Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pedagógiához - Cikkek és egyéb hasznos dolgok 27

2018.08.05

 

,,Cselekvő, megoldás orientált ember vagyok.

Szeretem kézben tartani a dolgokat, és ha valahol elakadok, gyorsan megtalálni, hogyan léphetek tovább.”

Döntsd el határozottan, mi a szándékod; aztán pedig egyenesen törj a célod felé. Legyen szemed előtt a magasztos cél, amit kitűztél magad elé - és akkor egy idő múlva észreveszed, hogy öntudatlanul is megragadod azokat a lehetőségeket, amelyek vágyaid teljesüléséhez szükségesek. …Minden jó dolognak a vágy a szülője, és minden őszinte imádságot meghallgat az ég. Olyanokká leszünk, amilyenekké szívünk mélyén lenni szeretnénk. (Elbert Hubbard)

 

,,…azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy az utunkba akadó emberek kilenctized része nevelés útján lett azzá, ami – jóvá vagy gonosszá, hasznossá vagy haszontalanná. A nevelés okozza a nagy különbségeket az emberek között.”  (John Locke)

 

 

Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet,
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék,
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék,
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném,
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat,
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról. 
(Diane Loomans)

 

 

 

A nevelés célját Kant az ember rendeltetésébõl vezeti le; ez pedig nem más, mint felemelkedés az igazi erkölcsiség szintjére. A nevelés tehát mindenekelõtt a jövõnek szól: "Talán remélhetjük, hogy a nevelés mindig jobb és jobb lesz, és hogy minden következõ nemzedék egy lépéssel közelebb jut az emberiség tökéletesedéséhez, mert az educatio mögött rejlik az emberi tökéletesség nagy titka. [...] Nagyszerû dolog elképzelni, hogy az emberi természet folytonosan jobbítható a neveléssel. Ez egy jövendõ, boldog emberi nem reménységét nyújtja nekünk." 

(Immanuel Kant)

 

,,A nevelés célja Herbart szerint az erkölcsös magatartás kialakítása, az erkölcsi eszmék megvalósítása. Így válhat a növendék teljes emberré, nem pedig a konkrét hivatásra, szakmára való előkészítés útján. A cél tehát az etikus ember, olyan erkölcsös ember, aki a praktikus polgári erények birtokában jól megtalálja helyét a társadalomban.

A nevelhetőség körét nem szűkíti le: minden gyermekben kialakíthatók az erkölcsi eszmék. De csak akkor, ha céltudatos és tervszerű, szervezett nevelő hatások érik.”

 

,,A vizsgálatok eredményei azt jelezték, hogy nem csupán a gyermekek családi háttere, hanem az iskolák munkájának peda­gógiai minősége, a tanár-diák interakció színvonala, az együttműködés lég­köre, az egymás iránti figyelmesség, a jól előkészített tanórai munka is ha­tással van az iskolai teljesítményekre. Rutter vizsgálatának eredményei azt látszanak megerősíteni, hogy az iskolai szervezet, az iskolai légkör pozitív elemei csökkenthetik a külső" tényezők hatását: az oktatás minőségének javítása, az iskolai szellem és egyéb pedagógiai tényezők hozzásegíthetik a hátrányos helyzetű gyermekeket ahhoz, hogy jobb iskolai eredményeket ér­jenek el." (Németh András – Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola. A gyermekkor változó színtere)  

 

A társadalmi bajok neveléssel gyógyíthatóak:  „Az emberi romlottság megjavítására az égvilágon semmi hatásosabb út nincs az ifjúság helyes nevelésénél. (Comenius)

 

A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával. (Patricia Clafford)

 

Az igazi szeretet tettekben, és nem csak a szavakban nyilvánul meg. ....,,Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett, akiket szeretünk, sosem elég azt mondani - szeretlek, hanem minden áldott nap ki is kell mutatnunk azt a szeretetet, még olyankor is, amikor akadályokat gördít elénk az élet." (Green Jane)

 

,,A gyermek lelke tiszta lap. Gondold meg, mivel írja tele a könyv amelyet a kezébe adsz." (Móricz Zsigmond)  

  

 Nevelés nélkül a gyermek: „vadállat lenne, buta szörny vagy tétlen fajankó”. (Comenius)

  

Ami pedig a nevelés legfőbb szempontját illeti, a műveltség igazi, legvégső tartalma nem lehet más, mint a „megnemesbedés”, az ember erkölcsi fejlődése. (Brunszvik Teréz)

 

A jó nevelő figyelembe veszi a gyermekkor sajátosságait és a gyermek egyéni adottságait: A gyermekkornak a kellemes és gyermekies dolgok felelnek meg. Ezért az õ tanításukból minden mogorvaságnak és darabosságnak hiányoznia kell.

 

A nevelés lényege - s ez is mennyire "modern" gondolat - a bensőséges, szeretetteljes emberi kapcsolat nevelő és növendéke között. "Ha nem csalódom ezt akarták jelezni a régiek is - írja -. [...] hogy tudniillik a tanulmányokban való előrehaladás leginkább a kölcsönös vonzódástól függ. Ezért beszélnek a régiek humanisztikus tanulmányokról.

 

Erasmus fölismerte, hogy a gyermek igényli a szeretetet. A nevelő munkája akkor sikeres, ha növendékével a humanitás, a szeretetteljes emberi kapcsolat köteléke fűzi össze.

Ha rajtam múlna, az iskolának "mindössze" három feladata volna: megőrizni, vagy ha nincs, megteremteni a tanulási motivációt, kialakítani a tanulási képességeket és fejleszteni a szociális kompetenciákat. Ez a három dolog elég az egész életre. Ha mindez megvan, akkor a választott pályájához szükséges szaktudást már bárki könnyedén megszerzi. (Horn György)

 

Néha úgy érzem, hogy az iskolában eltöltött idő túl értékes ahhoz, hogy a tizenévesek hagyják veszendőbe menni. Az elkötelezett tanároknak nem kellene gyöngyöt szórniuk a disznók elé, hanem minden lehetőséget meg kellene ragadniuk az érdeklődő gyerekek oktatására. (Richard Dawkins)

 

Azt sehol nem tanítják, hogyan kell egymással kommunikálni, gyereket nevelni, vagy azt, hogy a párkapcsolatban felmerülő problémákat hogyan kell megoldani. Pedig ez a legfontosabb. Megtanulunk írni, számolni, de hol kell nekünk a gyökvonás az életben? Mennyivel fontosabb lenne tudni azt, hogy miként teremtsünk békét magunkban és magunk körül? (Erdélyi Mónika)

 

A nevelés a jövő kulcsa. (John Steinbeck)

 

Amit mi nevelésnek nevezünk, az nem egyéb, mint az agy programozása abban a korai szakaszban, amelyben még formálható. Az emberiség jövője a neveléstől, ettől a változtatható programrendszertől függ. Az emberiség történelme lényegében ennek a programozásnak a fokozatos változását tükrözi, és ha bárki összehasonlítja önmagát egy vad emberevővel, beláthatja, hogy az egyetlen lényegbevágó különbség kettejük eltérő nevelési programjában van. Ebből az következik, hogy a nevelés az emberiség egyik legfontosabb tevékenysége. (Szent-Györgyi Albert)

 

Hogy az embert a jövő számára alkalmassá neveljük, a teljesen tökéletes ember szem előtt tartásával kell nevelnünk. Tanítványunk csak ebben az esetben lesz méltó tagja annak a nemzedéknek, amelyben élnie kell. (Lev Tolsztoj)

 

A nevelés művészetének egyik elve, amelyet szem előtt kellene tartaniok mindazoknak, akiknek gyermeknevelő terveik vannak, a következő: gyermekeket nem az emberi nem jelenlegi állapota szerint kellene nevelni, hanem a jövőben lehetséges jobb állapota szerint, vagyis az emberiség eszméje és egész rendeltetése szerint. Ez az elv rendkívül nagy fontosságú. A szülők rendesen úgy nevelik gyermekeiket, hogy a mai, bármily romlott korba beilleszkedhessenek. De jobbra kellene őket nevelni, hogy a jövőben ezáltal jobb állapotok keletkezhessenek. (Immanuel Kant)

 

Jövőbeni jólétünk - mindannyiunk jóléte e bolygón - leszármazottaink oktatásától függ. (Daniel Dennett)

 

 ,,Ma már tudjuk, hogy a pszichikus fejlődés az öröklés és környezet bonyolult interakciója nyomán jön létre.

Az öröklés és a környezet kölcsönhatását, a környezet és a nevelés szerepét bizonyítja, hogy az örökbefogadott gyermekek intelligenciája - kedvező szociokulturális körülmények között - nem a vér szerinti, hanem az örökbefogadó szülőkéhez hasonlít jobban. Az eleven, ingerekben gazdag, inspiráló környezet - nyelvi, érzelmi gazdagsága által - kiemelt szerepet játszik a gyermek intelligenciájának alakulásában.”

 

Olyan nevelőkre van szükség, akiket szintén neveltek, fölényben lévő, előkelő, minden pillanatban hiteles, minden szavukkal, hallgatásukkal hiteles szellemek, érett, megédesült kultúrák - nem pedig tanult, faragatlan tuskók, akiket ma a gimnáziumok és egyetemek "magasabb dajkának" adnak az ifjúságnak. (Friedrich Nietzsche)

 

,,Ahonnan érdemes lehet példát venni: az egyik baltimore-i általános iskolában meditációs technikákat tanítanak a gyerekeknek. Mondani sem kell, hogy mennyivel jobb a hangulat az iskolában, mint előtte. Nincs többé kiabálás és fenyítés: megtalálták a fegyelmezés tökéletes eszközét.”

 

A népek boldogsága - a közjólét - egyenesen magában a népnevelésben rejlik. (Sina Simon)

 

,,A gyakorlati életben jól hasznosítható műveltség átadására törekedtek, valamint természettudományos ismeretanyagot, a természetre, társadalomra, világmindenségre és államra vonatkozó tudásanyagot közvetítettek. Tanítottak dialektikát, ami magában foglalta a logikus gondolkodást, vitatkozást, érvelést. ….A retorika terén ékesszólást, hatásos, kifejező beszédet tanítottak, a logikus gondolkodást és a meggyőző érvelést tartották fontosnak, amelynek formai elemeire is nagy hangsúlyt fektettek. Szabályokat és gyakorlatot egyaránt alkalmaztak, fenntartották a tanulási kedvet. A gyakorlati ismeretek színterén a humán ismeretkörök mellett a természettudományok, reáliák is helyet kaptak, számtant, mértan és csillagászatot is oktattak. Nevelésfelfogásukat túlzott optimizmus jellemezte, tartották,

ha valakit helyesen nevelnek, az helyesen is fog élni. (a szófisták)

 

,,A jóindulatú gondolatok, szavak és cselekedetek lenyugtatják a tudatot, megszabadító felismeréseket hoznak, és az ilyen kellemes visszajelzések még több jó cselekedetre motiválnak.

Az út tehát a bölcsességhez vezető pozitív benyomások felhalmozása, mely egyre több jót termel. Végül minden egyezni fog; bárhová is nézünk, csak tisztaságot találunk. S ekkor belül csak boldogság lesz, kívül pedig beteljesülés."

 

Tudatosodnia kell: A pozitív dolgok következményei pozitívak, a negatív dolgok következményei negatívak. Ezért a bölcs keresi a jót és a szépet és kerüli a rosszat, a negatív dolgokat. S kerüli az ehhez vezető utat (pl. fáradság, rossz-negatív emberek), s keresi a jó utat (pihenés, jó, inspiráló emberek, helyzetek). Bölcsek gondolatainak tanulmányozása. Törekedj a nyugodt, békés, boldog, szeretettelteli, harmonikus életre, s tegyél érte sokat.

 

Törekedni kell a megvilágosodásra. Ami gyönyörű érzés, a földi érzések és képek, annak a világnak csak a lenyomatai, néha ezekben a lenyomatokban látjuk az ottani világot. A szép, a szerelem, a szeretet ízelítő belőle. Még a nem buddhistáknak is vannak rövid, de valódi tapasztalataik erről az állapotról a szeretkezés legnagyszerűbb pillanatai alatt. Ha azonban ezt a tudat erején keresztül érjük el, a tér óriási gazdagsága töretlen tapasztalatként marad meg. 

,,A megvilágosodásig a fejlődés két lépése ismétlődik: a pozitív benyomások felhalmozása és a bölcsesség kifejlesztése.”

 

Minden meditáció elősegíti a megvilágosodást vagy rávilágít, hogy mi áll még az útjában. (Rüdiger Dahlke)

 

Az a tény, hogy nem kell szenvednünk az érzelmeink miatt, sokaknak segít. Egy bölcs ember soha nem tartja annyira valóságosnak az érzelmi világát, hogy az kimozdíthatná őt középpontjából, és arra kényszeríthetné, hogy saját akarata ellen tegyen vagy mondjon valamit. (Ole Nydahl)

 

„Mindig emlékezzünk arra az ígéretünkre, hogy a testünket, a beszédünket és a tudatunkat mások javára használjuk. Tudva azt, hogy minden lény javára dolgozunk, tartsuk meg ígéreteinket, győzzük le belső nehézségeinket és folytassuk kitartóan a gyakorlást.” (Lama Gendün Rinpoche)

 

A stressz sok vizet von el a szervezettől, ezért fáradtság,

ezért stresszes időszakban félóránként legalább 1 pohárral meg kell inni min. egy nap 12x. Ez is kb. csak a napi 2 liter, de ilyenkor kimondottan, elkerülhetetlenül fontos.

 

Enzimdús ételek fogyasztásával és emésztőenzimek szedésével

javulhat a tápanyagok felszívódása és hasznosítása.

http://www.doktortihanyi.hu/kollegak/testtipusok-es-enzimhiany

,,A táplálkozás, amit megeszünk, az kihat szinte mindenre, - a gondolatainkra, hangulatunkra, a kreativitásunkra, dinamikánkra, és ezáltal az egész sorsunkra.

Ugyanis, ha megfelelő a táplálkozásunk, akkor optimalizálhatjuk a teljesítményünket, képesek vagyunk előállítani saját boldogsághormonjainkat, szárnyat adhatunk a hangulatunknak.” Lénárt Gitta: Enzimtáplálkozás nyers ételekkel https://www.youtube.com/watch?v=icTqqotWFqE

Megfelelő mennyiségű oxigén mellett, a szervezet hatékonyabban képes feldolgozni a tápanyagokat.

Mivel a C-vitamint az ember szervezete nem tudja önmaga előállítani, s a bevitt C-vitamin pár óra alatt kiürül a szervezetből, ezért a napi többszöri pótlása logikusnak tűnik.

 

,,A kognitív funkciók - azaz a tanulás és a memória –

támogatásához szükséges tápanyagot a vérben keringő cukor és glükóz adja.

Ebből egyenesen következik, hogy

a szénhidrát fogyasztása serkenti az agyműködést, javítja a memóriát és a koncentrálóképességet.

Az agy legértékesebb tápláléka a szőlőcukor, mely a fizikai és szellemi fáradtságot egyaránt mérsékelheti.”

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVMISBmEnwo Önbizalom növelő meditáció jóga

A szívközpontra hat, ami egyet jelent a belső, végtelen forrással való összekapcsolódással, másrészt pedig a gyomor területre hat. Ha a gyomor terület blokkolva van, akkor előfordulhat, hogy az élet energiánk nagy részét elvesztjük. Ezzel a meditációval segítünk a blokkok feloldásában, hogy összekapcsolódjunk a végtelen, belső erőforrásunkkal.

 

Hagyd abba, mielőtt elfáradnál.

Előzd meg a fáradtságot. Pihenj gyakran. Pihenj, mielőtt elfáradnál. Miért olyan fontos ez? Mert a fáradtság is kumulálódik.

Nézd meg, hogy tele vagy e energiával. Ha igen, az jó nagyon. Ha nem, akkor tegyél róla, hogy legyél!

 

https://buddha-tar.hu/media/letoltheto-tanitasok/

2018-10-06 du. 2. - Láma Csöpel - Egynapos elvonulás - Békés nyugvás és tiszta látás

2013-02-03 - Láma Csöpel - Shiné meditáció

https://www.youtube.com/watch?v=NMpl0Vkiic4 2016.11.05. de. - Buddhista meditáció 1. - vezetett meditáció és magyarázat

…csak egy gondolat, térj vissza…testrészek ellazítása…,,Nem nézzük, amit látunk, hanem A nézésenergia bennmarad a szemben, és a szemeket egyáltalán semmi módon nem erőltetjük, hanem lágyan tekintünk magunk elé.”

 

Mosoly

A mosolygáskor termelődő endorfinok (hangulatjavító hormonok) erősítik az immunrendszert is. Sőt egy széles mosoly még vonzóbbá, sugárzóbbá teszi az arcot.

A kutatások ezrei mutatják, hogy a lelkivilágunk hatással van testünk fizikai állapotára. Pusztán egy mosoly számos olyan folyamatot indít el szervezetünkben, amitől jobban érezzük magunkat. Akár hangulatjavító terápiaként is alkalmazható.

Ráadásul egyik mosoly szüli a másikat, ugyanis ha rámosolyogsz valakire, ösztönösen viszonozza.

 

Nevetés

Csökkenti a stresszhormon a kortizol és az adrenalin szintjét, fokozza az ellenállóképességet, hatása akár 24 órán át hat. Az elmúlt években több olyan vizsgálatot végeztek, amelyben azt vizsgálták, hogy bizonyos betegségekre hogyan hat a nevetés. Felfedezték, hogy a nevetés mint megelőző terápia pl. emeli a jó koleszterin szintjét, és csökkenti a gyulladást. Egy kísérlet szerint rossz hangulatú film megtekintése után átlagosan 35 %-kal csökkent az ereket bélelő hámszövetben a véráramlás, míg a vicces film után 22 %-kal javult. Két hormon: a béta-endorfin (a kedélyállapotot szabályozó vegyületek) és az emberi növekedési hormon (HGH, amely segít optimalizálni az immunrendszer működését) szintje 27 illetve 87 százalékkal növekedett azoknál a résztvevőknél, akik humoros filmeket néztek. A nevetés hatására felszabadul az endorfin, az úgynevezett „boldogsághormon”.

 

Tápláld, erősítsd, növeld a jót. Koncentráltan foglalkozz vele, – szeretettel – jó élménnyel, - mennyiségi és minőségi idővel. Engedd be magadba. Szívből akarni, csinálni, csinálni.

 

Boldogító szerotonin

A szerotonin nevű boldogsághormon a fényhiány következtében gyorsabban lebomlik. Pedig ez az agyunkban keletkező hírvivő anyag gondoskodik kiegyensúlyozottságunkról, lelki nyugalmunkról, boldogságunkról.

Lelki harmóniánkért a szerotonin nevű anyag felelős.

Ha szert akarunk tenni rá - és éppen nincsen kezünk ügyében semmilyen boldogító ennivaló -, néhány percig képzeljünk el intenzíven egy bizonyos színt, mondjuk, az égszínkéket vagy a narancssárgát. Nem sokkal később garantáltan nyugodtabbnak és elégedettebbnek fogjuk érezni magunkat!

Ahhoz, hogy szervezetünkben elegendő szerotonin képződjön, egy bizonyos aminosavra triptofánra van szükségünk. Ez a banánban, a diófélékben, az ananászban és a halakban található meg nagyobb mennyiségben.

Tipp: a banán gyors segítség lehet. Hatására két másik boldogsághormon, a dopamin és a noradrenalin termelése is fokozódik.

A triptofán tartalmú ételektől (amilyen egy csésze forró tej mézzel és őrölt mandulával) elálmosodik az ember és emelkedik a szerotonin szintje.

A napfény is serkenti a szerotonin termelődést, elég 15-20 perc.

Elégedettség – Szerotonin – Az agyban jó érzést kelt. Gyomorban okozza azt a bizonyos kellemes ,,bizsergést”. Hiánya, nem megfelelő működése komoly pszichológiai bajok forrása lehet (depresszió, pánikbetegség).

 

Feszültségoldó dopamin

A dopamin idegi átvívőhormon, az egyes idegsejtekben és a mellékvesevelőben termelődik. A noradrenalin, majd az adrenalin származik belőle. Oldja a félelemérzetet, a feszült állapotot, kimutatható euforizáló hatása is. A testmozgás összehangolásáért felelős, élénkíti az érzékeket, beindítja a fantáziát és a kreativitást, ezzel lassítja az öregedés folyamatát.

Tipp: rendszeres, kitartást igénylő mozgással – futás, torna – stimulálhatjuk termelődését!

Tipp: a banán gyors segítség lehet. Hatására a szerotonin mellett két másik boldogsághormon, a dopamin és a noradrenalin termelése is fokozódik.

A sportpszichológusok szerint a koncentrálóképesség alapvető feltétele, hogy a köztiagyban dopamin termelődjön. Elsőként arra van szükség, hogy az összpontosítás egy bizonyos alapszintre jusson el. Ennek eléréséhez olyan sportágak ajánlottak, melyek ösztönzőleg hatnak. Akut figyelemzavaroknál egy megoldás marad: kardiotréning

 

Mozgósító – Adrenalin és Éberség - Noradrenalin

Adrenalin főleg stresszhelyzetben jut a vérbe. ,,Miatta” emelkedik a vérnyomás, szívverés fokozódás. Tartalék tápanyagok szabadulnak fel, hogy a szervezet megtudjon küzdeni a vártatlan helyzettel. Relaxáció, autogén tréning stb. csökkenti a szintjét.

Az adrenalin felkészít a stresszre. Annak érdekében, hogy ez az izgalmi állapot ne fokozódjon irreális méretűvé, noradrenalin termelése indul meg szervezetünkben. Hatására csökken a vérnyomás, a pulzus újra normalizálódik, az ember lassan megnyugszik. Normális esetben szervezetünk így reagál a stresszre.

Az adrenalin és a noradrenalin felelősek bátorságunkért. Az utóbbi fokozza éberségünket. Különbség a kettő között: a noradrenalin pozitívan hat állapotunkra.

A noradrenalin fokozott figyelmet, izgatottságot szabályozó szimpatikus idegrendszer fő ingerületátvivő anyaga. A noradrenalin hiánya depressziót okoz, míg ha túl sok van belőle, kóros szorongás alakul ki.

Az idegsejtekben tárolódó C vitamin bármikor készen áll arra, hogy segítse a szervezet noradrenalin-előállítását, azét az anyagét, amely éberré és eufóriássá tesz bennünket. Hatalmas adag noradrenalin termelődik szervezetünkben pl. vészhelyzetek esetén. Ez az izgató anyag felhajtja a vérnyomást, azonnal frissé tesz bennünket és jobb koncentrációra leszünk képesek.

Jó hangulatunknak pedig nem más a titka, minthogy a noradrenalin elősegíti a béta-endorfin nevű opiát peptid termelését, ami a szervezetünkben keletkező örömokozó drogot tartja életben. Az örömérzet szempontjából nem az a lényeges, hogy minél magasabb legyen a béta-endorfin-szint, ennél sokkal fontosabb, hogy minél hamarabb képes legyen emelkedni. C vitamin jelenléte nélkül pedig mindez lehetetlen.

Forrás még: http://www.vital.hu/themes/health/vitamin1.htm

 

Szervezetünk ópiuma, az endorfin

A szervezetben képződő „ópium” jobb bármely pirulánál. Az endorfin ugyanúgy feldobja a szervezetet, mint a drogok. Hatására ragyog az arc, csillognak a szemek, még nagy kimerültséget követően is. Rövid idő után a világ is rózsaszínűnek tűnik. Az endorfinok javítják közérzetünket, jókedvet okoznak és fájdalomcsillapítóként is hatnak.

Tipp: izzasztó edzést vagy szaunát követően hasonló mámort élhetünk át, mert ekkor is nő az endorfintermelés.

Ismert az is, hogy a simogatások alkalmával miért kapcsolódunk ki olyan remekül, miért nyerünk az érintés kapcsán friss energiákat. Masszázs során mintegy ötmillió érzősejt ezek legtöbbje a háton és az ujjbegyeken helyezkedik el jelenti finoman elágazó idegpályák segítségével az agynak a testi érintést, amely azután jó érzést keltő hormonokat termel: boldoggá tevő endorphint és harmonizáló oxytocint. Ezek hatására csökken a vérnyomás és a stresszhormonszint, lassabban ver a szívünk.

Forrás: http://www.informed.hu/eletmod/partnerkapcsolat__szex?article_hid=21904

 

Szerelem – PEA - A feniletaminnak (phenilatilamin) nevezett szerelemhormon szintje, ha szerelmes, megemelkedik az agyában, sőt tartósan magasabb is marad. A szakítások utáni depresszió pedig a PEA csökkent szintjével magyarázható.

 

 

Ne azonosulj vele. Ne ítéld meg. Ne menj bele. Ne adj neki energiát-erőt. Maradj csak szemlélődő - tarts távolságot (idő - évek, tér - világűr, pénz - milliárdosként, meditáció - csoda). Maradjon kívül. Kapuőr - Zárd le magad. Az ellentét visszatükrözése - Érzelem nemesítése. Most ez van. Mit kívánsz most tenni? Hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet? Mi a célod? - Fókusz. Pozitív-kellemes-sikeres-jó élmény jövőkép. Múltbeli sikerek. Hasi légzés (belégzéskor előre a has). Szívből akarni. Csinálni, csinálni. Az akarás-nem akarás – Miben lesz jó? Miben leszel jobb tőle? Csak tapasztalat, tanulás, fejlődés, előny. A gondolatod-mondandód hasznos, szükséges, jó, kellemes, szeretetteljes, kedves-e? Helyettesítés törvénye (Pozitív, jó, jót teszel önmagadnak és másoknak - Sok embernek teszek jót, sok embernek segítek). Gyermekkora, rossz napja - ő a hibás. Ő még nem tart ott - Azon a (szellemi) szinten. Csak egy vélemény - nem tény. Önigazolást ne. Ne vedd személyesre. Ne vádaskodj. Tartsd csak visszaesésnek - konszolidáció. Csak egy visszajelzés. Csak egy ,,film” volt. „Pisi. - nincs dolgod vele. Csak az elme feldolgozása-tisztulása. …csak egy gondolat, térj vissza. Ne ragadj bele. Testrészek ellazítása. Más (szeretetteli, jó) befejezést gondolj-vizualizálj. Színesítsd meg a gondolataidat. Írd felül. Nőj túl rajta. Fejlődj. Felfelé élj. Keresd azt, ami felemelő (képek, videók, helyek, élmények, emberek). Képzeld el-halld vicces hangon, rádió, idősként. Szeretetből - Mosollyal beszélj. Mit tenne a példaképed? Oldd fel a szeretetben. Mit tenne a szeretet? Te légy a nagyobb, erősebb, okosabb,- fölötte legyél/állj.

 

 

Ami most vagy, a múltbeli cselekedeteid, kapcsolataid, érzéseid, gondolataid eredménye.

De, amit most teszel, akikkel most kapcsolatban vagy, amit most érzel, gondolsz, az lesz a jövőd.

Azt írod, hogy te elég jó vagy. Mire vagy elég jó?.... Jó kinézetű, 9 osztályos, tatabányai, szegény férfi vagy..s ki a párod? egy jó kinézetű, 9 osztályos, tatabányai, szegény nő... még minimálbér kereseted sincs, se autót, se házad...se millióid.. nincs szakmád....nem jársz képzésekre... persze EZmost van,.. ez nem a jövő, de most ez van...de 5 év múlva 30 évesen mid lesz..az kiderül majd? ..de most csak erre vagy jó, amid most van... de ha jobb leszel, azon a szinten, (ha olyan jó), mint ahol a vágyott dolgaid vannak, akkor megkapsz mindent.. azon a szinten...ODA KELL FELJUTNI.!!! 

 

- Igen oda kell feljutni

 

- Igen. oda kell FELfejlesztenie magát az embernek, ahol a vágyott dolgok szintje van. (mj)

 

 

Mi a cél? - Hogyan lehet elérni / mit kell érte tenni? – Mások, hogy érték el / mit tettek érte? (mj)

 

 

,,Aki jobban tudja / csinálja, az csinálja jobban.”

 

 

Az életed minőségét meghatározza, hogy milyen szokásaid vannak. Alakítsd ki, vedd át a sikeres, boldog, egészséges, energikus, nyugodt, csodált, szeretet emberek szokásait. (Molnár József)

 

Dicsérhető vagyok. Megbecsülendő.

 

,,Mások feletti uralmat nagyobbra becsülik, mint a gazdagságot, a sikert, szeretetet, megvilágosodást.”

 

,,SOHA nem a félreértések, megbántások, véleménykülönbségek okozzák a problémákat! Hanem az, ha nem jól kezeljük azokat! Akik rosszul kezelik a konfliktusaikat,

azok mindig meg akarják nyerni az aktuális vitát, minthogy megoldást találjanak a problémára. Hogy a konfliktusok helyett a békés, figyelmes, megértő, elfogadó légkörű megbeszélések vegyék át a főszerepet.”

 

,,A helyettesítés törvénye szerint nem nyomaszthat, nem kínozhat stressz, ha pozitív gondolatokkal foglalkozunk.” Mire kell tehát gondolni? Mi a pozitív gondolat? A megoldás ez: a céljainkra gondoljunk állandóan!

Gondoljunk a céljainkra állandóan! A céljaink, ha leírtuk őket, ha eldöntöttük, mit akarunk, és van tervünk megvalósításukra, ha állandóan a céljainkra gondolunk, lassan szokássá válnak.                          

Jó lesz, sok jót teszel önmagadnak és másoknak.

 

,,Kösd gondolataidat a békesség, kiegyensúlyozottság, nyugalom, szeretet, vidámság, biztonság eszméihez és elméd boldogságot teremt.”

 

,,Ha gondolatban ragyogó és boldogító kilátások képét fested le, olyan helyzetbe hozod magad, ami elmozdítja a célod megvalósítását." (Norman Vincent Peale)

 

“A gondolatainkkal emeljük fel magunkat. A saját magunkról alkotott kép segítségével kapaszkodunk feljebb. Ha ki akarod szélesíteni az életed, először tágítsd ki a gondolataidat az életről és magadról. Tartsd szem előtt a magadról alkotott ideált, azt, amilyen szeretnél lenni mindig és mindenhol.” (Orison Swett Marden)

 

,,Gondolatainknak HATALMA van. Mint tudod, a világon minden rezgésekből tevődik össze. A fizikai világ nem más, mint rezgések besűrűsödése. Ilyen az emberi test, az állatok, a növények, a tárgyak. A rezgések finomabb formája a légnemű anyagok, mint a gőz, a pára, a gázok. Rezgésből vannak az illatok és a fények, mint a Nap sugárzása.

Minden, ami szűkebb tágabb környezetében körülveszi az embert, sugárzik, azaz hatást gyakorol az emberre. Ugyan úgy az ember is hatást gyakorol a környezetére.

Miért?

Mint mondtam az emberi test rezgések besűrűsödése. Ezért az emberi test is sugárzik, vagyis rezgéseket bocsát ki a környezete felé. A fizikai testet körülveszi egy energia burok, az aura, amely szintén sugároz, vagyis HATÁST GYAKORÓL A KÖRNYEZETÉRE!

Az auránk olyan hatást gyakorol a környezetére amilyen az információ tartalma. Mert minden rezgés információt tartalmaz. Auránk olyan információt tartalmaz, amilyen a GONDOLATUNK.

Az embert éltető energia egy nagyon finom rezgés. Ez kívülről jön ez az Univerzum rezgése. Ez az energia pozitívan hat az emberre, mert azonos az ember tiszta rezgésével. De hatást gyakorolnak ránk másfajta rezgések is. Mint az előbb említettem, saját és mások gondolati rezgései hatnak ránk. A gondolati rezgés finomabb, vagy durvább lesz a szerint, AMILYEN A GONDOLAT ÉRZELMI TARTALMA.”

 

Egy kapcsolatot avval ,,építi fel” az ember, hogy olyan dolgokat ad, tesz a másiknak, amit az szeret. Ezzel, így tartja fenn vagy növeli a ,,lángot”. S ha nem ad jót, vagy éppen rosszat ad a másiknak, akkor ,,leépül” a kapcsolat. …és ez így van Önmagaddal is. (Molnár József)

 

A szereteted kisugárzásával érintsd meg a másik ember lelkét. Légy áldás, légy ajándék önmagadnak és másoknak.

 

Ki mint vet, úgy arat

A kapcsolataink minősége, hogy mit aratunk kapcsolatainkban egy bizonyos pillanatban annak következménye,

amit kapcsolatainkban elvetünk.

Az, amit a kapcsolatainkban kapunk, csak igen kis mértékben függ a másik személytől, a sorstól, a véletlentől, vagy a természettől.

Inkább attól függ, hogy mit vetettünk.

Megfelelés törvénye: Külvilágunk megfelel a belső világunknak. Amilyen bent, olyan kint. Különösen a kapcsolatainkban.

Vonzás törvénye: Olyan embereket vonzunk akik hasonlítanak hozzánk belül. Ahhoz, hogy megváltoztasd a kapcsolataid, változtasd meg a kapcsolatod magaddal.

 

Az egészséges személyiség kritériumai:

  • Az egészséges személyiség fő kritériuma, hogy: MENNYIRE SZERETJÜK MAGUNKAT: Hogy mennyire szeretjük magunkat, az a lényege személyiségünknek. Akik nagyon szeretik magukat egészséges személyiségük van.
  • Az egészséges személyiség másik ismerve az, hogy: MENNYI FELELŐSÉGET VÁLLALUNK: Azok, akik sok felelősséget vállalnak magukra, akik nem másoktól várják sorsuk alakítását, akik nem másokat hibáztatnak, nagyon egészséges személyiségek.
  • Az egészséges személyiség újabb kritériuma az, hogy: KÖNNYEN MEG TUDUNK-E BOCSÁTANI: Azt minden kétséget kizáróan tudjuk, hogy közvetlen összefüggés van aközött, hogy milyen könnyen bocsátunk meg, ha valaki megbánt bennünket, és személyiségünk egészsége között.
  • AZ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG 4. ISMÉRVE: AZ ÚN. POZITÍV VÁRAKOZÁSOK.

Az, hogy mennyire keressük a jót mindenben és mindenkiben magunk körül.

Azok az emberek, akik a jót szokták keresni, igazán egészséges emberek.

Minél jobban szeretjük magunkat, annál jobban szeretünk mást. Minél több felelősséget vállalunk, annál jobb a kapcsolat. Minél könnyebben bocsátunk meg, és nem neheztelünk, morgunk, annál jobban fejlődnek kapcsolataink.

Minél inkább csak a jót keressük az emberekben, annál jobban jövünk ki önmagunkkal és velük, és minél jobban kijövünk más emberekkel annál jobban szeretjük magunkat.

https://www.youtube.com/watch?v=ONg0a39AZIs Brian Tracy - A sikeres személyiség kialakítása

 

Őrizd meg a belső erőd, a belső stabilitásod, a békéd, a szereteted. Értékes és érdemes vagyok. Megbecsülendő, dicsérendő, dicsérhető, szerethető. Szeretem magam.

 

,,A kapcsolatokra még egy dolog érvényes: az, akiben jó gondolatok, jó érzelmek köröznek, aki tele van szeretettel, humorral stb., az úgy működik, mint egy mágnes.

Aki be van savanyodva, simlis, haragszik, depressziós, stb., azaz rossz a kisugárzása, attól elhúzódnak. Ugyanúgy, mint a kutya, odamegy a jó állapotban lévő emberekhez, és megugatja a negatív töltésűeket. A saját töltésünk tehát nagymértékben meghatározza a kapcsolatainkat is.”

 

Az emberi kapcsolatokban fontos a másság iránti tolerancia.

Az, aki egy kicsit is biztos magában, már nem látja olyan fenyegetőnek, ha valaki más, másképp csinál dolgokat, mint ő. Ez az érettség egyik jele, hogy attól, hogy valaki nem olyan, mint én, attól még nem rossz - csak más.


https://www.facebook.com/TunderEzoteria/posts/kezdem%C3%A9nyez%C5%91k%C3%A9szs%C3%A9gkapcsolatainkban-gyakran-kudarc-%C3%A9r-megsz%C3%A9gyen%C3%BCl%C3%BCnk-zavarba-j%C3%B6/593747127334888/

 

"Ha meg akarjuk érteni egy kapcsolat problémáit, a folyamat első szakaszában először el kell gondolkodnunk azon, mi is a kapcsolatnak az alapja."

"Ha valaki valóban kielégítő kapcsolat kiépítésére vágyik, ennek legjobb módja az,

ha mélyebben megismerjük a másikat, és ezen a szinten rögzítjük vele a kapcsolatot, s nem csupán a felszínes tulajdonságokra alapozva. Az ilyen típusú kapcsolatokban nagy szerephez jut az együttérzés."

- Dalai láma -

 

Légy kedves, együttérző, megértő, szeretetteljes, inspiráló, biztató, dicsérő Önmagad és Mások felé.

 

Jól jegyezd meg:

Te vagy az életedben az első számú létező!

Senki és semmi nem fontosabb önmagadnál.

Csak akkor tudsz magadból szeretetenergiát áramoltatni, ha te jól vagy és szeretve vagy.

Ahol nem szeretnek, onnan fordulj el!

Ahonnan melegség, szeretetenergia, biztatás- bármilyen pozitív energia érkezik, amely hozzátesz az utadhoz és nem elvesz, oda fordulj bátran.

 

Ha teszel a ragyogásodért, minden eljön hozzád.

A ragyogást és a vonzerő növelését a Ragyogó test megerősítésével érheted el. 

 

Hamarosan egy olyan program indul amivel megerősítheted a tizedik finomenergetikai testet, ami a Ragyogó vagy Sugárzó test, most a tizedik hónapban. 

 

Ha királyi, királynői minőségedet szeretnéd megnyilvánítani és tapasztalni a világban, ha a lelked nemesen tiszta fényét szeretnéd felragyogtatni, akkor rád vár a SHINE! RAGYOGJ! online kurzus.

Bátorság, szépség, lehetőségek és bőség

A Ragyogó test mágneses vonzása bátorságot ad.

A segítségével képesek vagyunk hatni az életünk alakulására, és boldogulni.

Arra születtünk, hogy pozitívak legyünk, és pozitív dolgokat élvezzünk az életünkben.

Ez mindenképpen bekövetkezik, ha kiegyensúlyozzuk az identitásunkat.

Amikor a Ragyogó tested mezeje működik, bekapcsolt állapotban van, akkor fényes vagy és gyönyörű. A Ragyogó test azonban nem működik jól, ha a félelem felhői takarják. 

 

A jószerencse eljöhet hozzád, és nem azért, mert megérdemled, nem azért, mert akarod, nem azért, mert szép vagy, és nem azért, mert kéred.

Az elektromágneses meződ és a tíz finomenergetikai tested ragyogása miatt érkezik.

Ez elkerülhetetlen, ha kiigazítod a finomenergetikai testek rendszerét a kundalini jóga tanításaival, gyakorlataival és meditációival.

  

Bátorság, szépség, vonzás, lehetőségek és bőség! Minden elérkezik hozzád, ha teszel önmagadért!

 

http://www.simratyogaworld.com/aktualis-programok/shine-ragyogj-6-hetes-online-kurzus-a-kundalini-joga-tanitasaival-es-gyakorlataival/

 

 

Csakis felfelé élj, gondolkozz! Ne engedd azt, ami lefelé van, ami le akar húzni.

Minden jóra fordul meglátod, ha teszel jókat bőséggel önmagadért, s mások is tesznek érted jókat bőséggel, s nagyon lecsökkented, vagy éppen kiiktatod a rosszakat. (mj)

- Jönni fog..igen...na, de mikor?

- mikor? amkor itt az idő...

  amikor eleget fejlődtél..amikor megszabadultál a rossztól..

amikor olyan jó leszel, mint az álmaid...

  amikor azonos rezgésen leszel velük. (mj)

 

Változz meg jó irányba, s megváltoznak a körülményeid. Légy jobb, s jobb körülményeid lesznek. (mj)

 

Minden egyes pozitív szó, gondolat, érzés, képzelet, amit minél többször használsz napi szinten, annál hamarább rövid vagy hosszútávon, az elindul megvalósulás felé. mj

 

Legyek jobb, s jobb lesz. Ennyi.

 

Valójában az agy-testi- lelki ,,átmosása”, és blokkoldás kell. Ergo---A rezgés szintjét feljebb vinni. S azt, csak is pozitív, magasabb rezgésű szavakkal, cselekedetekkel, érzésekkel, érzelmekkel lehet. S A SZOKÁS a lényeges, hogy mi játszik nagyobb szerepet a napjaiban, s ez egyrészt rövidtávon, másrészt hosszútávon is meghatározza az életét. Vagyis pozitív, magas rezgésű érzelmek, élmények átélése és megszokása, szokássá válása a FONTOS. (mj)

 

 

Siker vagy kudarc: attól függ, hogyan tekintünk rá. (Sri Amma Bhagavan) 

 

,,A hibák visszajelzések a teljesítményünkről. …Az egyik legnagyobb baj a vesztesekkel az, hogy hibáikat túl komolyan veszik, és nem veszik észre a bennük rejlő lehetőségeket.” (Andrew Matthews)

Legközelebb, amikor valami váratlan esemény gátolja a terveid megvalósítását, próbálj pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, ne akadályként tekints a történésekre! Keresd a rejtett ajándékot - a lehetőséget, amely áldásos lesz rád vagy a környezetedben lévő emberekre nézve. (Nick Vujcic)

Nem kudarcot vallottam, hanem csak egy újabb lépcsőfok volt.

Attól kezdve, hogy elindul. a célod felé, folyamatosan korrigálnod kell az útvonalat. Elindulsz, megállsz, balra vagy jobbra mész, alulról vagy felülről kerülöd meg az akadályokat, sőt, olyan is előfordul, hogy visszafordulsz ugyanazon az úton. Ezek azok a lényeges tapasztalatok, amelyek révén olyan személyiséggé válhatsz, ami a hosszú távú sikerhez szükséges.

Légy saját magad tanácsadója!

Képzeld el, hogy felkértek, légy saját magad tanácsadója. Abban kell magadnak segítened, hogy eldöntsd, hogyan a legcélszerűbb elérni egy kitűzött célt vagy célállomást. Tanácsadóként maradj mindig, nyugodt, kiegyensúlyozott és objektív.

Ne feledd: a remény nem stratégia.

Sikereidnek legalább nyolcvan százaléka annak köszönhető, hogy elegendő időt fordítottál gondolkodásra.

Szellemi energiáid felszabadítása

Agyunk igen figyelemreméltó szerv. Ha nyugodt és laza vagy, agyad „gondolkozó” része, a neocortex - a neocortex az emberi agykéreg fejlődéstanilag legfiatalabb és egyben legnagyobb, legkomplexebb része. Az élővilág evolúciójának ezen késői eredménye kifejezetten az emberre jellemző- ford. megj. - teljes mértékben aktív, és a rendelkezésedre áll. Ha azonban valami miatt ideges vagy mérges vagy, a neocortex kikapcsol. Mint amikor egy épületben egyszerre minden világítást lekapcsolnak.

Ha érzelmileg involválódsz egy problémában, már csak agyad másik, ősi területe: a paleocortex ké­pes a gondolkodásra. Ezt limbikus vagy érzelmi agynak is szokták hívni. Érzelmi agyad kétféle állapotban létezik: vagy harcol, vagy me­nekül. Ha félsz vagy ideges vagy egy probléma miatt, érzelmi agyad mindkét állapotában hajlamos arra, hogy tagadásba, dühbe vagy mások hibáztatásába meneküljön. Ez vagy valaki vagy valami elleni kirohanásban jelentkezik, vagy pedig abban, hogy megpróbálsz tu­domást sem venni a problémáról, hátha magától is megoldódik. Egyik válasz sem segít azonban a probléma megoldásában.

A nagy elmék, bármely területről legyen is szó, úgy néznek szembe az életünk szerves részét alkotó gondokkal, hogy közben teljes mértékben ellenőrzésük alatt tartják gondolataikat és érzelmei­ket. Ezt úgy érik el, hogy gondosan megválasztják a szituáció leírásara felhasznált szavakat, a hangszínüket és a viselkedésüket, mi­ közben a problémával foglalkoznak.

…Használj más szavakat!

A repülésben az „attitűd” (angolul attitűdé) a repülés irányának vízszintessel bezárt szögét jelenti. Az analógiát alkalmazva egy problémáról való gondolkodásmódod meghatározza az attitűdödet, a hozzáállásodat, a problémához való közelítésed módját. Három szó segítségével te is megváltoztathatod a hozzáálláso­dat, amikor problémával szembesülsz. Először is, minden „problé­mát” ezentúl nevezz „helyzetnek”. A „probléma” ugyanis negatív érzéseket, félelmet és aggódást kelt, a „helyzet” viszont semleges. Ha a „Van egy problémánk” helyett annyit mondasz, hogy „Ilyen helyzetben vagyunk”, azzal nem értékelted előre a szituációt. Én személy szerint a „probléma” helyett jobban szeretem a „ki­hívás” szót. A „helyzet” és a „kihívás” mellett van egy harmadik szó is, ami­vel szintén helyettesítheted a „probléma” szót. Ez pedig: „lehető­ség”

Nem tudsz sikeres lenni, ha nem tanulod meg kezelni az elkerülhetetlen kihívásokat és akadá­lyokat, amelyek jelen helyzetedet elválasztják az általad kitűzött céltól.

Irányítsd a válaszodat! Az erős jellemű emberek mindig számítanak az esetleg felmerülő problémákra. A gyengék viszont minden alkalommal meglepődnek, és megrémülnek, amikor a dolgok nem a terveiknek megfelelően alakulnak. Van, aki mérges lesz, és robbanékony. Van, aki másokat kezd hibáztatni. És van, aki depresszióssá válik, vagy irracionálisán kezd gondolkozni. Az ok-okozat összefüggésben te csak az okozatot, azaz a problémára adott választ tudod befolyásolni. A problémát magát nem. Ezt gyakran „válaszadási képességnek” is nevezik.

Sikered nagymértékben függ attól, hogy mennyire hatékonyan vagy képes válaszolni az utad során felmerült problémákra. Szeren­csére rengeteg hatékony stratégiát leshetsz el sikeres emberektől, amelyeket ők alkalmaznak, problémakezelésük során. Ne döbbenj meg, ne légy meglepett, de ne légy mérges sem, ha problémával találkozol. ….

Minden alkalommal, amikor sikerül megoldanod egy problémát, gyakorlottabb leszel a problémamegoldásban.

Gondolkozz megoldásokban! A kiemelkedő emberek megoldás-orientáltak.

Napoleon Hill híres szavait idézve: „Minden probléma vagy ne­hézség, amellyel szembekerülsz, valójában egy ugyanakkora vagy még nagyobb előny magja.” Neked az a feladatod, hogy találd meg ezt a bizonyos előnyt. Csak a hozzáállásodon múlik, hogy képes vagy-e így kezelni a kérdéseket, vagy sem. A legtöbb sikeres ember gondolkodására ugyanez jellemző: min­den problémában és nehézségben a jót, a lehetőséget és az előnyt keresik. (Brian Tracy – Repülési terv)

 

A kaleidoszkópeffektus azt ígéri: ha egy kicsit elmozdítasz valamit a kedvező irányban az életedben, akkor a nagy egész életmintázat változik meg. Ez pedig nagy esély! Változtass, és élvezd a pozitív hozományokat! (Prof. Dr. Bagdy Emőke)

 

        Tartsd a szemed a célon akadálykor. Amit szeretnél, arra koncentrálj

 

Valahányszor megbotlasz, Kelj fel!
Azután mosolyogj,
És lassan, kitartóan és tévedhetetlenül haladj tovább a törekvés útján. (Sri Chinmoy)

 

A ,,filmed” főszereplője te vagy, tedd olyan klasszá, széppé életed filmjét, amilyet te akarsz, szeretsz, amit igazán jó megnézni, sokszor visszanézni.

 

Ha az ember benn áll egy völgyben, akkor a völgyet nem tudja felülről látni, de ha elindul, akkor felfelé haladva már más a rálátása arra a völgyre, amit elhagyott. Nem mást lát, csak másként lát. Olyat is meglát, amit a völgyből nem vehetett észre. A kaptatón felfelé már fontosabbnak látszik a csúcs, az ég. (Jókai Anna)

 

Ha egyszer megízlelted a repülést, utána úgy fogsz járni a földön, hogy szemed az eget fürkészi, mert ott voltál fent és oda vágysz vissza. (Leonardo da Vinci)

"Ha szeretnél valaha is egymillió dollárt keresni, előbb el kell sajátítanod a milliomosok észjárását." (Jim Rohn)

„Azt hiszem, mostanra elég világossá tettem, hogy nem nagyon elégszem meg a remény szóval. Nem hiszek abban, hogy az emberek csak reménykedjenek. Dolgozunk azért, amit akarunk.”

 

Elkezded megtanítani magad újra hinni saját magadban. És miután elkezdesz megint hinni magadnak, egyébként el fognak kezdeni hinni benned mások is. (Szabó Péter)
 

,,Ha igazán akarsz valamit, akkor folyamatosan dolgoznod kell érte .Ez a lecke nagyon jól működik az életben, a pályán kívül is." - Alizé Cornet

 

,,Amin a siker múlik, az valójában az a képesség, hogyan használjuk fel a jelent, hogy előkészítsük a jövőt.”

 

Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt, egy álmot? Csak ez a kis szó: akarom. Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak emberek, akik nem hisznek az akadályok legyőzésében. (Kurt Dimberger)

,,A sikert csak az éri utol, akiben megvan az akarat a cselekvéshez"

,,Valódi sikereket csak akkor érhetünk el, ha minden problémát alárendelünk a célnak, annak a célnak, aminek mindig a horizontunkon kell lebegnie.”

 

,,A társaság, amellyel körülvesszük magunkat, meghatározó. … Állatorvosoktól nem lehet teniszezni tanulni. Lehet mindkettőben sikeres valaki, de azoktól kell tanulni, akik igazán értenek hozzá.

A segítőd egy új szintre visz azzal, hogy minden jót felerősít benned. Önbecsülésed növekszik, alakul a jövőképed.” (Máté Gábor)

 

Légy a legjobb, s te leszel a legjobb. (mj)

 

A szorgalom, az akarat, a tehetség és a kitartás előbb-utóbb kifizetődik.

 

A tartós sikerhez jó hangulat és jó közösség kell. - Kim Rasmussen BL-győztes kézilabda vezetőedző

 

,,Ha meg akarod ismerni a múltadat, – vizsgáld meg a jelenlegi körülményeidet. Ha tudni akarod a jövődet, figyeld meg a jelenlegi cselekedeteidet!”
 

 

,,Isten azért adott nekünk tehetséget, hogy ezt mások javára is kamatoztassuk" (Michael Chang, a francia nyílt teniszbajnokság győztese)

 ,,Érzed, hogy te nem egy átlagember vagy. Hogy rád egy előre nem látott dolog vár...De te nem félsz, mert egy misztikus erőt érzel magadban. Szedd össze a bátorságod, és kész leszel arra, hogy tartósan megváltoztasd ezt a világot.”

  "Egyszer a tanítvány megkérdezte a Mestert: - Sokat kell -e még várni arra, hogy a dolgok jobbra forduljanak? - Hát ha várunk, akkor még sokat - felelte a Mester

 

Mit tudsz tanulni a helyzetből? Miben kell jobbnak lenned, és miben leszel jobb a helyzettől?  

 

 

Amilyen lelki szinten vagy meghatározza, hogy mit látsz, tapasztalsz.

 

 

„A bölcs felismeri a tao által nyújtott mintázatokat, és cselekvését azokhoz igazítja. Ekképpen a taoval egyesül, a természettel harmóniában él, és szándékai valóra válnak. A tao útján követve az ég és föld természetes folyamatait, ura lesz a világ dolgainak.”

 

 

Ahogy érettebbé válunk, tapasztalatot gyűjtünk, és képesek vagyunk jobban átlátni a helyzetet. A gondolkodásunk és az észlelésünk is megváltozik. (Sebastian Vettel)

 

 

,,A üzleti és a magánéletben egyaránt igaz, hogy sikered nyolcvanöt százalékban azon múlik, hogy képes vagy-e hatékonyan kommunikálni embertársaiddal.

 

Az úgynevezett "szociális intelligencia", azaz annak képessége, hogy másokkal kölcsönhatásban élj, társalogj, tárgyalj, és embereket meggyőzz, a létező legelismertebb és legjobban fizetett intelligenciatípus az összes közül. És mint olyan, fejleszthető.”

Ne vitatkozzatok Istenről, lélekről, halhatatlanságról soha senkivel. Akinek a lelke fejlettebb, mint a teste, mindezeket úgyis érzi, akinek meg
a lelke fejletlenebb, mint a teste, annak beszélhet akár maga Jézus Krisztus, nem lehet neki bebizonyítani.
(Gárdonyi Géza)

Soha nem fogsz eljutni a célodig, ha folyton megállsz, hogy kövekkel dobálj meg minden kutyát, amelyik megugat. (Winston Churchill)

Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra, hogy veled töltse. (Gabriel García Márquez)

…okos dolog elviselni a rosszat a jó reményében.

Viszont balgaság önként kitenni magunkat céltalan gyötrelemnek és hiábavaló szenvedésnek. (Anatole France)

Szeretem, ha mennek a dolgok. Ha nem mennek, szeretem elérni, hogy menjenek. (Churchill)

,,Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokás.”

Aki jót tesz, ismételje újra és újra. Találjon örömet a jócselekedetben. A jó tettek felhalmozódnak és örömet adnak.

Az ember fájdalmasnak találhatja a jót, de csak addig, míg jósága gyümölcsöt nem terem. Amikor a jóság gyümölcse beérik, az ember meglátja benne a jót.

Ne vedd semmibe még a kis bűnt sem, mondván: „Ez nem számíthat”. A vízcseppek előbb-utóbb megtöltik a kancsót is. Ugyanígy az ostoba embert eltölti a gonosz, bár apránként gyűlik benne.

Ne vedd semmibe még a kis jótettet sem, mondván: „Ez nem számíthat”. A vízcseppek előbb-utóbb megtöltik a kancsót is. 

 Aki a boldogságot keresve nem sért másokat, akik szintén boldogságra vágynak, az rátalál a boldogságra. (DHAMMAPADA - A TÖRVÉNY ÚTJA Buddha tanításai)

,,Az ostoba azért él, hogy egyék és igyék, az okos azért eszik és iszik, hogy éljen.” (Szokratész)

Minden ember annyit ér, amennyit tud. (Gárdonyi Géza)

Semmit sem kell birtokolnod ahhoz, hogy bőségben érezhesd magad, ha viszont folyamatosan így érzel, akkor szinte bizonyos, hogy dolgok érkeznek az életedbe. A bőség csak azokhoz áramlik, akiknek az már megvan. Ez szinte igazságtalanságnak hangzik, pedig természetesen nem az, hanem: egyetemes törvény. A bőség és az ínség is belső állapot, ami aztán a valóságodként jelenik meg. (Eckhart Tolle)

Mondd, hogy túl nagy dologra vágyok, én meg megmutatom a korlátaidat. (Oravecz Nóra)

 

Minden élet tökéletes visszatükröződése a hozzáállás és a befektetett munka párosításának. (Oravecz Nóra)

 

Az van, hogy kitartasz, csinálod és ha a 10 000 órás elv alapján élsz - azaz ha valamit legalább addig csinálsz, a szakma mesterévé válsz -, akkor úgyis tehetségessé válsz. (Oravecz Nóra)

 

Ideje elfogadnod, hogy a képességeink változnak: ami tegnap még lehetetlen volt, elképzelhető, hogy ma már egy pillanat alatt megvalósítható. (Oravecz Nóra)

Értük élünk, azokért a percekért, amikor valami megmozdul. Olyankor minden más. Nem csak elhiszed, hogy vannak csodák, hanem be is bizonyosodik, hogy léteznek. Amikor a Véletlen egyetlen pillanatban találkozik a Sorssal, képes teljesen megváltoztatni és felülírni az életedet. És van, hogy a másikét is. (Oravecz Nóra)

Gondold meg, hogy minek adsz energiát. Ne etesd a gyengítő szörnyeket, inkább hagyd magad mögött őket, mintha nem is léteznének. Hiszen nem is léteznek. Csak az van, amire te figyelsz, az meg olyan lehet, amilyenné formálod vagy címkézed, ugyanis minden a te kezedben van. (Oravecz Nóra)

 

Tudatosabban lehet élni, és idővel rájössz, hogy megéri. Intuitívnak lenni, menni a szíved után, és rohadtul nem azzal foglalkozni, hogy ki mit mond körülötted. Tanulj meg kívülálló lenni, és csak az utaddal foglalkozni, onnantól nem lesz előtted akadály. Menni kell. Ha pedig valakin érzed, hogy kell neki egy kis löket, igenis tessék megadni azt. (Oravecz Nóra)

 

Nézz szét. Gyönyörű a világ, és minden lehetőség ott hever a lábaid előtt. A szeretet, a boldogság, minden, amire szükséged van. Mosolyogj, adj idegeneknek belőle, segíts, fogadd el a segítséget, ölelj, hagyd, hogy megöleljenek, szeress, hagyd, hogy szeressenek. És ha azt érzed, nem teheted, gondolkodj el azon, hogy miért nem. Azon, hogy mi gátol, hogy mitől félsz, mert az életnek egyetlen értelme van: az, hogy szeress és hogy szeressenek. Hogy érezd, tartozol valahova, de csak azután, hogy megtaláltad a helyedet. (Oravecz Nóra)

Valójában az Élet csodákkal az igazi. Azokkal, amiket nem tudsz megmagyarázni, csak úgy megtörténnek, ám ők kizárólag abban a pillanatban tudnak bekopogtatni hozzád, amikor, csak azzal a lépéssel, amit abban a pillanatban megtettél. Máshogy nem. Visszacsatolásként, visszaigazolásként jönnek ők, hogy lásd, jó úton haladsz. (Oravecz Nóra)

Kellenek a nagy pillanatok, azok, amik kiemelkednek a szürkeségből, és új színt adnak életed további napjainak. Kérd a színeket, és jönni fognak. Fogadd el őket, építsd be az életedbe, és adj hálát azért, hogy megkaptad azt, amire vágytál. Aki hisz a csodákban, csodákat kap. Aki hallgat az érzéseire, még többet kap a varázslatból. (Oravecz Nóra)

Egyetlen út van. A boldogság, a kiteljesedés, az, hogy rád találnak azok a pillanatok, amik kiszíneznek mindent, olyanra, ami a célodhoz visz. (Oravecz Nóra)

 

Ismerd ki magad, tudd, hogy mi tartozik hozzád, és csak abban a valamiben élj, mert az fog boldoggá tenni. (Oravecz Nóra)

 

Az igazi kincsre magadnak kell rátalálnod. Neked kell érezned, hogy benned van, és hinned abban, hogy van elég erőd ahhoz, hogy ki is hozd magadból. (Oravecz Nóra)

Ha van egy álmod, megvalósíthatod, senki sem fog vissza. (...) Te döntöd el, hogy a saját korlátaid meddig terjednek, és hogy melyiket mikor döntöd le. Ha törődsz a belső békéddel, lassan azt veszed észre, hogy már nincsenek gátak, csak te vagy és a vágyaid, amelyek sorra megvalósultak. (Oravecz Nóra)

 

Az a célom, minél jobb legyek, és minél többet hozzak ki magamból.

 

Nem kell mindenkinek megváltania a világot. De attól még álmodni lehet és kell- és persze valóra váltani is.

 

 Minden döntés és tettek kérdése. (Oravecz Nóra)

 

Bármikor új életet lehet kezdeni. Bármikor eldöntheted, hogy a legtöbbet hozod ki magadból. Csak el kell kezdeni, neki kell látni, és tudnod kell, hogy mi a cél. (Oravecz Nóra)

Ki hogy él, aszerint gondolkodik. (Maxim Gorkij)

Csak úgy szólj, ha a magad vagy mások javát szolgálod; kerüld a fecsegést. (Benjamin Franklin)

Ne veszíts időt; hasznos dolgon munkálkodj mindig; mellőzz minden fölös tevékenységet. (Benjamin Franklin)

A siker akkor jön, ha elkötelezed magad arra, hogy eljutsz a célba, és ég benned a szenvedély, hogy átlépd a célvonalat. (Bob Gass)

A siker nagyon jó dezodor. Minden korábbi rossz szagot elfeledtet. (Dame Elizabeth Rosemond Taylor)

"Legyél olyan, mint egy postabélyeg! Addig tapadj rá valamire, míg célba nem érsz!" (Josh Billings)

Vannak, akik inkább a szívükre hallgatnak, és nem arra, amit mások diktálnak. Ritkán találkozni ilyen emberekkel, de ők azok, akik emlékeztetnek arra, hogy ha elindultál az utadon, ne tántorítsanak el a kétségek és gyötrelmek, hogy jó abban hinni, hogy nincs "nem tudom", hogy nincs "úgyse sikerül" vagy "lehetetlen". Ők emlékeztetnek minket arra, hogy jó elhinni, a lehetetlen nem létezik. (Sean Thompson)

 

,,A lehetetlen nem tény, hanem vélemény.”

 

,,Vedd magadat körbe pozitív emberekkel

vagy tégy olyan dolgokat, amik a kedvedre vannak és szeretsz.

Mi választjuk meg azt, hogyan viselkedjenek velünk az emberek és mennyi hatalmuk van felettünk.

Tanuld meg egészséges módon kezelni a negativitást

Nem mindegy hogyan kezeled és dolgozod fel a negativitást.

Meditálj, használj agykontrollt, akármit, mert

ezek megtanítanak arra,

hogy stressz nélkül és nyugodtan kezeld a negativitást.

Mutasd meg a világnak, milyen együtt érző vagy

A sok negatív ember között

és negatív időszakban működj úgy,

mint egy világítótorony, aki fényt visz mások életébe.

Légy erős és pozitív,

 sugározd ezt magadból, ha körbe vesznek a negatív erők és űzd el őket.”

 

,,Amíg itt időzöl a földön, szenteld minden pillanatodat jámbor, kegyes cselekedeteknek, és szent gondolatoknak." (Sri Sathya Sai Baba)

A jó példa ragadós, továbbhullámzik, és rendkívüli építő tapasztalat. - Joós István

 

Pozitivitással, bőséggel, gazdagsággal, szeretettel, harmóniával, nyugalommal, békével összefüggő szavak-mondatok használata.

 

,,Konfucius mondása: “Ne láss rosszat, ne hallj rosszat, ne mondj rosszat és nem teszel rosszat.”

E négy tiltás betartásával az udvariasság erénye elérhető, ezek nélkül viszont a világ totálisan rendellenesé válik.

Ezért legyünk figyelmesek, ugyanakkor mutassunk tiszteletet és szeretetet mások felé. Így szilárd és egészséges lesz a jellemünk.

Igazságosság

Bármit teszünk, tetteink legyenek mindig összhangban lelkiismeretünkkel. Bár vannak kísértések körülöttünk, határozottan ki kell állnunk az elveink mellett.

Bármire is vágyunk, csak helyes forrásból szerezzük be azt. Ha vagyonunkat gátlástalanul mások érdekeit megsértve szerezzük meg, előbb vagy utóbb meg kell fizetnünk érte.

Ezért egy kiváló ember nem vágyik ebül szerzett vagyonra, hanem nagyvonalúan segít a rászorulókon, enyhítve ezzel szomorúságukat.

Ezáltal nem csak tiszteletet érdemel mások szemében, hanem kivívja ősei becsületét, és jó példát mutat a leszármazottaknak.”

 

CSINÁLD, AMIT SZERETSZ — ÉS A PÉNZ KÖVETNI FOG!

,,Szóval keresd a boldogságot magadban, azaz csináld amit szeretsz csinálni, érezd jól magad önmagad miatt és akkor boldog leszel…” ,,…és meg fog találni az a fiú/lány aki szeret téged úgy ahogy van, feltétel nélkül…

 

,,Olykor elég egy napsugár. Egy kedves szó. Egy köszönés. Egy simogatás. Egy mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat, akik körülöttünk élnek. Akkor miért nem tesszük ezt?" (Bruno Ferrero - Olykor elég egy napsugár)


 

,,Használd a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. De ne engedd, hogy a világ megváltoztassa a mosolyod."


 

,,Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem, amikor szomorú vagy. Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba.” (Gabriel García Márquez)


 

,,Szeretem a mosolyod, szeretem, ha mosolyogsz, szeretem, ha gyönyörű vagy!!!”


 

,,Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, mert csak egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikussá tegyen egy rossz napot. Találd meg azt, akitől a szíved mosolyogni fog!” (Paulo Coelho)

,,Találkozni egy bölcs emberel, s társalogni vele: annyi eleven gyönyörűséget rejt magában, hogy nem csak azt látod meg benne, amit látni szeretnél, hanem olyannak fogod látni, amilyennek egy bölcset elképzeltél. Hozz hát nekem egy hatalmas ajándékot: magadat, aki már előre jutott a bölcsességben. Élj a Tudás minden Fényével.”

Élt egyszer egy nagy tanító, akinek számos odaadó követője volt. Egy napon felkereste őt egy nagyon elcsüggedt fiatalember, és így szólt:

- Oly magasan felettem állsz, hogy sosem érhetek a nyomodba. Éjjel az agyamban fekve Jézusra, a Buddhára és a többi nagy tanítómesterre gondolok. Miként juthat el egy hozzam hasonló gyarló ember a megvilágosodásig?

A tanító egy pillanatig töprengett, majd így szolt: - Azért latod magad olyan aprónak és gyengének, mert a testi szemeiddel nézel, nem a lelki szemeiddel.
Én latom benned a fényt, és ez ugyanaz a fény, ami Jézusban, a Buddhában és az összes szentben világlott.
Ma talán még aprócska ez a fény, de nem a nagysága számít, hiszen általa eggyé válsz a megvilágosodottakkal. Csak munkálkodj tovább, míg dicsfényed telje betölti a világot!
(Deepak Chopra)

 

Ma már tudom, nincs fontosabb, mint megtalálni azokat, kik a legjobbat hozzák ki belőlünk, s mi belőlük. Nincs fontosabb a várnál, melyet szeretteinkkel építünk fel. Kívánom hát mindenkinek: találjátok meg azokat, kik a legjobbat hozzák ki belőletek, s ti belőlük! Találjátok meg azokat, kikkel egy életen át erősíteni tudjátok egymást. Csak így érdemes élni, nemdebár? (Peter Noel)

 

,,Szeretni tudásunk növekedésével rezgésszintünk is arányosan növekszik.”

 

Először a benső nyugalomra kell eljutnod. A lelki nyugalom a testre is kihat. Ha szíved megnyugodott, akkor tevékenységedet is nyugodtan folytatod, mozdulataid a benső nyugalomból erednek….

A boldogság az ember lelkében lakozik.

Engedd el magad: bátran lehetsz az, aki vagy!

Pihend ki magad!

Azután tovább mehetsz az úton, amelyre vállalkoztál. Most azonban élvezd a nyugalmat. Kerülj összhangba önmagaddal. Aki összhangban van önmagával, azt többé semmi sem zökkenti ki a nyugalmából.

Ha összhangban vagy önmagaddal, ha megleled a belső nyugalmat, eljutsz a belső harmóniára, akkor megérzed a hozzád illő életformát. Ha a belső mértéked szerint élsz, életed gyümölcsöző lesz. Teljes életet élhetsz, és mások  számára is az áldás forrása leszel.

Ha felfedezzük szívünkben a mennyországot, akkor csak befelé kell fordulnunk, s máris a mennyországban vagyunk. Ez lesz a mennyei béke előize számunkra. S végre abbahagyjuk a hajszát, a rohanást. Isten országa bennünk van, ha szenvedélyeink és érzelmeink, igényeink és kívánságaink már nem rángatnak többé ide-oda bennünket. (Anselm Grün  - Minden napunk út a boldogsághoz)

Az igazán lelkiekben, szellemileg, tudat szinten érett ember már nem játszmázik! (Molnár József)

Egy kapcsolat milyensége érettség kérdése! Lelki-szellemi, tudati érettség kérdése, tehát nem horoszkópi jegy, nem is évkor! (Molnár József)

Egy kapcsolat a hasonló értelmi, érzelmi, értékrendű viszonyon alapul. Egy jó kapcsolat a szeretet, az elfogadás, a figyelem, megértés, törődés, adni és kapni, és a nagyon hasonló értelmi, érzelmi, értékrendű viszonyon alapul. (Molnár József)

Egy kapcsolatot avval ,,építi fel” az ember, hogy olyan dolgokat ad, tesz a másiknak, amit az szeret. Ezzel, így tartja fenn vagy növeli a ,,lángot”. S ha nem ad jót, vagy éppen rosszat ad a másiknak, akkor ,,leépül” a kapcsolat. (Molnár József)

Minden pillanatban található ok arra, hogy szeresselek, hogy kimutassam szeretetem, szerelmem irántad. (Molnár József)

Meg szeretnélek ismerni, hogy sok jót tegyek neked, s szeretném, ha te is megismernél, hogy sok jót tegyél nekem, de ehhez kommunikálnunk kell. (Joseph Miller)

Tudok valamiben segíteni neked?

Tudok valamiben örülni veled? (Molnár József)

Ha bánt, engedd el,

ha épít, szeresd, figyelj oda rá, becsüld meg.
Ha erősebbé tesz, ha a támaszod, támogasd te is őt.
Szeresd, és merj szeretni,
kimutatni, átölelni, mások előtt
felvállalni - de leginkább merj
önmagad lenni.
(Oravecz Nóra)

 

 

Energiavámpír

,,Tudatosan, de legtöbbször tudat alatt, olyan helyzeteket teremtenek, mely során a te életerődből merítenek.

Erre azért van szükségük, mert az övék jelentősen megcsappant, tele vannak negatív érzésekkel.

Ezek az emberek sok problémával küzdenek,

de ahelyett, hogy magukba néznének, a világot tekintik minden gondjuk okozójának, és csak másokban látják a megmentőt, akinek pátyolgatásával, vagy azzal, hogy őt is szenvedni látják, ideiglenesen energetizálva érzik magukat.

 

Biztos neked is van olyan barátod,

akivel ha találkozol,

mindig optimizmust, erőt sugároz,

és ha vele vagy, te is szebbnek látod a világot.

Az energiavámpírok pont az ellentéteik:

ha beszélgettek, ürességet és bágyadtságot érzel, rosszkedvűvé és ingerlékennyé válsz a találkozás után.

Természetesen nem minden segítségre szoruló vagy hullámvölgyben lévő barát számító, energiacsapoló, de azokkal vigyáznod kell, akiknél ez állandósult jellemző.”

 

,,Csakis másoktól vár figyelmet, érdeklődést, megoldást.

A kommunikáció nagyon fontos eszköz a kezében, ám ez soha nem kölcsönös.

Megoszt, ám be nem fogad.

Ő maga nem mutat érdeklődést beszélgetőpartnere sorsa iránt.

Nem mutat jó szándékot sem, nem érez együtt, nem segít.

Miközben a másik érzelmeit gátlástalanul manipulálja és persze gátlástalanul lopja is,

minden további nélkül kritizál és szapul másokat, akik – jellemzően- a ő vesztére törnek.

Ha azt érzed, a környezetedből valaki folyton téged használ arra, hogy panaszáradatát rád zúdítsa, ha a vele való találkozás után úgy érzed, mintha egy félmaratont futottál volna le, ha „levegő” után kapkod a lelked, és érzed, valami nagyon nem jó dolog történt veled,

akkor legközelebb légy nagyon határozott.

Mindegy, mire hivatkozol: munkára, kevés időre, vagy arra, hogy fáj a fejed, egyszerűen tartsd távol magadtól.

Nem kell tartani semmilyen következménytől, ezek az emberek rendszerint nagyon gyorsan találnak maguknak más „célszemélyt”, akit ugyanolyan közönnyel fognak energetikai és érzelmi fronton „megcsapolni”, ahogy azt addig veled tették.”

Próbáld elkerülni az energiavámpírokat!

  1. Amennyiben elkerülhetetlen a találkozás, korlátozd a velük eltöltött időt. Mondd például azt, hogy most csak 10 percem van!
  2. Próbáld elkerülni a szemkontaktust!
  3. Állj ki magadért és ragaszkodj határaidhoz
  4. és igyekezz pozitív maradni!

 

Ne itélkezz, maradj csak szemlélődő.

 

,,Keresd meg, és engedd el az ezzel/ezekkel kapcsolatos maradék rossz érzéseidet (harag, csalódottság, fájdalom stb.)

Majd - ha szükséges - bocsáss meg.

Elsősorban a másiknak, de ha úgy érzed, akkor önmagadnak is.

Nem egyszer marad az emberben önvád azért,

hogy esetleg túl hosszú ideig maradt benne egy nem jól működő kapcsolatban, vagy túl gyorsan lépett ki belőle,

vagy, hogy valamit nem jól csinált és ezért romlott el, lett vége stb.

Végül a párkapcsolat tapasztalataiból vond le a tanulságokat. Például: Mit szükséges jövőben másképp csinálnod?

Szeresd magad!

Második lépésként azt tanácsolom,

kezdd el értékelni önmagadat, mint férfit, vagy nőt.

Fogaddd el, és szeresd önmagadat, a testedet, olyannak, amilyen.

Keresd meg,

hogy melyek azok a tulajdonságaid, testrészeid, amelyekkel elégedett vagy, amik különleges, szebb az átlagnál,

és ezek dicséretével, szeretetével erősítsd pozitív kisugárzásodat.

Mert ez az, amit a másik elsőként érzékel, felfog rólad.

Hogy mit közvetítesz magadról,

Ha te vonzónak és szerethetőnek tartod magad, akkor a másik nem képviselői is annak fognak látni, bárhogyan is nézel ki.

Kezdj el önmagaddal is úgy viselkedni,

ahogy szeretnéd, hogy a leendő párod viselkedjen veled.

Szeresd, becsüld, értékeld, kényeztesd stb. magad!

Ezzel kibocsátod azt az energiát magadból,

hogy mire van szükséged.

Így olyan párt vonzhatsz be az életedbe, aki ezt szívesen meg is adja neked.”

 

 

,,Energetikai terünket azok a gondolatok és érzések határozzák meg,

amelyek számunkra szimpatikusak,

amelyek közel állnak hozzánk,

amellyel azonosulni tudunk.

A pozitív érzések erősítik a teret, a negatív gondolatok gyengítik azt.

Gondolataink, érzéseink és életenergiánk nemcsak a testbe-elmébe zártan léteznek,

hanem a testet körülvevő energia térben is jelen vannak.

Normál körülmények között az energia is szabad áramlást mutat a magasabb koncentrációjú terektől a kevésbé energia dús terek fele.

Energetikai terünket elsősorban gondolataink és érzéseink határozzák meg,

amikkel azonosulunk.

A pozitív érzésekkel és gondolatokkal való azonosulás

erős energiateret hoz létre, míg a negatív érzések és gondolatok gyengítik ezt a teret.”

 

A saját képességeinkbe vetett bizalom képezi minden fejlődés alapját. (Ole Nydahl)

 

,,Mindenki maga irányítja sorsát; mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait. Csak mi tartozunk ezért felelősséggel, senki más.”

 

Buddha tanításai fontosabbak Buddha szobránál. (Tendzin Gyaco, XIV. dalai láma)

 

- Manapság sok ember hisz abban a tanításban. Ha hiszel Buddhában, eléred a paradicsomot halálod után. Kíváncsi vagyok, valójában lehetséges-e elérni a paradicsomot.
- Én nem tudom a választ. De azt hiszem értelmetlen elérni a paradicsomot a halál után.

- Azt hiszem, az egyetlen paradicsom, amit valaha megtalálhatok, az a veled töltött idő. A mennyország itt és most van.
- Igazad van, anyám. Itt a földön kell megvalósítanunk a mennyországot.
- De ha ez a paradicsom, akkor miért kell harcolniuk az embereknek
és miért kell betegségektől szenvedniük, s közben képtelenek megmenekülni a halál fájdalmától? Monju, azt akarom, találd meg a kiutat mindebből a szenvedésből. Az édesanyád örökké várni fog arra, hogy ezt megtaláld.


 

- Te bölcs embernek tűnsz, de úgy tűnik, nem tudsz semmit a gyakorlatról, sem a tanításról.
- Mi a gyakorlat? - Mi a tanítás?
- A japán szerzetes mindig ezekre a kérdésekre keresi a választ. Ez az az ösvény, ami téged a gyakorlás és a tanítások megértéséhez vezetne.

Nincs hozzá jogod, hogy ítélkezz felette. Vezetőként az lesz a munkád, hogy alkoss egy világot, ahol az olyan gyerekeknek, mint ő nem kell éhezniük.

Féltem, hogy letértem az utamról, de találkoztam veled, s visszatért a bátorságom, hogy folytassam az utam. Nincs kétség.


 

A Zen gyakorlás által feloldódik az elme és a test.
Ez a feloldódás a kiút a tudatlanságból és a bűnből.
Nincs második vagy harmadik út. csak a Zen.
Zen meditációban ülni, ez minden.

Zazenben, hagynod kell, hogy az összes ragaszkodás eltűnjön.

A Zazen, amiről én beszélek, az nem a meditáció tanulása.
"Az egyszerűen a nyugalomnak és üdvösségnek a Dharma kapuja
"a teljes megvilágosodásnak a gyakorlása és megvalósítása."


 

Ezt az Anyoin kolostort kedveli anyám családja, a Fujiwara-k.
Hosszan imádkoztam azért, hogy ezt használhassuk Zendo-ként.
Egyelőre csak hármotókkal kezdjük, de

Amikor egyetlen lélek eléri a
megvilágosodást sokaknak előnyére válik.

Adomány a testnek és a léleknek, Az adás teljessé teszi a kört.


 

Kérlek, ne hagyd magad befolyásolni más szekták által, légy állhatatos elhatározásodban.
 

- Orin, mi a baj?
- Utálom magam. Én annyira utálom magam, meg akarom ölni magam. Azt hazudtad nekem, hogy Buddha bennem van. Téged is utállak! A régi hitem sokkal jobb volt!
- Nem hazudtam! Buddha benned van! De látod...Nem olyan könnyű találkozni Buddhával. Minden emberi lény ezt akar vagy azt akar, és sóvárog azért, amit nem érhet el. Amikor nem lehet ahogy mi akarjuk, mérgesek leszünk és bolondul viselkedünk. Nem láthatjuk Buddhát, mert megvakítjuk magunkat, ilyen dolgokkal. Ezért ülünk. És ülünk és ülünk míg az elvakultság elenyészik. Ha ezt teszed, képes leszel meglátni a benned lévő Buddhát.

 

Éhező démonként léptem a kolostorba. De most, hogy találkoztam Dogen-nel, megváltoztam. Dogen mester azt mondta nekem, "Miért várakozol a halálra, hogy találkozhass Buddhával? "Ebben az életben találkozni Buddhával és megtalálni a paradicsomot itt."


Dogen Mester mindig osztozik örömünkben és szomorúságunkban.

Haladjunk.


 

Nem a te feladatod megítélni őt.

- Dogen Mester, kérlek engedd meg nekem, hogy apáca legyek itt.
- Nem engedhetem.
- Azért van, mert egy bűnös és becstelen nő vagyok?
- Nem kérdőjelezzük meg a múltbéli tetteket
- Akkor, miért nem?
- Először is el kell engedned a múlthoz való ragaszkodásodat. Amikor megszabadultál a ragaszkodásaidtól, bár lehetsz a kinti világban, tiszta leszel. Térj vissza Kyoto-ba és tedd a tőled telhető legjobbat.


 

Az üresség a szabadság ruhája.

 

Bár te forrón kívánod, hogy megmenekülj, nincs meg a bátorságod, hogy
bármit feladj.

Ha rosszat teszel, rosszat aratsz. Ha jót teszel, jót aratsz
Amikor közeleg a halál, sem a politikai hatalom, sem azok, akiket szeretsz, sem a nagy vagyon, nem képes megmenteni.
A halálba egyedül kell menned. Mindaz, ami elkísér az az, amit életedben tettél. Csak az és semmi más.


- Először, szabadulj meg a vágyaktól!
- Másodszor, légy elégedett!
- Harmadszor, légy lenyugodott!
- Negyedszer, légy szorgalmas!
- Ötödször, emlékezz a tanításokra!
- Hatodszor, meditálj!
- Hetedszer, gyakorold a bölcsességet!
- Nyolcadszor, kerüld az értelmetlen beszédet!
Buddha minden tanítványa megtanulta a Megvilágosodásnak
ezt a nyolc ösvényét.
Ha ezt nem gyakorlod, akkor nem buddhista tanítvány vagy.
Nem szabad hanyagnak lenned egyetlen pillanatra sem.

,,Mert esik az eső.”


 

Buddha útjának tanulmányozása, önmagad tanulmányozása.

 

- Zen – Dogen Zen Mester élete –

 

https://www.facebook.com/molnar.jozsef.3557/videos/687478357984800/

 

 
 
 

Minden pozitív, dicsérő, kedves, szép magyar szó megérdemli, hogy használjuk. (Molnár József)

 

Minden szó, mondat befolyásolja a másikat (szép vagy, ügyes vagy, szeretlek, szeretjük egymást, fontos vagy, stb.). (Molnár József)

 

Úgy bánj vele, és azt mond neki, mint amit, ahogy te is szeretnéd.

 

Ez a TE (Ön) véleménye(d), nem az enyém, nem tartozik hozzám.

 

,,Ha annyira biztos vagy az igazságodban és a valóságodban, miért akarod olyan erőszakosan és vehemensen másokra erőltetni az igazságodat? Ha belül igaznak érzed, az éppen elég! Ha érzed, vonzod… nincs szükséged sem mások meggyőzésére sem erőszakra.” - Abraham-Hicks

 

Az egyén jogai

Nézz szét magad körül! Ne félj meglátni, mi megy végbe! Családodban vannak, akik mereven szembehelyezkednek az együttélés azon szabályaival, melyekre te esküszöl. Esetleg hiszel néhány emberi jogban, melyekről egyetlen önmagát tisztelő ember sem mondhat le. Igényeled például azt, hogy időnként magányba vonulhass, de nagynénéd vagy más rokonod nem akarja ezt tudomásul venni. (David Seabury)

 

A megváltás titka az, hogy elutasítjuk a külső nyomást, és megismerjük, kifejezésre juttatjuk belső természetünket. A pulit nem taníthatjuk meg vadászni, sem a vizslát nyájat őrizni. (David Seabury)

 

Szavainkat szőrszálhasogató gondossággal tanulmányozza, jelentésüket megváltoztatja, gonosz szándékokat tulajdonít nekünk. Az eredmény aztán az, hogy az ilyen egocentrikus lélekkel való kapcsolatunk földi pokollá teszi életünket. Ne vitatkozzunk vele! Hagyjuk rá a dolgokat! Egy lázálom sugallatai nem gyógyíthatók vitával. Sem értelmes, sem értelmetlen vitával. Még sosem volt rá példa, hogy verbális nyomás kigyógyított volna egy beteg lelket.

…Mit tehetünk? Döntsük el, hogyan élnénk, mit tennénk, ha nem lenne neurotikus hozzátartozónk! Aztán éljünk így, tekintet nélkül a reakciójára. A felháborodás elmúlik – egyszer végül így, tekintet nélkül a reakciójára -, mi pedig szabadabban kezdünk lélegezni. Ne vessük alá magunkat soha egyetlen személy neurózisának sem! Legyen bátorságunk szembehelyezkedni vele és figyelmen kívül hagyni. (David Seabury)

 

Egy embert az minősít, kiknek a társaságát kedveli. (David Seabury)

 

Kutassuk fel az aktív tényezőt

Minden helyzetben van valami – egy körülmény, egy személy-, aminek köszönhetően egy problémánk felmerült, vagy ami állandósítja azt…Legfontosabb, hogy ezt mindig megtaláljuk. Ha megtaláltuk és hatásukat blokkoltuk, gyakorlatilag kézben tartjuk a probléma megoldását. (David Seabury)

 

 

Az élet mindig fájdalommal büntet minket, amíg nem szakítunk a káros haszonleséssel és a hamis önzetlenséggel, értelmes önzéssel és együttműködéssel helyettesítve ezeket. (David Seabury)

 

 

 

,,Ahányszor olyasmit csináltam, amiről azt éreztem, hogy nem helyes, rövid úton ki is derült, hogy nem helyes." (Mario Cuomo)

 

Gondolj arra, hogy nem kell feltétlenül azzá lenned, akinek mások akarnak. (Muhammad Ali)

 

 

Szereted az életet? Akkor ne tékozold az idődet, mert ez az, amiből életed szövete összeáll. (Benjamin Franklin)

 

,,Aki a kevesebbel is beéri, az egyszerűen csak hitetlen. Nem hisz magában, nem hisz a sorsban, nem hisz abban, hogy képes bármire az életben - de leginkább arra, hogy elérje az álmait. Persze aki nem hisz benne, az nem is kap mást: megerősítést abban, hogy igaza van."

 

,,Ha tényleg ez a vágyad, ne add fel. Bízz abban, hogy a tehetséged és rendkívüli elméd utat tőr magának.”

 

Amikor érzéseink vannak a szívünkben, elektromos és mágneses jeleket hozzunk létre a testünkön belül, amelyek a testünkön kívülre, a bennünket körülvevő világra kiterjednek. Az érdekes az, hogy a kutatások szerint ezek a hullámok nemcsak 1 méterre vagy 2 méterre terjednek ki, hanem sok-sok kilométerre a szívünk fizikai helyétől….Ez azonban csak addig csoda, amíg nem ismerjük a tudományt, ezután már nem csoda, hanem egy technológiává, egy erőteljes belső technológiává válik… Három orvos van, három olyan személy, akiket arra képeztek ki, hogy a megfelelő érzés, pontosan a szükséges érzés alakuljon ki a szívükben, azt az érzést hozzák létre, mintha a nő már meggyógyult volna.  (Gregg Braden előadása arról, hogy a gondolatainkkal, a szívünkben keltett érzelmekkel mennyire befolyásoljuk saját testünket és környezetünket. Akár betegséget is pillanatok alatt meg lehet gyógyítani.) https://www.youtube.com/watch?v=-LYDbmdXC9Q

,,Szívünkkel megváltoztathatjuk a világot.”