Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Shalom, Talmud, Allah, Salem alajkum, Tóra, Kabbala és egyebek

 

Esküvői hagyományok

- A porcelántörés, vagy az autó aljához kötött „utánfutó” konzervdobozok mind a célból terjedtek el, hogy elűzzék a gonosz szellemeket.

- A feleség a férje karjában a küszöbön azt jelenti, hogy a férj megvédi asszonyát a szellemektől.

- Ha farönkkel zárják le a templomba vezető utat, amelyet az ifjú párnak szét kell fűrészelni, ha sikerül azt szimbolizálja, hogy közösen a jövőben is legyőzik az akadályokat az életben.

- A koszorúslányoknak eredetileg az volt a feladatuk, hogy megvédjék a menyasszonyt. A lányok olyan ruhát viseltek, hogy ezzel megtévesszék a rossz szellemeket.

- A rószaszirom szórás a legősibb szokás. Az oltárhoz vezető útra virágszirmokat szórnak. A rózsaszirmok segítenek elegyengetni a házasság oly sokszor megpróbáltatásokkal teli, göröngyös útját is.

- A rizsszórás a termékenységet szimbolizálja.

- Miért a bal kéz negyedik ujján hordjuk a gyűrűnket? Mert a bal kéz negyedik ujjából közvetlenül a szívhez vezet egy ér, tehát ez az ujj kiváltképp alkalmas a szeretettel, szerelemmel kapcsolatos gyűrű viselésére

 

Shalom! - békesség neked ( és nekünk…)
Profán lett e köszöntés, pedig igen fontos, és mély üzenete van, hiszen Jeshua HaMassiah is így köszönt feltámadása után…

 

Amikor két zsidó találkozik , egymásnak feltett kérdésük .
„Má slomchá? (Má slomech ?)"…..„Mi a békéd…?"
Bár sokan „hogy vagy?” kérdésnek fordítják, minden héber nyelvismeret nélkül felfedezhető a shalom szó e párbeszédben, mely oda-vissza elhangzik: salom lecha……legyen békéd, béke neked (veled)…

Má slomchá? (Má slomech?)…Mi a békéd ?

Ma minden Isten szerint és a Messiás uralma alatt történt?
Vagy mindenben rendezett, átadott, Istennek tetsző és engedelmes az életed?

A válasz is Tőle érkezik:
Békesség neked…Shalom lechá !
Köszönt és felkínálja: önmagát…
Nála és általa van bűneidre bocsánat, megváltás, és üdvösség…
Mert Isten Békessége e világgal és benne Veled:

 

Tóra (Mózes Öt Könyve) a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve, amelyet a zsidó és a keresztény hagyomány Mózesnek tulajdonít. A Mózesi könyveket a zsidók az időszámításunk előtt II. századig egy könyvként kezelték és Tórának (héber: tanítás, törvény) nevezték, amely elnevezés ma is használatos.

Mózes első könyve - A teremtésről Genesis

Mózes második könyve - A zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről Exodus

Mózes harmadik könyve - A léviták egyházi szolgálatáról Leviticus

Mózes negyedik könyve - Az izráeliták megszámlálásáról való könyv Numeri

Mózes ötödik könyve - A törvény summája Deuteronomium

 

A Talmud (תַּלמוּד héberül: „tan, tanulmány, ami tanulva lett”[1]) a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb és egyértelműen legfontosabb, tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a zsidóság enciklopédiája, jogi és vallási alapvetése, szokásjogi gyűjteménye, bibliaértelmezéseinek tárháza.

Egyik elnevezését, a jám ha-Talmúdot (יָם הַתַּלמוּד; „a Talmud tengere”) terjedelméről és tartalmi gazdagságáról nyerte.

Magába foglalja a Misnát és annak magyarázatát, a Gemárát, mely mindkettő az úgynevezett szóbeli Tannak rendszerbe foglalt, összegző, írott változata – azaz az úgynevezett írott Tan (a Tóra, Mózes öt könyve) értelmezése körül kialakult Szentírás-magyarázó és a vallási törvényeket (halácha) részleteiben is megállapító hagyomány végleges rögzítése.

A Misna a hagyomány szerint Jehuda Hanászi szerkesztésében, Kr. u. 189. körül nyerte el végleges formáját, míg a Gemára a 2. és 6. század között. (A Talmud mintegy 800 rabbira, tanítóra hivatkozik név szerint is).

A Gemára a Misna sokkal rövidebb és tömörebb szövegére reflektál, azt kommentálja, a különféle értelmezési hagyományokat egymással ütközteti, alternatív véleményeket ismertet, szájhagyomány útján örökített tantételeket rögzít.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Talmud

Formájára terjedelmes nagy gyűjteménye ke­reken ezer esztendő vitáinak, intézkedéseinek, szónoklatainak, bölcs mondásainak, erkölcsi oktatásainak, tudományos megfi­gyeléseinek. legendáinak, meséinek és még sok egyébnek. Azt mondják, minden benne van már a talmudban. Ebben vau kis igazság, mert mindent, ami szép, érdekes, tudni hasznos és jó, belevették szerzői, kik kereken ezren vannak és részbeu a Szentföldön, részben Babiloniábau, a zsidóság második ókori hazájában éhek. A babilóniai írástudók a biblia szent könyvei mellett más művet, mint a talmudot nem ismertek. Azért arra törekedtek, hogy minden benne legyen ebben a műben, amit a rabbinak, a hitszónoknak, a bírónak, a tanítónak tudni kell. A hivatalok abban a korban, egészen 500-ig időszámításunk után, amely évben a talmud befejezést nyert, még nem voltak egy­mástól elválasztva, rendszerint a község feje és vezére egy sze­mélyben rabbi, bíró, tanító és szónok volt. De azt is belevettek a talmudba, ami az embert becsületes, jámbor, bölcs emberré teszi.

A talmud ezt a hivatását 1500 esztendő óta szépen és híven töltötte be. A legnemesebb és legeszményibb jellemeket nevel­te. Nincs más ideálja, mint a türelmes, emberszerető, istenfélő ember. Az elmét és a szivei egyaránt táplálta, vigasztalta, felemelte az elnyomottakat és üldözötteket, a legmostohább külső viszonyok között, amilyeneket ma Sem tudnak elképzelni, megtartotta híveit emben méltóságukban. A zsidó nép hű ne­velője volt, intelligenciáját fejlesztette, jellemét nemesítette, akaratát a jó és szép cselekedetekre irányította és erősítette

http://www.zsido.hu/talmud.html

Talmudban pl. Első rend: Zeráím Magvak, Vetések)

A mezőgazdasággal kapcsolatos törvények, főleg Izrael földjére vonatkoztatva; a kóhénokat (a papokat) és a levitákat megillető rész; mi az, amit külön kell választani a terméstől és a szegényeknek kell adni; valamint az áldások elmondásának törvényei.

Továbbá többek közt: tized törvényei, ünnepek, szombat, Peszach, az eljegyzés és a házasság törvényei: Az Atyák mondásainak gyűjteménye , A Szentély állandó törvényei, A kocsányok és a rajtuk függő gyümölcsök rituális tisztátalanságának törvényei; melyek a gyümölcs azon ehetetlen részei, amelyek mégis a gyümölcs részének tekintendők abban az értelemben, hogy közvetíthetik a rituális tisztátalanságot, A házasság törvényei, illetve a nemi kapcsolatokban szükséges mértékletesség. A kívánatos magatartás törvényei. Etikai traktátus, mely az illemtan és az etika általános törvényeivel foglalkozik. A Tóra-tekercs megírásának törvényei. Az ajtófélfára helyezett pergamen: annak megírására és elhelyezésének módjára vonatkozó törvények.

 

A zsidóságnál a nő a Segítség Köve (Even Háézer), aki neveli, oktatja a gyermekeket, és biztosítja a ház melegét, békéjét (Sálom Bajt). Így válik segítőtársává férjének.

 A Talmud elöirja, hogy a férj személyes ajándékot vegyen feleségének, hogy megörvendeztesse öt.

 -„Tiszteljétek feleségeteket, hogy meggazdagodjatok” Vagyis : mindig tisztelje és becsülje az ember a feleségét, mivel az áldás az asszony révén jön a házba.

 -„Mindig is értékelje az ember a feleségét s gyerekeit erején felül.”

 

A kabbala ókori eredetű zsidó misztikus tudomány, titkos bölcsesség, amelynek segítségével az ember közelebb kerülhet Istenhez, de jobban megértheti a világot és önmagát is. Elvégre, az Isten által teremtett világban minden mindennel összefügg, az ember teste a fizikai világmindenség kicsinyített mása (mikrokozmosz), lelke pedig Isten ajándéka, szellemi világának egy-egy cseppje. Isten a tíz szefira közvetítésével tart kapcsolatot az érzékelhető valósággal, általuk juthatunk el Hozzá, és egyúttal önmagunkhoz. A kabbala ugyanis elevenen élő hagyomány; ma elsősorban az önanalízis és az önfejlesztés eszközeként alkalmazzák (álomelemzés, pszichoterápia stb.). Forrás: http://www.kabbala.hu/index_frame.html

 

A Név?
Miként Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak megismertette magát Teremtő (Elochim), és Mindenható Istennek (El Saddaj), Mózesnek már a Kánaánba való elindulása előtt megmutatta magát Örökkévaló Istennek (JHVH).

Forrás: http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=lj3s0wHx6H

 

Zsidó eskűvő

A zsidó hagyományok szerint a fiatal pár összes bűne megbocsáttatik ezen a jeles napon, mivel ekkor egy új egységes lélekké olvadnak össze. Az eskűvő rendkívüli fontosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy a Talmud szerint még a legnagyobb bölcsnek vagy rabbinak is kötelessége volt befejezni a tóra tanulmányozását és elkísérni a vőlegényt a hüppéhez (eskűvői sátor)

A hagyományos zsidó esküvő két részből áll: a kiddushinből, azaz az eljegyzésből és a nissuinból a menyegzőből és a lakodalomból.

A mennyasszony a felkészülését új életére egy rituális fürdéssel kezdi. Ez a hagyomány még a középkorból származik, amikor még a fiatal párokat a szabadban eskették, hogy az ifjú házasoknak annyi gyermekük lehessen, mint az égen a csillag.

A szertartás a gyertyák meggyújtásával kezdődik. Azt követően eléneklik az eljegyzési áldást és megisszák az első pohár bort. Ezutan a mennyasszony és a vőlegény együtt elénekli a Ketubahot, azaz az esküvői fogadalmat. A Ketubah régen a mennyasszony legális státuszát volt hivatva hirdetni, ma már a fiatal pár elvárásait és kötelességeit tartalmazza egymás iránt.

A szertartás végén a vőlegény rátapos a pohárra, ami a Jeruzsálemi Templom lerombolását jelképezi, és emlékeztet minket veszteségeinkre, és arra hogy milyen törékenyek az emberi kapcsolatok. Ezt inkább jóindulatú tanácsként érdemes értelmezni. Arra figyelmeztet, hogy kapcsolatunkat ápolni, építeni kell, még az esküvő nyújtotta védelem után is.

A legjobb rész, a lakodalom (nissuin), még csak ezután kezdődik. Sok-sok tánccal, énekkel és rengeteg kóser ételcsodával. A mennyasszony és a vőlegény egy fehér keszkenőt szorongatva egy-egy székbe ültetik, az ünneplő tömeg a vállára emeli őket és az ifjú pár,mint az est királya és királynője” távozik. Forrás: www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=5188

 

 

A haszidizmus egy 18. század közepén indult zsidó mozgalom. Maga a haszid elnevezés a heszed (jámborság, kegyelem, hű szeretet) héber rokon szavából származik. Nem teljesen megfelelő " jámbor"-nak fordítani szót, mert i.e. 167-ben a makkabeus szabadságharc harcosai is haszidoknak nevezték magukat. Elfogadhatóbb fordítás a "hű" szó.

A haszidizmus tanításai

Jiszráél ben Eliezer Baál Sém Tóv (1698-1760) rabbi, a haszidizmus megalapítója, Medzsibozs-ban (Miedzyboz, ma Ukrajna) telepedett le. Ő volt az akinek tanításai alapján összefoglalták 4 alapeszméjüket, melyek a következők:

1. Isten előtt nem a tudás, nem a törvények szigorú betartása a fontos, hanem az odaadó szeretet, a jóakarat és a lélek tisztasága. A vallásos életmód, a sok rituális előírás és a számos jócselekedet lényege ugyanis az Istenszeretet, a felebaráti segítségnyújtás és az értelmes életvitel, egyszóval az emberszeretet.

2. Nem önmegtartóztatással, nem szomorúsággal, hanem őszinte örömmel, tánccal-dallal kell szolgálni az Urat.

3. A dvekut - vagyis a teremtőhöz való ragaszkodás fontosságát. Ez a feltétel és kérdés nélküli Isten felé irányuló teljes szeretet és hűség.

4. A zsidó ember nem csak a Tóra 613 kifejezett parancsolatának teljesítésével szolgálja az urat, hanem minden hétköznapi cselekedetével is - azzal is, ha eszik, azzal is, ahogyan jár.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Haszidizmus

 

Bár micvá - "a parancsok fia": a 13 éves és egy napos fiút nevezik így. Ettől a naptól kezdve köteles minden vallási parancsot szigorúan betartani. Addig elkövetett bűneiért apja viselte a felelősséget, ettől kezdve tőle kéri számon az Égi Bíró. Ez időtől kezdve beleszámítják a minjánba, s minden olyan imát vagy szertartást, melynek elvégzéséhez 10 férfi (-->minján) szükséges, jelenlétében el lehet végezni, ha kívüle még kilenc felnőtt van jelen.

Bát micvá - "a parancsolat leánya": a 12 éves és egy napos lányt nevezik így.

Cádik - Igaz ember. Bibliai értelmezése: aki jót és igazságosat cselekszik. Noé volt az első, akiről a Tóra tanúsítja, hogy cádik volt.

(Hanuka) Chánuká - Chánuká ünnepe kiszlév hó 25-én kezdődik, és nyolc napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Mákkábeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. A harc i. e. 165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget. A győzelemmel helyreállt Izrael szuverenitása is. A "chánuká" azt jelenti: "felavatás", s arra utal, hogy újra Isten oltalmába ajánlották a Templomot, amelyet a pogány bálványok és praktikák beszennyeztek. Chánukákor szabad dolgozni. A legfontosabb vallási szertartás az, hogy minden este meggyújtjuk a chánukái menóra lángját.

Jom hákipurim - Engesztelőnap, Jom Kipur. A Tóra pontosan leírja azt a különleges szertartást, melyet tisri hónap tizedik napján tartottak a Szentélyben. Ezen a napon böjtöt kellett tartani, bűnvallomást kellett tenni (3Mózes 16.). A szombaton tiltott munkák Jom Kipur napján sem végezhetők.

Forrás. http://www.jmpoint.hu/modules.php?name=Szotar#Ch%C3%A1nuk%C3%A1

 

Csak kóser hús fogyasztható. � Már a Biblia is tiltja bizonyos állatok (például disznó, nyúl, ló, teve) húsának evését, akárcsak az elhullott vagy széttépett állatokét. (Ez utóbbi héber szavából ered a kóser szó ellentétét jelentő, közismert �tréfli� kifejezés.) Mózes III. könyve részletesen felsorolja (az V. könyv megismétli) azokat az állatokat, amelyek kósernak tekinthetők, például a marhát, a bárányt, a kecskét, a szárnyasokat stb.

 

Több más vallástól eltérően a zsidóság úgy véli, hogy a jámbor zsidók mellett „a világ népeinek jámborai” helyet kapnak a jövendő világban, mivel Isten egyaránt megjutalmazza őket.

 

A „Ne ölj” parancsolata nem zárja ki a halálbüntetés alkalmazását, mint ahogy a „megengedett” (= honvédő) háborúban történő emberölést sem.

A Szentírás ugyan nem tiltja kimondottan az abortuszt, mert annak idején az emberek inkább több, mint kevesebb gyermeket szerettek volna, de a Biblia szellemiségével ellenkezik.

A zsidó vallás felvétele szabályos alapján bárki azonos jogokat szerezhet a többi zsidóval, így ez az izraeli honosításra is feljogosíthat.

Az önvédelem kifejezetten megengedett a Biblia szellemében.

A négybetus istennév csak szimbólum, jelentése: Örökkévaló.

A Bibliában található talán legfontosabb isteni név, a négybetus JHVH Örökkévalót jelent, mi ezt igen gyakran használjuk, de héberül helyette imában az Adonáj nevet mondjuk, amelynek jelentése: Uram. Ennek oka igen egyszeru: a JHVH kimondhatatlan szimbólum. A Jehova és a Jahve téves olvasat csupán

A Jehova, mint említettem, téves olvasat. A négybetus isteni név köré ugyanis jóval késobb, amikor a magánhangzó jelölés (a héber pontozás) a gyakorlatba jött, egy másik, helyette olvasandó szó (az „Uram” jelentésu ADONÁJ) magánhangzóit írták. Aki ezt nem ismerte, tévesen összeolvasta a mássalhangzókat a mellette álló magánhangzókkal, így lett belőle Jehova, aminek semmi értelme nincs. Ez olyan, mintha az Isten szó mássalhangzóit az Uram magánhangzóival olvasná valaki össze. Mi lesz belőle? SUTAN!

A goj szó mit jelent?
A goj héber szó, eredeti jelentése nép, nemzet. A Bibliában még a választott néprol is azt mondja Isten: „legyetek számomra szent nép! (héberül goj kados). Késobb a rómaiakat nevezték gojimnak, mert a légiók katonái nagyon sok népbol gyultek össze és különféle nyelveken beszéltek. Az újkortól az európai keresztényekre, elsosorban a római katolikusokra értették. Mivel sokan, tévesen sértő kifejezésnek vélik, nem szeretem a használatát.

Forrás: http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php

  

Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival

 

1. Miért nekünk adta a Szombatot az Örökkévaló?

Mert a zsidó népnek adta a többi 612 parancsolatot is...

A Talmud Sábát 10b. idézi, hogy azt mondta Isten Mózesnek: „Egy jó ajándékom van a kincstáramban, Szombat a neve, és azt a zsidóknak szeretném adni”. Másik Midrás Börésit Rábá 11:8. szerint panaszkodott a Szombat Istennek: „a teremtésben mindennek van párja (hím és nőstény, a hatnapos teremtés is páros számú), kivéve nekem”, erre így válaszolt neki az Örökkévaló: „a zsidó nép a te párod”. A Szombat mindenképpen különleges kincs és ajándék a számunkra, ezért mondja a Talmud (Szánhedrin 58b.), hogy nemzsidónak tilos úgy pihenni Szombaton, mintha ez Szent Pihenő Nap lenne számára, mert akkor elveszi tőlünk, amit mi kaptunk.

2. Mi a Szombat üzenete a zsidó ember számára?

A Szombat olyan fontos micvá, hogy ez a Tíz Parancsolat egyike, s a Tíz Parancsolat kétszer is szerepel a Bibliában. Két okot is említ erre az Örökkévaló: a Tíz Parancsolat első ismertetésekor, 2Mózes 20:11-ben ezt mondja: „...mert hat nap alatt alkotta az Örökkévaló az eget és a földet... és megpihent a hetedik napon; ezért megáldotta az Örökkévaló a Szombat napját, és megszentelte azt”; a Tíz Parancsolat megismétlésekor 5Mózes 5:15 pedig ezt: „és emlékezzél meg arról, hogy szolga voltál Egyiptom országában és az Örökkévaló a te Istened kivezetett téged onnan... azért parancsolta meg..., hogy megtartsad a Szombat napját”. Azaz a Szombat egyfajta hálaadás is, hogy már nem vagyunk rabszolgák és szabad megpihennünk.

Miért megengedett a házasélet Szombaton, ha tilos teremteni?

Ez más jellegű alkotás, és, amint korábban említettem, a Bibliában sehol sem találhatunk utalást arra, hogy ez tilos lenne. Sőt, a házasélet nemcsak hogy nem tilos, de inkább ajánlatos. Ez is a szombati élvezetek egyike. Itt lényegében a Szombat másik oldaláról van szó. A Szombat nemcsak munkatilalmakat jelent, hanem vannak tevőleges részei is, s ezek alkotják a Szombat „lelkét”. Itt nemcsak a többi élvezetre utalok, mint például a finom ételek, ünnepi ruha, stb., hanem a Szombat megfelelő fogadására a (naplemente előtti!) gyertyagyújtásra, az imákra, a kidusra (a Szombat fogadására, a borra mondott áldásra) és a hávdálára (a Szombat búcsúztatására), a tóratanulásra. Ezek mind nagyon fontos dolgok. Ezek által is meg lehet tartani egy bizonyos szinten a Szombatot (lásd fent), de az „egészséges Szombathoz” ép testben ép lélek kell, azaz a tiltó és tevőleges előírások megtartásának egyensúlyára.

9. Mi az a „másik lélek” amit kapunk Szombatra? Mit jelent ez?

A nösámá jötérá fogalmát a Talmud említi (Bécá 16a.). Rási ezt úgy magyarázza, hogy ez a jókedv és lehetőség a kulináris élvezetek kihasználására.

Forrás: http://zsido.com/konyvek/zsido_tudomanyok_szabadegyeteme_2_kotet__a_szombat_parancsa/a_masik_lelek_es_a_szombati_elvezetek

 

 

Sálem (héber) a. m. jólét, szerencse, béke; Salem alejkum, béke veletek (a Keleten köszöntési mód).

 válasz az üdvözlésre wa alejkum esszálám

Allah arab kifejezés Isten megnevezésére. Az Allah kifejezést elsősorban az iszlám használja, de az arab anyanyelvű keresztények és zsidók is ezt a szót használják a bibliai Isten megjelölésére, a muzulmán és keresztény araboknak sincs más szavuk istenre, mint Allah.

Az Allah szó etimológiailag az arab iláh (istenség, isten) szóból származik. Az iláh kifejezéshez az al határozott névelő csatlakozik. Így az Allah szó konkrét jelentése „az Isten”.

iszlám’: (arab): ‘Allah akaratába való belenyugvás’.

moslimun: ’aki átadja a lelkét Allahnak’

 

Allah rózsái -rózsavíz, rózsaolaj

Az iszlámban a rózsa, belső és a külső dualitásaival, a tövissel és a fülemülével kiegészülve a legjelentősebb jelképegyüttesek közé kerül. A rózsa, az Allahhoz fűződő szerelem jelképe, megismerése magának az Úrnak a megismerése, s a folyamat nem más, mint a hit erejének megtapasztalása.

Azok a szerelemesek, akik a virágzást átélik, megértik, hogy e látható virág és ahol a virág pompázik, a kert csak előképe annak a hatalmas szeretetnek, amely majd a Paradicsomban, Allah jelenlétében teljesedik ki.

 A rózsavíz, a rózsaolaj, s a hasznuk

Az illatszerek használatát a Korán megengedi: emögött egészségügyi és higiéniai indokok állnak. Az igényelt illatszerek előállításához illóolaj gazdag növények kiterjedt termesztése, alkalmas technológia szükséges, s olyan kereskedelmi hálózat, amely a hosszas eljárások révén nagy mennyiségű nyersanyagból előállított kis mennyiségű és magas árú végterméket értékesíteni tudja.

A rózsavíz és a rózsaolaj előállítása és a velük való kereskedelem kezdetektől fogva a teljes muszlim kultúrára jellemző. A rózsa beáztatásával a rózsavizet, lepárlásából a rózsaolajat állították elő, mindenekelőtt a legillatosabb rózsafaj virágából, a damaszkuszi rózsából, a Rosa damascenaból. Hárún ar-Rasíd leveleiben sürgette, hogy értesítsék a Kisázsiából várt rózsaolaj érkezéséről – nagy fontosságot tulajdonított ennek az értékes anyagnak. És bizonyára nemcsak azért, mert gyógyászati célokra használatos; noha a rózsa, mint orvosi növény szerepel az 1400 növény között, amelyeknek leírását egybegyűjtötte Ibn-al-Bajtár a Pharmacopeiaban, a legjelentősebb arab orvosbotanikai műben. Egy uncia (28, 8 g) tiszta rózsaolaj, 'itr' kb. 250 fontnyi damaszkuszi rózsa-sziromból készíthető. Az értékét jelzi, hogy egy kedvelt perzsa költőt és egy arab nyelvészt is al-Attárnak, rózsavíz-desztillálóak neveztek el. És élt egy 11. századi bagdadi bíró is, aki al-Mávardí (rózsavíz) nevet kapta.

Rózsadesztillálásról Jur vagy Firuzábád környéke, az iráni Teherán, Iszfahán, Síráz és Kasán mellett, szinte a teljes Irak területéről vannak adatok. A rózsavíz és -olaj hétköznapi használatát annak többféle haszna tartotta fent: mindkettő nagy becsben volt s jelentős értéket képviselt, mint általában minden több funkciójú illatszer. A források szerint épp úgy használták szépészeti, higiéniai, illatosítási és táplálkozási célokra, mint gyógyszerek alapanyagaként.

 

A rózsa mai felhasználása

Kozmetikum

A rózsa volt az első virág, melyből illóolajat és rózsavizet pároltak le Perzsiában. A mai fejlett technológiával rendelkező vegyészet sem képes olyan szintetikus, vagy természetes kozmetikum előállítására, mely a rózsa hatóanyagait felülmúlná. Erősíti a sejtfalakat, öregedésgátló, stressz és irritáció hatásait csökkentő csodálatos esszencia.

A rózsaolaj egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően a világ egyik legértékesebb kozmetikum alapanyaga.

 

Rózsa és rózsaolaj

A rózsa volt az első virág, melyből illóolajat és rózsavizet pároltak le Perzsiában. Az illóolaj előállítása a rózsaszirmokból lepárlással történik. A rózsafajok közül a legtöbb illóolajat tartalmazó fajok: Rózsa Centifólia , Damaszkuszi rózsa, Rózsa Gallica.
E három faj közül hatóanyagait tekintve kiemelkedik a Rózsa Damascena.
Az illóolaj mennyiséget, minőséget a fajtán túlmenően  befolyásolja még a földrajzi adottság , éghajlati tényezők , ezért a rózsatermesztéssel és illóolaj előállítással ma is a déli országok  foglalkoznak , miután a rózsa melegigényes növény.
A tiszta rózsaolaj igen drága termék, hiszen 1 liter rózsaolaj előállításához 5000 kg rózsaszirom szükséges.

A rózsa hatóanyag tartalma rendkívül széleskörű, így bizonyos betegségek gyógyítására éppen  úgy alkalmas mint bőrproblémák kezelésére. Az európai orvoslás gyakran használja köhögés, szájfekély enyhítésére. Csillapítja a gyulladásokat, gátolja a herpesz kialakulását  és fogínyvérzést, kötőhártya gyulladást, fertőzéseket.  Kiválóan hatásos a migrén és fejfájás ellen. Egyensúlyban tartja a nemi hormonokat. Erősíti a hajszálereket és sejtfalakat, enyhíti a pikkelysömör és az ekcéma okozta tüneteket. A rózsa felhasználható bármilyen bőrgyulladás kezelésére. Oldja a szorgást és depressziót, csökkenti a feszültséget, izomgörcsöket.

A rózsa szerepe a bőrkezelésben – kozmetikumokban:
A rózsa minden bőrtípusra kiválóan alkalmazható - száraz, vízhiányos, problémás-érzékeny bőrtípusra - és kiemelten az öregedő bőrre. A zsíros és pattanásos bőr kezelésében, miután a rózsa gyulladás gátló és fertőtlenítő szerepe érvényesül, szintén igen jó eredményekkel alkalmazható.

Ezen jótékony hatását mi sem bizonyítja jobban , mint az évezredes kimagasló használata a különböző kultúrákkal rendelkező népeknél. Erősíti a sejtfalakat, öregedésgátló, stressz és irritáció hatásait csökkentő csodálatos esszencia.
A mai fejlett technológiával rendelkező vegyészet sem képes olyan szintetikus, vagy természetes anyag előállítására, mely a rózsa hatóanyagait felülmúlná.

Forrás. http://www.irodalommindenkinek.eoldal.hu/cikkek/a-csodas-rozsak/allah-rozsai.html

 

 

AZ ISZLÁM VALLÁS ÖT PILLÉRE

1. Siháda: hiteskü, hogy nincs más Isten, Allah, és Mohamed az Ő prófétája.

2. Szálát: ima. Napi 5 ima, hajnali, déli, délutáni, naplementi és esti.

3. Zakat: anyagi hozzájárulás. Minden muszlim jövedelmének 2,5%-át be kell fizetni a zakat alapba, melynek felhasználása az Iszlámban szabályozott. A zakat nyolcféle célra fordítható, melyekben az Iszlám adminisztrációs, szociális és vallási rendszerének finanszírozása a közös vonás. Zakat fizetésére csak az kötelezhető, aki rendelkezik saját megélhetésén felül osztható jövedelemmel.

4. Ramadan: böjt. a teljes holdhónap ideje alatt napkeltétől napnyugtáig. A hívő nem ehet, nem ihat, nem dohányozhat és szexuális életet nem élhet. A lélek és hit erősítésének időszaka ez, melyben a gazdag egy hónapig ugyanúgy éhezik, mint a szegény egész éven át. Nem kötelező: beteg, vagy utazó számára, azonban ha fennáll az újrateljesítés lehetősége, akkor azt be kell pótolni. Erre időzíteni üzleti és egyéb tárgyalásokat illetlenség.

5. Hadzs: zarándoklat – egy életben legalább egyszer eljusson Mekkába, az egyistenhit kiindulásának színhelyére. Itt: Ábrahám próféta fiával, Iszmáellel a világon elsőként az egyisten tiszteletére szentélyt építettek. Kába köve: Allah zárókőnek adott le a Rá való emlékezés jegyében.

 

Poligámia

Legális választási lehetőség – max 4! –, amely segíti a családok összetartását, elkerülve ezzel a nőkkel szembeni méltánytalanságokat.

A nőkről való gondoskodást szolgálja, mert akik özvegyen/ elhagyatottan maradtak, mindenféle segítség nélkül, azokat elvehették.

Az arab férfi megy elől, mögötte a nő, mert a férfi feladata a nő megvédése.

 

A Korán, az iszlám szent könyve, Isten legutolsó kinyilatkoztatott Szentírása.

Mohamed, a legenda szerint, közvetlen leszármazottja volt Ábrahám prófétának, a három világvallás ősatyjának, elsőszülött fián, Iszmáelen keresztül.

Vallását, Ábrahám vallása megújításának mondta, melynek Jézus (Isa) és János (Jahja) azaz Keresztelő Szent János a kiemelkedő prófétái.

 

Gábriel arkangyal azt a parancsot adta neki, hogy álljon ki az emberek elé és óvja a őket Allah haragjától, a pokol tüzétől s mindattól, ami ezt felidézheti. Gábriel tanította meg imádkozni és mutatta meg neki, mikor és hogyan kell elvégezni a rítusokat.

 

Tizenöt év elteltével egyre gyakrabban tért vissza a Hira hegyre, itt jelent meg előtte Gábriel arkangyal, hogy 20 éven keresztül ismertesse vele Isten szavait.

Ez 114 szúrát (fejezetet) kapott, és összességét Koránnak (Szavallat)nevezzük. Az iszlám elsődleges forrása és szent irata, az iszlám tantételei szerint Isten, Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szava, mely öröktől való.

Ekkor már jelentős csoport alakult körülötte, melynek tagjai moslimunnak (aki átadja lelkét Allahnak), azaz muzulmánnak nevezték magukat.

Összeütközésbe kerültek a többistenhívő Mekka lakóival, így 622-ben Medinába menekülnek (hidzsra). Ettől számítják a muzulmán időszámítást. 630-ban Mohamed győztesen tért vissza Mekkába. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Mohamed_pr%C3%B3f%C3%A9ta

 


1. Mit jelent az iszlám?

Maga az iszlám jelentése: béke, alávetés, megadás. A béke azt jelenti, hogy az ember békében él önmagával, környezetével. Az alávetés pedig Isten és parancsai iránti alázatot, odaadást s engedelmességet feltételez. Az iszlám egy szélesebb jelentése: békét teremteni úgy, hogy alávetjük magunkat Isten akaratának. Ez az egyedüli vallás, mely a nevével egy erkölcsi viselkedési formát és életformát is hordoz. A judaizmus nevét Juda törzs nevéből eredezteti, a kereszténység pedig Jézus Krisztusról. A buddhizmus pedig Gautama Buddháról, a hinduizmus pedig az Indus folyóról kapta nevét. Ám egy valamit fontos hangsúlyozni: a muszlimokat nem szabad mohamedánnak nevezni.
 

 

2. Ki is Allah?

Allah, arab szó, amelynek jelentése: egyetlen Isten. Hasonlóan az arámi (Eloh) szóhoz. Allah nem csupán a muszlimok istene, hanem minden teremtmény istene is, hiszen Ő a megteremtőjük, és Ő az, aki gondoskodik róluk.

 

 

A muszlimok igen magasra értékelik Jézust, s az ő kiváló anyját Máriát. A Korán elmondja nekünk, hogy Jézus csodálatos születés gyümölcse, apa nélkül fogant. Jézus példázata olyan Allahnál, mint Ádámé. Porból teremtette őt, majd így szólt: "Légy! És lett." (Korán, 3:59)
Mint próféta sok csoda adatott meg neki, mint pl. nem sokkal születése után beszélt anyja erényessége védelmében. Allah egyéb kegyei révén gyógyította a vakot és a beteget, életre keltette a halottat, agyagból galambot alkotott, ám a legfontosabb a küldetés volt, amit hordozott. Ezek a csodák Allah adományaként jöhettek létre, hogy a prófétaság bebizonyosodjon.

http://terebess.hu/keletkultinfo/iszlamkerdes.html

 

 

A Korán és a Prófétai hagyományok egyértelműen tiltják a következőket:

- bármilyen fa kivágását háború esetén az ellenség földjén,

- a föld és a haszonjószágok elpusztítását,

- az ellenséges területek gyermekeinek, asszonyainak, öregjeinek és nem fegyveres férfiak legyilkolását,

- a papok és szerzetesek megölését!
 

A muszlimok számára a harc csak abban az esetben engedhető meg, amennyiben őket megtámadják, vagy a nem muszlim államokban a muszlim vallásúakat üldözik.

S a harc is csak addig tarthat, amíg az ellenség vagy meg nem adja magát, vagy a kiűzésük meg nem történt, egy béke feltételével együtt.

Tilos megszegni a békét, amelyet kötött egy muszlim állam, akár nem muszlimokkal is!