányai, DISZ tagjai és úttörői, ifjúmunkások, dolgozó paraszt fiatalok, főiskolai, középiskolai és általános iskolai ifjúság és fegyveres erőink ifjú harcosai és tisztjei. Teljes szívünkből forró szeretettel köszöntjük Önt, drága Rákosi elvtárs születésnapja alkalmából és kívánunk Önnek dolgozó népünk, ifjúságunk üdvére és boldogságára jó egészséges és hosszú életet.
Rákosi elvtárs, Önben a haladó emberiség és a világ dolgozói vezéreinek, Leninnek és Sztálinnak legjobb magyar tanítványát tiszteljük. Rákosi elvtárs, Önre, mint nemzetünk nagyjai és szabadságharcosai - Dózsa, Rákóczi, Kossuth és Petőfi méltó örökösére tekintünk. Rákosi elvtárs, Önben hatalmas Pártunk alapítóját, a dicsőséges Tanácsköztársaság hős vezetőjét, az ellenforradalmi harcok rettenthetetlen és bátor harcosát tiszteljük. Önnek köszönhetjük, hogy Pártunk a lenini-sztálini tanításokat követve, a Szovjetunió segítségére támaszkodva a felemelkedés útján vezeti népünket, ragyogó jövőnk, a szocializmus és a kommunizmus felé. Köszönjük Önnek ragyogó jelenünk boldog napjait. Köszönjük Önnek, hogy megismerhettük az élet ezernyi szépségét és még szebb ígéretét annak a jövőnek, melynek kapui már ma kitárulnak előttünk. Köszönjük Önnek egész boldog életünket, amelynek eljöveteléért annyit harcoltak apáink. Rákosi elvtárs, az Ön tetteinek nagysága felülmúl mindent, amiről valaha is álmodoztak nemzetünk legjobbjai.
A felszabadulás dicső napjától az Ön vezetésével megváltozott népünk és ifjúságunk élete. Tudjuk, hogy az urak Magyarországában szüleinknek és testvéreinknek elnyomatás, jogtalanság, munkanélküliség volt a sorsa. Ismerjük a tőkés és gyarmati országokban élő dolgozók és ifjak elnyomatását, szenvedéseit. Hazánkban ez az idő örökre elmúlt. Szabadságunkat, a tartós békét, az alkotó munka, tanulás, művelődés ezer lehetőségét a Szovjetuniónak, nagy Pártunknak és Önnek köszönhetjük.

Drága Rákosi elvtárs!

Az egész magyar ifjúság hűséget esküszik Önnek, hogy továbbra is mindig és mindenütt szilárdan fogja követni dicső Pártunkat és Önt, Rákosi elvtárs.
Esküszünk, hogy Lenin-Sztálin zászlaja alatt, az Ön vezetésével hűségesen harcolunk a béke és a szocializmus győzelméért.
Esküszünk, hogy hűséggel követjük példaképünket, a dicső Szovjetuniót és a népek vezérlő csillagát, a nagy Sztálint.
Esküszünk, hogy még szilárdabbra fűzzük barátságunkat a hős szovjet ifjúsággal és velük együtt rendíthetetlenül harcolunk a világ haladó ifjúságának egységéért, a tartós békéért, az új háború veszélye ellen.
Éljen sokáig a mi drága édesapánk, bölcs tanítónk és vezérünk, Rákosi elvtárs!
Dicsőség a népek vezérlő csillagának, a nagy Sztálinnak!

 

Rákosi elvtárs 60. születésnapjának megünneplése az iskolákban és az egyetemeken

Rákosi elvtárs születésnapjának megünneplésére az iskolák és egyetemek tanulói a fegyelem megszilárdítására, a tanulmányi színvonal emelésére vonatkozó felajánlásokkal kapcsolódnak be az országos mozgalomba.

1.) Március 8-án általános és középiskolákban, valamint az egyetemeken az ifjúsági szervezetek bevonásával ünnepségek lesznek.
2.) A Titkárság határozata értelmében középiskolai és egyetemi tanulók részére Rákosi Mátyás díjat kell alapítani.

Javasoljuk:

a) Minden évben a középiskolai és szakérettségi tanulmányaikat legjobban végző 500 diáknak egyetemi tanulmányai idejére havi 800 frt-os Rákosi Mátyás-ösztöndíjat adjunk (mostani legnagyobb ösztöndíj 420 frt., szakérettségiseknél kb. 600 frt, demonstrátoroknál 700 frt.). A Rákosi Mátyás-ösztöndíj a tanulmányi előmenetel leromlása esetén megvonható.
b) Az ösztöndíjasokat egész középiskolai (szakérettségis) tanulmányi munkájuk és magatartásuk alapján - a közoktatásügyi miniszter jelöli ki.
c) Az évi Rákosi Mátyás tanulmányi versenyek győzteseit és helyezetteit egyszeri díjjal (500-1500 frt.-ig) és díszoklevéllel kell jutalmazni.
d) A jelenleg egyetemen tanuló legkiválóbb hallgatók között 200 drb. havi 800 frt-os Rákosi-ösztöndíjat kell kiosztani.
e) A Rákosi Mátyás-ösztöndíj alapításáról kormányrendelet jelenjék meg, amelyet a március 8-i iskolai ünnepségeken az iskolák és egyetemek vezetői ismertessék.
f) Az ösztöndíjasokat első ízben 1952 júniusában kell kijelölni.

3.) A Miskolci Műegyetem elnevezéséről március 7-én jelenjék meg kormányrendelet. Március 8-án egyetemi tanárok és hallgatók küldöttsége keresse fel Rákosi elvtársat és ígérjék meg, hogy munkájukkal fogják kiérdemelni a nagy kitüntetést.

A következő évben, 1953-ban elmaradt Rákosi Mátyás születésnapjának megünneplése. Az eseményt Sztálin március 5-i halála teljesen elhomályosította, így a Szabad Nép meg sem emlékezett Rákosi hatvanegyedik születésnapjáról. Az Amerika Hangja egyik 1953-as műsorában egy hírmagyarázó találóan így kommentálta nem kis iróniával az eseményt: Tavaly dínomdánom, idén gyász, jövőre talán már nem is él, ha eléri a tisztogatás.

Forrás. http://www.archivnet.hu/pp_hir_nyomtat.php?hir_id=210