Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Új jó weboldalak és érdekességek 10

 

http://www.beres.hu/beres/magazin/beres_egeszseg_magazin_2012_osztel/#page/14

 

http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/14873/csodak-csodaja-interju-bagdi-bella-mantraenekessel.html

 

http://bagdibella.hu/rovat/blog/hooponopono

 

 

A REZGÉS TÖRVÉNYE
Minden mozgásban van, semmi sem áll, minden rezeg. Az energia és az anyag csupán különböző frekvenciájú rezgések manifesztációja. ”A megnyilvánulásban semmi sem mozdulatlan”.

Ma már a modern tudomány is megerősíti az Ókori Egyiptom és kelet bölcseinek állítását, az egész Makrokozmoszban minden, rezgés, e rezgések pedig különböző, rezgésszám tartományokban nyilvánulnak meg.

A Rezgés törvénye azt tanítja nekünk, hogy minden mozog, semmi sem mozdulatlan. A matematikusok megerősítették, hogy minden, ami Világegyetemben létezik tulajdonképp az állóhullámok formájában megnyilvánuló energiák, által létezik. Így az anyag, az energia, a lélek az értelem és a spiritualitás különböző megnyilvánulásait létrehozó differenciálódás magyarázatot nyer, mindezek nem különböznek egymástól semmi másban, mint rezgéseik frekvenciájában, vagyis mindezek csak különböző rezgés szinten rezgő energiák.
Minél magasabb a rezgés frekvenciaszintje, annál magasabb az illető lény vagy állapot szellemi szintje is.

Bármi, ami a megnyilvánulásban létezik jól meghatározható frekvenciaszinten, rezeg, mozog.
Minden, ami a makrokozmoszban létezik, meghatározott ütem szerint rezeg. Még egy számunkra mozdulatlannak tűnő dolog, mint például egy darab kő is, valójában adott frekvenciaszinten rezeg.

Ezeket a fizikai világ megnyilvánulásaira vonatkozó elveket alkalmazhatjuk a lelki élet területén is, hiszen a gondolatok, a lelkiállapotok, az akarat tulajdonképp mind-mind energetikai állapotok, rezgések melyeket kisugárzunk magunkból, és amelyek kisebb-nagyobb hatást gyakorolnak a környezetünkre. A telepátia, a szuggesztió, a szubtilis hatások az intelligens ember számára szintén ennek az alapvető isteni törvénynek a megnyilvánulásait jelentik.
A rezgés törvényének mély, valódi megismerése és rendszeres alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy beavatkozzunk a megnyilvánulás alacsonyabb szintjeibe, elsősorban a fizikai világba, hogy ez által saját akaratunk szerint formáljuk környezetünket. A rezgés elve lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogy a Mindenható Atya Birodalmából származó Legfelsőbb Isteni Energia rendkívül magas rezgésszámot képvisel és hogy ez az a Mindenható Isteni energia, amely az egész Megnyilvánulásban mindent lehetővé tesz.

Tudatunk rezgésének emelésével olyan erőket és képességeket ébresztünk magunkban, amelyek létezéséről korábban tudomásunk sem volt. A szó szoros értelmében „felébresztjük” az emberben rejlő jót, ekképpen mi magunk válunk „gyógyszerré” a többiek számára – és áldássá az egész világ számára.

A tudósok energiának hívják azt, ami rezeg, a metafizikusok szellemnek, a hívők pedig Istennek. Voltaképpen mindegy, milyen néven nevezzük ezt a valóságot, amely létezik, és rezgésfrekvenciája határozza meg a manifesztáció formáját, amely végeredményben mindig az egyetlen erő kifejeződése.

Minden dallamnak, kimondott hangnak, leírt jelnek vagy szimbólumnak megvan a maga sajátságos rezgése. Ugyanígy eszközeinknek, ruházatunknak, bútorainknak, házunknak és környezetünknek is saját, csak rá jellemző rezgése van. Ezek a rezgések sokkal erősebben befolyásolják az ember rezgéseit mint gondolnánk.

A szellemi fejlődés egyik feltétele a megemelkedett rezgésszám, s ezt nagyban segíti a tudatosan kialakított harmónikus környezet.
Kineziológiai kisérletek, mérések és bekalibrálások alapján létrehoztak egy táblázatot amely 1-től 1000-ig tükrözi a tudat állapotát a rezgésszámának a függvényében, ahol az egyes az emberi lét legalacsonyabb fokát jelöli, az ezres pedig a Krisztusi tudat szintjét. Az alacsony szintű rezgéstartományban az ember nagyon kevés életenergiával rendelkezik ezért akaratlanul is elvonja környezetéből(energiavámpir), vagy jobbhián a Földanyától. A 200-as szinten éri el az energiakiegyenlítődés állapotát, már nem von el a környezetéből, de nem is ad. Ezután amint rezgésszintünk emelkedni kezd csodálatos dolgot tapasztalunk, az energiaszint exponenciális függvénye a rezgésszintnek. Olyanokká válunk mint egy-egy sugárzó antenna, amely jótékony életenergiával árasztja el környezetét. Ennek egyik jele a gyermekek ösztönös vonzódása és közeledése, csimpaszkodása.

Egy néhány példa az alacsony fokozatok szemléltetésére: 20-szégyen, 30-büntudat, 50-fásultság, 75-bánat, 100-félelem, 125-vágyakozás, 150-harag, 175-büszkeség, 200-bátorság. Itt kezdődik a felfedezés, az eredmények, az állhatatosság és az elszántság zónája. Az alacsonyabb energiaszintekről a világ reménytelen, szomorú, ijesztő vagy frusztrációkat okozó helynek tűnik, a bátorság szintjéről azonban az élet már izgalmas, kihívásokkal teli és serkentő jelenség. A bátorság az új dolgok kipróbálásának és az élet viszontagságaival való szembeszállásnak a hajlandóságát jelenti.

A magasabb szinteken: 250- pártatlanság (már nincs ítélet), 310- hajlandóság (a hajlandóság azt jelenti, hogy az illető leküzdötte az élettel szembeni ellenállását, és elkötelezetté vált a részvétel iránt), 350-elfogadás (ezen a tudati szinten jelentős átalakulás megy végbe, amint az egyén megérti: ő maga a forrása és egyben teremtője is élete létélményének), 400-ésszerűség (racionalitás)- az elvont fogalmak egyre fontosabbakká válnak - képes nagy mennyiségű és bonyolultságú adat kezelésére, gyors és helyes döntések meghozatalára, a kapcsolatok, a fokozatok és a finom különbségek részletekbe menő megértésére és a jelképek alkalmazására, 500-szeretet. - A szeretet létállapot: a világhoz való viszonyulás megbocsátó, gondoskodó és támogató módja. A szeretet nem intellektuális jellegű, nem az elméből fakad, hanem a szívből sugárzik. Indítékai tisztaságának köszönhetően képes arra, hogy másokat felemeljen, és nagy dolgokat vigyen véghez, 540-öröm.
Ahogy a szeretet mindinkább feltétel nélkülivé válik, azt egyre inkább belső örömként élik meg, ami minden tevékenységben állandóan jelen van, a lét minden pillanatából folyamatosan fakad, s nem külső forrásból származik, 600-béke. Önmegvalósítás vagy az istentudat, rendkívül ritka: tízmillió emberből csak egy éri el. A 700 és 1000 közötti állapotok a megvilágosodás állapotai. Mivel az ERŐ skálája logaritmikusan növekszik, egyetlen 1000-es tudati szinten álló avatár is már tökéletesen ellensúlyozza az egész emberiség teljes negativitását.

A kineziológiai teszteléssel a következő eredmények születtek: Egy 700-as szinten álló egyén ellensúlyoz 70 millió 200-as alatti szinten állót Egy 600-as szinten álló egyén ellensúlyoz 10 millió 200-as alatti szinten állót. Egy 500-as szinten álló egyén ellensúlyoz 750 ezer 200-as alatti szinten állót. Egy 400-as szinten álló egyén ellensúlyoz 400 ezer 200-as alatti szinten állót. Egy 300-as szinten álló egyén ellensúlyoz 90 ezer 200-as alatti szinten állót. Tizenkét 700-as szinten álló egyén megfelel egy 1000-es szinten lévő avatárnak.

A szeretetnek nagyon magas a rezgési frekvenciája, míg a félelemé nagyon alacsony. Ha a tudat kevés fejlődésen megy keresztül, alacsony a rezgésszint, és az életet félelem és fájdalom uralja.
A fejlett tudat sokat tanult, fokozatosan növelte rezgési frekvenciáját, életerejét. Megtanulta tisztelni a többi embert, nem hibáztatni őket, békében és harmóniában élni velük. Mivel több igazolt tudás van a birtokában, nemcsak megérti a szeretet jelentését, hanem annak frekvenciáján is éli az életét, hisz már világossá vált számára, hogy csak a szeretet révén válhat szuperlénnyé az ember.
A szeretet semleges, nincsen polaritása, nagyon magas frekvencián rezeg, energiájának nincsen tömege, és olyan spirituális és mentális szinten van, ahol létezése a szemlélő akaratától függ.

http://atudatosteremtesmuveszete.blogspot.hu/2012/10/a-rezges-torvenye.html

 

 

http://www.tvarchivum.hu/?id=135420 Lassú, mély légzéssel csökkenthető a vérnyomás?

 

 

Vedd észre a hét­köz­napi cso­dá­kat – ott van­nak a sze­med előtt!

Talán azt gon­dol­ha­tod, hogy kevés dolog van, ami iga­zán örö­met tud okozni manap­ság, pláne egy olyan átlag ember­nek, aki maxi­má­li­san le van ter­helve a hét­köz­napi gon­dok­kal. De ne hidd ezt el, mert nem igaz! Vedd észre, hogy vilá­gunk magá­ban rejti mind­azt, ami­nek örül­he­tünk. Ren­ge­teg elkáp­ráz­tató dolog van,

amely mel­lett nap, mint nap elro­ha­nunk és meg sem cso­dál­juk önmaga töké­le­tes­sé­gé­ben. Egy fűszá­lon meg­csil­lanó eső­csepp, egy külön­le­ges for­májú felhő az alko­nyodó égbol­ton, egy tün­déri gyer­mek­mo­soly, a rózsa­il­la­tot hozó szellő – mind, mind olyan apró­sá­gok, amik min­denki szá­mára elér­hetőek, csak észre kell venni őket. Ne fel­edd, ha érzé­kennyé válsz a hét­köz­napi cso­dákra, meg­aján­dé­koz­ha­tod a lel­ke­det azzal, hogy a nap­fény­ben sétálhasson.

http://lelkizona.hu/most-mar-hagyjatok-a-napfenyben-setalni/

 

 

 

A gingko biloba vagy röviden gingkó nem más, mint a páfrányfenyő, ami egy lombhullató, gyógynövényként is ismert kétlaki fa.

A gingko biloba a páfrányfenyők törzsének egyetlen ma is létező faja. Maga a fa rendkívül ősi, hiszen már a paleogén korban jelen volt a Földön és közeli rokonai, melyeknek a levele már hasonlított a mostani páfrányfenyőéhez mintegy 270 millió évvel ezelőtt a földtörténeti őskorban fejlődtek ki. Élő kövület, nincsenek közeli rokonai. Az egyik leghosszabb életű fa. Ezer évnél idősebb példányok is ismeretesek.

A páfrányfenyők tehát önálló törzset alkotnak. A törzshöz egyetlen osztály (Ginkgoopsida), egyetlen rendsz (Ginkgoales) és egyetlen család (Ginkgoaceae) tartozik. Ezen belül találjuk az egyetken fajt a Ginkgo Bilobát. De milyen jellemzői vannak a páfrányfenyőnek?

Arról már szóltunk, hogy a fa kétlaki, lombhullató növény. Valószínűleg azért tudott ilyen sokáig fennmaradni, mivel igen ellenálló fajról van szó: koronája jól viseli a szelet és képes legyűrni a különböző betegségeket, kártevőket is. Jellemzően 20-35 méteres példányokat találunk, de hazájában, Kínában nem ritkák az 50 méteres ginkgo bilobák sem.

A fiatal példányok karcsúk és kevéssé elágazók, később a kúp alakú korona kiszélesedik. Az ágak már fiatalon is erősek, vastagok, hegyesszögben felfelé törve nőnek, később terülnek szét. A hosszúhajtások egyenesek, messzire nyúlók, a vörös rügyben végződő törpehajtások télen különös külsőt kölcsönöznek a csupasz ágaknak. A ginkgo biloba kérge sötétbarna, repedések tarkítják, melyek a törzs felső részén egyre vékonyabbak. A törzse bütykös.

A hosszúhajtásokon csavarvonalban, egymástól messze, míg a törpehajtásokon 3-5-ös csomókban elhelyezkedő, kb. 10 cm hosszú levelei bőrszerűek, legyező formájúak, erezetük villás, a levéllemez középen mélyen bemetszett. Levelei feltűnően puhák, hosszú szárban rendeződnek, tavasszal élénk zöldek, ősszel pedig megsárgulnak, majd lehullanak.

Virágai közül a hímivarú sárga, hengeres barka, amit a törpehajtásokon találunk meg. A nőivarú virágokat a szél porozza be. A szabadon álló, ovális magkezdemények igen aprók, színük világoszöld. A csonthéjas termésre emlékeztető magvak húsos héja (magköpenye) éréskor szürkészöldről aranysárgára változik, vajsavtartalma miatt kellemetlen szagot áraszt, emiatt közterületekre általában a hímivarú példányokat ültetik (a növények azonban ültetés előtt nem szelektálhatók nem szerint).

A ginkgo biloba flavonoidokat (kvercetint, kempferolt) és terpenoidokat tartalmaz.

http://ginkgobiloba.hu/

http://fitoterapiakalauz.hu/ginkgo-biloba-a-buddhista-szerzetesek-oriztek-meg-szamunkra/

 

 

 

,,Eljön majd az idő, amikor szégyennek számít a betegség, mert a rossz gondolatok kivetülésének látják!"

 

,,Ha az EGYségből a KÉTségbe esünk, akkor betegszünk meg."

 http://www.angelvictory.hu/

 

 

 

Mit üzen a betegséged?

Mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát, mondja a mondás…s ez mennyire igaz., a fiatalság a Lélekben lakozik..
Egyre fiatalabb korban betegszenek meg az emberek, s a halálozási arány is egyre zsengébb korú embereket érint. S ilyenkor sopánkodunk, kétségbe esünk, s reménykedünk, hogy hátha minket nem ér el a baj. De nem ez a megoldás!
A megoldás kulcsa szintén a mi kezünkben van, a megoldás bennünk lakozik.
Ha egészségesen élünk, ha tudatosan figyelünk testünk, szellemünk és lelkünk táplálására, s vállaljuk a felelősséget, hogy a betegség egy jelzés, s üzen nekünk, hogy letértünk a saját utunkról, akkor van esélyünk meggyógyulni.
De ehhez meg kell állni, meg kell pihenni, befelé kell fordulni, meg kell tanulni a belső szemünkkel látni, meg kell keresni a bennünk lévő belső gyógyítót, járni kell a „Hős útját”, ami a mi utunk, aki ahhoz, hogy előre haladhasson, visszafelé tekint, szembenéz árnyékoldalával, összegzi az átélt tapasztalatait, s integrál. S bizony rá kell jönnünk, hogy a betegség is értünk történik, hogy változtassunk!
Ugyanazon szintről egy probléma, mely kihívás ezen utazás során, a betegség nem oldható meg.
Ha változunk, kilépünk komfortzónánkból, megkeressük a betegség valódi okát, mely testi tüntetek formájában beszél hozzánk, s meghalljuk, megfejtjük üzenetét, őszintén megbeszéljük magunkkal a lehetőségeket, akkor van esély!
Az egészség azt jelenti, hogy egész-ségben, egységben, harmóniában vagyunk testünkkel, lelkünkkel és a világgal. Mihelyt két-ség, bizonytalanság jelenik meg bennünk, s kétségbe esünk, máris okot adunk a betegség kialakulásának.
Minden betegség és elváltozás mögött pszichés, lelki okok húzódnak meg mélyen, melyek először viselkedés szinten nyilvánulnak meg (makacsság – izületi merevség; bizonytalanság érzet – egyensúly rendszer és egyéb érzékszeri problémák; érzelmi elfojtás – szívproblémák…), majd egy idő után már a testi tünetek is felfedezhetőek.
Feladatunk tehát rájönni, hogy milyen lelkiállapot rejlik a fizikai tünetek mögött, melyeket ezután már tudatosan tudunk figyelni és változtatni.

http://leleknyitogato.wordpress.com/category/egeszseg-betegseg/

 

 

A szeretet szerepe
A szeretet a legfontosabb tényező a gyógyításban, gyógyulásban. Sok ember azért betegszik meg, mert nem kap elég szeretetimpulzust. Gyerekkorban, ha valaki nem kap szeretetet, akkor felnőttkorában fog olyan apáskodó (anyáskodó) társat keresni, aki ezt pótolja. Ha ezt a társat nem találja meg, akkor keserű öregkora lesz. A szeretet mindenki számára elérhető energia és ingyen van. Mégis hajlamosak vagyunk mindenféle hatalmi játékkal elvenni, megszerezni máso

któl. Ha valaki ingyen ad valamit, azt már gyanúsnak tartjuk. Egyszerűen nem tudunk adni és elfogadni. Ez az oka annak, hogy a gyógyítás mára már egy virágzó üzletág lett, és nem az, ami az eredeti célja. Sok ember csak elméleteket gyárt arról, hogy mi is a szeretet. Ez azért van, mert fogalmuk sincs mi is az valójában. Sokan magukat sem szeretik, így hogyan is tudnának másokat elfogadni.

A szeretet tulajdonképpen azt jelenti, hogy megkeressük mindenkiben és mindenben a szépet és a jót. Minden emberben van ilyen, csak - legyünk őszinték - sokkal könnyebb elfogadni azt, aki ad valamit, mint azt, aki megbánt bennünket.

Ha meg tanulnánk tudatosan élni és odafigyelni egymásra, az érzékszerveinkre, befogadva a szép színeket, formákat, illatokat, hangokat, ízeket stb., akkor szinte nem is lenne szükség a gyógyításra. Igaz, vannak karmikus betegségek, amelyek megtapasztalása fontos az adott ember fejlődéséhez, de általánosságban elmondható hogy 90 %-ban magunknak generáljuk a tanulófolyamatokat, a betegségeket a nem megfelelő hozzáállásunkkal, a túl gyenge személyiségünkkel.

http://www.noiportal.hu/main/npnews-4732.html

 

 

 

Lelki ikertestvérünk

,,Nem tudom megállni, hogy szeresselek, Mi egyek vagyunk, mi összetartozunk, mint az Ég és Föld, mint a víz és tűz, mint a hideg és meleg, melyek mindig kiegyenlítik egymást, és egyensúlyban csak úgy lehetnek, ha mindkettőből ugyanannyi van az EGYben!"

Amikor lelked megteremtődött, nem volt egyedül. Vele lett teremtve iker lelked is. Sok rokonlélek áll közel hozzánk, lelki ikertestvérünk azonban csak egy van. Képzeljétek el úgy, mintha két almát félbe vágnánk. Ha megpróbálod a különböző darabok összeállítani, menni fog. De soha nem fognak tökéletesen illeszkedni.

Mivel, az ikerlelkünk olyan, mintha saját magunk elé tükröt tartanánk, addig nem is hoz össze minket a sors - vagy ha igen, akkor el is választ - , amíg mindkét fél saját magában meg nem találta a harmóniát, az egyensúlyt. Hiszen hogyan várhatnánk el valakitől, hogy elfogadjon, ha mi sem tudjuk saját magunkat elfogadni? És hogyan tudnánk elfogadni azt az embert, aki ugyanolyan, mint mi, ha saját magunkat nem szeretjük?

Amikor abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy már ismered ikerlelkedet, vagy épp most ismerted meg Őt, akkor olyan érzéseid lehetnek, amiket nem tudsz megmagyarázni… Úgy érzed, mintha ezer éve ismernéd az illetőt. Létezik köztetek egy olyan fokú lelki közelség, bizalom, őszinteség, és magától értetődő összetartozás érzés, ami azt jelzi, hogy már sok régi – nagyon-nagyon régi – közös élményetek volt. Néha csak a többedik találkozás után jönnek a felszínre ezek az érzések, és van, hogy akkor jövünk rá, mennyire összetartozunk, amikor féltékenységet érzünk, vagy a másiknak el kell mennie egy időre.

Mindenesetre, furcsa dolog érezni, tudni minden sejteddel, hogy a másik mit szeretne, szeretni úgy, hogy szinte nem is ismered. Ezeket a megmagyarázhatatlan érzéseket csak az ismeri, aki átélte már az ikerlelkével való találkozást.

Az ikerlelkek élete sokszor párhuzamosan fut. Megesik, hogy nagyon közel laknak egymáshoz, külön-külön családot alapítanak, viszonylag gyakran találkoznak, de elmennek egymás mellett. Csak akkor találnak egymásra, mikor a sors számukra kijelöli.

Megesik, hogy az ikrek egyesülése, felrobbant egy létező házasságot. Ez azonban minden bizonnyal önsúlya alatt is összeroppant volna. Hiszen, egy darabig színlelhetünk, hogy szeretjük, sőt akár egy egész életet leélhetünk együtt, de mégis úgy érezhetjük, hogy valami megmagyarázhatatlan üresség van bennünk.
Az ikerlelkek a világot jelentik egymás számára, és egyetlen más lélekkel sem érzik ezt a különös összhangot... Így, a válás ugyanúgy a gondviselés terveinek része, mint az ikrek találkozása. Az elengedés, az egymásra találás, a természet rendje. Ez esetben az ikrek találkozása új életciklust indít el, valamennyi érintett fél számára.

http://sorsunkutja.blogspot.hu/2011/08/sokan-ugy-velik-hogy-az-emberiseg.html

http://www.lelekerintes.eoldal.hu/cikkek/ikerlelkek---lelektars---duallelek/ikerlelkek.html

 

 

 

GYÓGYÍTÓ SZÍNEK
A gyógyító színterápia

A színek sugárzása, rezgése befolyásolja életünket, és gyógyító hatással van testünkre, lelkünkre. Közérzetünkre és egészségünkre gyakorolt pozitív hatásukat a pszichológia és az orvostudomány is elismeri.

A színterápia (kromoterápia) ősi eredetű gyógymód, a hagyományos orvoslási módok mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak a színek egészségre és lélekre gyakorolt hatásának. Az egyiptomiak, rómaiak, görögök egyaránt ismerték a helioterápiát (fényterápia) - közvetlen napsütéssel való kezelés -, Indiában pedig az ajurvedikus orvoslásban tartották fontosnak a színek csakrákra és energiaközpontokra gyakorolt pozitív hatását. A kínaiak is a különböző színekre bízták egészségüket. A beteg ablakára olyan színű függönyt raktak, melynek színe az adott betegség gyógyítására szolgált, a beteg pedig ugyanilyen színű ruhát kapott.

A színek erejét ma már több területen is tudatosan alkalmazzák. Pedig a színek önmagukban nem is léteznek, érzékelésük a szem segítségével az agyban történik, a szín tehát csupán az agy reakciója a fényre. Isaac Newton színelmélete szerint a fény különböző rezgéseket visz magával, amely rezgések aztán színekké alakulnak: a fény, miután a tárgyak felületéről visszaverődik, a tárgy anyagától függően jellegzetes színképet produkál.

Minden színnek más a rezgése és a hullámhossza, emiatt a szervezet működésére, illetve az érzelmekre gyakorolt hatásuk is más és más lehet. A színterápia számos formája elérhető. A színek hatása bizonyos helyzetekben azonnal érezhető, például öltözetünk nemcsak a többiek számára tükrözi aznapi hangulatunkat, hanem a különböző ruhákban mi is másként érezzük magunkat - mondja dr. Fogassy Katalin színterapeuta.

Melyik szín mire jó?

Vörös - energetizál

A vörös szín izgalomba hoz, stimulál, felerősíti az érzelmeket, fokozza az étvágyat. Miután serkenti a vérkeringést, ideális vérellátási zavarok, vérszegénység, vashiány kezelésére. Ám nem javasolt gyulladásos tünetek esetén, valamint olyanok számára sem, akiknek magas a vérnyomása vagy szívproblémákkal küzdenek, hatására ugyanis gyorsul a szívverés. A vörös növeli az önbizalmat, erőt, energiát, dinamizmust kölcsönöz, növeli a szenvedélyt és segít a másik nem figyelmének felkeltésében. Ugyanakkor pszichológiai kutatások rámutattak, hogy vizsgáknál, előadások vagy prezentációk esetében a vörös környezet kifejezetten zavaró, mert izgatottá tesz, elvonja a figyelmet és fokozza a stresszt.

Narancssárga - felfrissít

Felfrissít, növeli a fizikai erőnlétet, mozgásra ösztönöz, enyhíti az izomfeszültséget, a görcsöket és segít elűzni a depressziót. A narancssárgát kedvelő személy jókedvű, optimista, életvidám ember benyomását kelti. A vöröshöz hasonlóan a narancs erősen hat az érzékekre, a szexualitásra és a termékenységre. Mindemellett gyógyító hatással lehet a lépre, az emésztésre, a csontrendszerre és az izmokra. Inspiráló hatása által erőt ad a változásokhoz és ahhoz, hogy képesek legyünk szembenézni az egyes problémákkal, nehézségekkel.

Sárga - inspirál

A sárga a nap színe, amely meleget sugároz, inspirál, lelkesít, stimulál. Növeli a boldogságérzet, az optimizmust, energiával tölt fel, vitalitást kölcsönöz, és jó hatással van az idegrendszerre. Pozitív hatással bír a bőrproblémákra, csontbetegségekre és a reumára, illetve hatásos lehet a gyomor, máj, epehólyag, hasnyálmirigy és lép betegségek kezelésében. Bár a gyermekek általában szeretik a sárga színt, egyes felmérések szerint intenzitása a pici babákat sírásra késztetheti, így a babaszoba falát nem javasolt sárga színűre festeni.

Zöld - megnyugtat

A természet színe rendkívül nyugtató hatással van az emberre. Tudatilag és érzelmileg is segít összhangba, egyensúlyba kerülni, valamint növeli a boldogságérzést és harmóniát sugároz. A zöld ellazít, lenyugtat, ezért kifejezetten jó kimerültségre, idegességre. Mindemellett gyógyítóan hat a szív- és tüdőbetegségekre, serkenti a vérkeringést, a túlburjánzó sejtnövekedést viszont gátolja, ezért daganatos betegségek esetén is kedvező hatású.

Kék - stabilitást sugároz

A kék a béke, nyugalom és biztonság érzését kelti. Csendességet, higgadtságot, stabilitást kölcsönöz és segít a harmónia megteremtésében. Viselete bizalmat ébreszt a másik félben, bölcsességről, megbízhatóságról árulkodik. Mivel a kék szín hűsít, így gyulladásokra, lázra is kiválóan alkalmazható. A torokra és a tüdőre is gyógyító hatással van, így javasolt asztmás betegségre, de pozitív hatást fejt fülfertőzés és fogzás esetén is. A kék szín csökkenti az étvágyat, ugyanakkor növeli a koncentrációt, ezért gyakran használják irodákban, mert segíti a kiegyensúlyozott, produktív munkavégzést.

Lila - gyulladáscsökkentő

A lila szín a bölcsességet, a méltóságot, a sikert és a jólétet szimbolizálja, viselése tiszteletet vált ki a szemlélőből. A lila nyugtató hatású, misztikus és meditatív szín, ugyanakkor rendkívül inspiráló is, így segít a fizikai, lelki és spirituális fejlődésben. A lila jó hatással van az idegrendszerre, segíti az ellazulást, ezért nagyon jó álmatlanság ellen, valamint a kékhez hasonlóan gyulladáscsökkentő hatással is bír.

Fehér - gyógyír mindenre

A tisztaság, ártatlanság és a béke jelképe. Ruházatként figyelemfelkeltő, a szemlélő számára a kiegyensúlyozottság és a tisztaság hatását kelti. A fehér semlegessége révén kiemeli a környező színeket, így kontrasztként a többi szín erősítésére is használhatjuk. A fehér minden színt egyesít magában, és mivel a fehérnek van a legmagasabb rezgésszáma, a gyógyítás terén kifejezetten erős hatással bír. Szinte minden betegség kezelésében segíthet, a gyulladásos tünetektől kezdve a görcsös fájdalmakig. Mindemellett frissítő, energizáló hatása is van.

Hogyan hat?

Minden anyag, beleértve az emberi testet, atomokból és atommezőkből áll, melyek meghatározott hullámhosszon rezegnek. A színek gyógyító hatása pontosan sejtjeink rezgőmozgásával áll összefüggésben: a betegségek és rosszullétek ugyanis a sejtek rezgésszámában létrejövő diszharmóniára vezethetők vissza, melyek meghatározott frekvenciájú színek segítségével visszaállíthatók az eredeti egyensúlyi állapotba. Ha egy csakrán keresztül nem tudunk elegendő energiát felvenni a külvilágból, akkor a hozzá tartozó szervek alul működnek, ezen az adott energiaközpont színével javíthatunk. Ám ha egy szerv túlműködik, akkor a csakra ellentett színével fékezhetjük meg a többletenergiát.

Alkalmazás:
A színeket testünk különböző módon tudja felvenni: speciális gépekkel végzett fénysugárzás révén; napsugárzás által (hiszen ez a fény magába zárja valamennyi színt); besugárzott víz által, melyet egy meghatározott szín energiájával töltenek fel; saját természetes színüket mutató ételek fogyasztásával, természetes esszenciákkal színezett vízben való fürdés, ruhák, meditáció, vizualizáció és légző technika segítségével, valamint speciális termékekkel történő masszázs által.

A színterápia "finom" kezelés, azaz nincsenek mellékhatásai, nem okoz függőséget, és néhány esetet kivéve nincsenek ellenjavallatai sem. Bármilyen más kezelés mellett ajánlható, mivel elősegíti a mérgek ürülését szervezetünkből, ezáltal felerősítve más gyógymódok hatását. Minden kezelés önmagában is eredményes, de természetesen a rendszeres alkalmazás növeli hatékonyságát. Nem kell meglepődnünk azon a tényen sem, hogy a színes fények jótékony hatással vannak általános érzelmi állapotunkra, pszichénkre is.
A színek ezen kívül esztétikai problémák kezelésére is alkalmasak. Bármilyen típusú bőrre, pattanásokra, ráncokra, narancsbőrre, fogyasztásra, bőrfeszesség visszaállítására alkalmazható, közvetlenül a problémás bőrre önállóan vagy hagyományos kozmetikai szerekkel kombinálva.

Bejegyezte: Arhat17 dátum: 0:50

forrás -http://atudatosteremtesmuveszete.blogspot.hu/2012/10/gyogyito-szinek.html

 

 

 

Egy ember egy éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a tengerparton. Jelenetek villantak fel az életéből. Minden egyes jelenetnél két, párhuzamos lábnyomot látott a homokban: az egyik az övé volt, a másik az Úré.
Amikor élete utolsó jelenete is véget ért, visszafordult, és szemügyre vette a homokban látható lábnyomokat.
Meglepődve vette észre, hogy élete során több alkalommal csak egy sor lábnyomot lát. Arra is rájött, hogy ezek éppen élete legnehezebb és legszomorúbb időszakaira esnek. Nem hagyta nyugodni a dolog, s megkérdezte az Urat:
- Uram! Azt ígérted, ha úgy döntök, hogy követlek, akkor mindig velem leszel. De íme, épp a legnehezebb időkben csak egyetlen sor lábnyom látható. Nem értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a legnagyobb szükségem lett volna Rád?
Az Úr így felelt:
- Drága gyermekem! Szeretlek, és soha el nem hagynálak. Azért látsz néhol csak egyetlen sor lábnyomot, mert amikor a legnehezebb időszakokat élted át, amikor igazán szenvedtél, akkor a karjaimban vittelek.

http://namaste.cafeblog.hu/2015/05/29/mindig-veled-leszek/

http://users.atw.hu/gyhplebania/news.php?item.5.1

 

http://www.csodalatosgyogyulasok.hu/kezeles-csodalatos-gyogyulasok/gerincbetegsegek

 

http://pirosmedicina.drtihanyi.hu/cikk/elozzuk-meg-a-rakot

 

http://www.tenyek-tevhitek.hu/csaktagoknak/rak-megelozese-paleolit-eletmoddal.php

 

http://www.youtube.com/watch?v=C3PgFqPy-3g Bármilyen rákbetegség heteken belül gyógyítható Dr. Leonard Coldwell szerint

 

http://www.youtube.com/watch?v=a-xn1INYsoY&feature=youtu.be&www.avevit.hu Szent-Györgyi Albert megdöbbentő felfedezése rák ellen

 

http://www.youtube.com/watch?v=2d8WJp23NY4&feature=related Szent-Györgyi Albert, aki a hazáját szereti, így beszél!!!

 

 http://www.youtube.com/watch?v=6EbV_-GaK3A Pio atya üzenete a Magyar Néphez

 

http://www.youtube.com/watch?v=h6PKXv9AUuM&feature=watch-vrec A látó gyerekek * Kovács - Magyar András filmje

 

"Én öt gyermeket nevelek. Ha bármelyik közülük azért nem tanulhatna, mert én nem volnék képes előteremteni a tanulásukhoz szükséges összeget, ha nem tudnám kifizetni a tanulás árát, akkor ezt én az életem kudarcának érezném, és ezért sohasem fogok belenyugodni abba, hogy Magyarországon tandíj zárja el a gyerekek előtti felemelkedés lehetőségét." Orbán Viktor, 2008, (s 2012-ben???)

 

 

2012 december 21-e egy igen kedvező napja az elmúlt több száz évnek. Mire számíthatunk, mi fog történni ezen a napon? Milyen gyakorlatokat kell végeznünk?
2012. december 21. egy átlagos nap lesz. Reggel megihatod a kávédat. Minden természetes és normális lesz. Egyetlen dolog lesz más: azon a napon rengeteg sok ember fog felébredetté válni. :-)
(Sri Bhagavan)

 

 

 

ÍGY VÉGEZD AZ ANGYALMÁGIÁT:

Vizsgáld meg, milyen helyzetre, problémára szeretnél megoldást találni, segítséget kérni!
Keresd ki, hogy ez melyik naphoz tartozik!
Végy egy lapot, és egyik oldalára írd fel a nap nevét!
A nap neve alá írd fel a kérésedet!
Majd írd alá a saját nevedet!

A lap vagy kártya másik oldalára írd rá annak az angyalnak a nevét, aki a legjobban képviseli ezt a kívánságot! Ha nem akarsz, vagy nem tudsz egy angyalt a nevén nevezni, akkor használj olyan kifejezést, ami arra az energiatípusra utal, amelyre szükséged van: pl. a gyógyítás angyala, az üzleti megállapodás angyala, a munka angyala.
Tartsd a lapot vagy kártyát a kezedben az angyalnevekkel felfelé, és töltsd fel azzal az általános kívánságoddal, hogy mágikus munkát szeretnél végezni az angyalokkal.
Ha van angyaloltárod, helyezd rá a kívánságot, ha nincs, csak teremts egy megfelelő helyet a szertartáshoz!

Ha készen állsz, gyújts meg egy mécsest vagy egy gyertyát és gyújts füstölőt!
Kérd Mihály arkangyal védelmét és kérj áldást a munkádra!
Ezután fogd kezedbe a lapodat és hunyd le a szemed!
Hangolódj rá arra az angyali energiára, akinek a segítségét kérted!
Gondolatban elmondhatod kérésed az angyalnak, de a teljesítés módját és idejét ne te határozd meg! Hagyd, hogy a segítség a megfelelő módon és a megfelelő időben érkezzen! Bízz az angyalok szeretetében és segítő szándékában!
Ha végeztél, égesd el a lapot vagy kártyát, a hamut szórd szét a szabadban!
Mondj köszönetet és hálát az angyalnak, angyaloknak!

Javaslat: készíts feljegyzést, hogy mikor milyen helyzetre kértél segítséget, majd a későbbiekben nyomon tudod követni a teljesítés módját és idejét is!
Ha nincs meg benned a kellő hit, ne kezdj neki az angyalmágiának!
Mindig tartsd szem előtt, hogy tevékenységed ne ártson senkinek!
Sok sikert!
http://angyalforras.hu/Angyalmagia/ANGYALMaGIA

Angyal—Silver Rávenwolf: Angyalmágia című könyve alapján

 

Angyalmágia a napok angyalaival
Az angyalokkal végzett mágikus munka egyik lehetséges módja, hogy a hét napjainak megfelelő helyzetekre, az aznapra megfelelő angyalok segítségét kérjük.

http://angyalforras.hu/Angyalmagia/ANGYALMaGIA

 

 

Solara -♥-

"November a hónap, amely mindent megváltoztat. Számos dolog feje tetejére áll, kifordul. Ami ebben a hónapban zajlik, majdnem hogy megfogalmazhatatlan. November óriási, az isten háta mögöttin túlról érkező: teljes mértékben kiszámíthatatlan. Egy masszív Fordulópont.

Gyakran érezzük majd úgy, mintha a borotva élén táncolnánk, ahol minden kockán forog: Új és régi között. Mint egy kötéltáncos, amint egy szakadék fölött sétál, mi is minden egyes lépést óvatosan és tudatosan akarunk megtenni, koncentrálva egyensúlyunkra, miközben minderre nincs többé idő. Most már el kell engednünk a vízszintes kapaszkodónk és vakon, előrefelé kell szaladnunk, bízva Szívünk Tudatosságában, Igazakként.

A hónap, számos olyan szituációt hoz életeinkbe, amely először cselekvésünket igényli és csak aztán, hogy gondolkodjunk. Egyre kevesebb és kevesebb idő marad arra, hogy megfontolhassuk döntéseink. Annyi minden van, amit még teljesítenünk kell, ezért most egy Zen-féle fókuszt kell majd kialakítanunk, amely segít minket egyik feladatról a másikra, míg kívülről számos zavaró tényező hat ránk. A bármiféle cselekvés fokozatosan szerepet kap. Egyre gyorsabban kell majd tennünk és arról, csak utólag gondolkodnunk. Ha nem lépünk semmit, lehet, hogy épp lemaradunk valami fontosról. Hitrendszereink annyira magunkba kell most integrálni, hogy az bármilyen – és főleg krízis helyzetekben, könnyen és gyorsan ki tudjon fejeződni a fizikai síkon egyaránt. A Revízió és Iránykiigazítás erős érzete van velünk egész hónapban. Mindez nem feltétlenül tudatosan működik, de bizonyos, hogy életeink számos eleme lesz most alapos felülvizsgálat alá vonva. Mindez egy mellékterméke annak, ami egy monolitikus átváltozás szintjén megy végbe ebben a hónapban.

Fontos elmélyülést tapasztalunk. Most takarítjuk ki ugyanis az eóni – istenített – idő eltorzulásait, hogy végre a Kik Vagyunk a kezdeten túl óta, igaz állapotához igazodhassunk és, hogy az Igazságot, életeink minden elemébe integrálhassuk. Néhányunk számára mindez Ultra Tökéletes Viharok, betegségek formájában jelenik meg; szomorúvá, mérgessé, csalódottá, fáradttá téve minket. Megráz, egészen a belső magunkig, mialatt körülöttünk az ismert világaink külső struktúrái egy masszív földrengésben összeomolva végül nem hagynak mást, csak legigazabb részünk. Próbára vagyunk téve, hogy gyors döntéseket hozzunk, és azonnal reagáljunk anélkül, hogy bármi időnk maradna gondolkodni arról, mit is csinálunk – miközben a legnagyobb intenzitással vagyunk bombázva. Folyamatosan tesztelve vagyunk, hogy a hitünk szerint éljünk ahelyett, hogy csak beszélnénk róla.

Ha netán még nem vagyunk a helyes vágányon, most bizony váltani fogunk és novemberben az igazabb pályánkra leszünk irányítva. Sokan közülünk, akik mostanáig nem voltak benne biztosak, mi lesz majd velük, mit cselekedjenek, merre haladjanak; hirtelen azon veszik majd maguk, hogy már megkérdőjelezhetetlen bizonyossággal tudják a választ ezen, kérdésekre.

November 22-én a 11:11 utolsó, tizenegyedik kapuja aktiválásra kerül. Ez a végső, 11:11 aktiválás jelzi egy óriási jelentőségű, majdnem 21 éves utazásunk végét a 11:11-es kapun. A 11. kapu aktiválása kitárja az ajtót egy új világba, amelyet ugyan még nem látunk, de már erősen érzünk. Már most hatalmas hatása van ránk, hiszen ez az egyetlen esemény tartalmazza mind a VÉGET mind pedig a KEZDETET, ahogy a spirál mostanra egy teljes kört alkot. A beteljesedés érzése egybeszövődve az Új Kezdettel, mélyen megrendítő. Oly közel vagyunk egy korszak végéhez! Közelítünk a dualitáson átvezető hosszú utazásunk véghezviteléhez. Természetesen a befejezés folyamatának része, egész utazásunk elengedése… Azok számára, mint például én, akik életükből számos évet szántak minderre, ez egy óriási dolog.

Pompás és mély kihívásokkal teli utazás volt ez, amely teljes elkötelezettségünk igényelte, és most közelít végéhez. A 11. kapu aktiválásakor a Láthatatlan Gyémántja megmutatkozik. Ez az Új Világ, amely születőben van, tartalmazza minden ismert világunk egy végtelenül kiteljesedett tájon. Ebből a befejezésből következik AN újjászületése. Ezen idő alatt hirtelen sokan felismerik majd, hogy ők is részesei AN nagyszerű családjának. Ezt követően összegyűlünk, hogy lehorgonyozzuk AN szívét a fizikai valóságban. A hónap végére mérhetetlenül megváltozunk, többé nem leszünk azok, akik korábban voltunk. November fantasztikus, meglepő, örömteli, kreatív, és telis-tele van tömérdek SZERETETTEL. Elvisz minket tökéletes helyeinkre: bennünk és rajtunk kívül is. Ez most a hazatérés ideje – amikor visszatérünk Igaz Valónkhoz. Hatalmas energiák vannak érkezőben, amelyeket korábban nem is ismerhettünk és, amelyek a Láthatatlan Gyémántjának kitágult birodalmába repítenek. Ez az… A VÉG és a KEZDET…"

https://www.facebook.com/ASzeretetFenyUtjan?filter=1

http://pavalany.com/2012/11/16/2619/

 

 

A karma buddhista szemszögből nem sorsot vagy elrendeltetést jelent, hanem "tett"-ként vagy "ok-okozat"-ként fordítható. Egyszerűen megfogalmazva működését: minden tett - legyen pozitív vagy negatív - benyomásokat hagy a tudatban. A tudat tartalma határozza meg, milyennek tapasztaljuk a világot. A negatív benyomások természetesen elkerülhetetlenül jövőbeli szenvedéshez vezetnek. Ha tehát megértjük, hogy gondolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel mi ültetjük el, amit a jövőben tapasztalni fogunk, ott a kulcs a kezünkben ahhoz, hogy változtassunk az életünkön. (Láma Ole Nydahl)

 

Úgy gondolom, hogy a pszichoterapeuta akkor jó, ha képes a páciensét megtanítani egyrészt arra, hogy ne azonosítsa magát gondolatokkal és érzésekkel, amik jönnek-mennek; másrészt arra, hogyan kell megpihenni a tudat ragyogó, tiszta terében….  Mi és a pszichoterapeuták ugyanazt csináljuk. A pszichoterápia vezeti az embert a betegségből az egészséghez, mi pedig az egészségtől a megvilágosodásig. (Láma Ole Nydahl)

 

Az igazi szerető az a férfi, aki képes felvillanyozni azáltal, hogy megcsókolja a homlokod vagy a szemedbe mosolyog. (Marilyn Monroe)

 

Úgy gondolom, minden okkal történik. Az emberek változnak, ezért képes vagy megtanulni elengedni, a dolgok rossz irányba haladhatnak, ezért értékelni tudod, amikor jó felé mennek, elhiszed a hazugságokat, de egy idő után megtanulsz csak magadban bízni. És néha a jó dolgok szétesnek, hogy jobb dolgok születhessenek. (Marilyn Monroe)

 

Mit lehet tenni, ha valakinek nehézségei vannak a vizualizációval meditálás közben?

Általában intelligens embereknek vannak ezzel problémái, nagyon rosszul vizualizálnak. (Láma Ole Nydahl)

 

A meditációdnak is rossz, ha dohányzol, úgyhogy ne szívj se ilyen, se olyan cigarettát. (Láma Ole Nydahl)

 

Ha rossz a tanító, akkor korlátoz téged, elnyom, elveszi tőled a pénzed, egy fogaskereket csinál belőled a saját hierarchikus rendszerében, és a Rolls Royce-ait veled veteti meg. Egy ilyen tanítótól inkább óvakodni kell. A jó mester az ellenkezőjét teszi: mindent megtesz, hogy szabad legyél. Megmutatja neked, hogy odaadásod iránta csak azért lehetséges, mert valójában benned virágzik az a szépség, melyet őbenne látsz. Mindig azt mondja, hogy ő csak a lehetőségeidet tükrözi. Ha ilyen tanítóval találkozol, igyekezz olyanná válni, mint ő. Azonosulnod kell vele minél gyorsabban, és megosztani a világgal bátorságát, örömét és szeretetét. Nincs gyorsabb út. Egy dologról viszont nem szabad elfeledkezned: nem szabad a mestered másolatává válnod. Nagyon furcsa lenne, ha a mester nyomában járó nőknek egyszer csak kinőne a bajuszuk csak azért, mert a mester is bajuszos. A láma kulcs a saját bizonyosságodhoz, a saját legmélyebb igazságodhoz. Ezért tud tanítani, és ezért tudsz előtte megnyílni. Én magam is teljes tudatában vagyok ennek. Igyekszem nagyon önkritikus lenni, nem korlátozom és nem akadályozom a tanítványaim fejlődését, segítek nekik kapcsolatot teremteni a térrel és saját tudatuk örömével. Ezért fontos találkozni egy olyan tanítóval, aki a problémák javán már túl van. Ha nem találkoznánk egy ilyen tanítóval, kiben vagy miben tudnánk megbízni? A tanítónak elsősorban tudnia kell megnyitni az embereket, fel kell szabadítania a képességeiket, és segítenie kell a fejlődésüket. Lépésről lépésre kell erősítenie a tanítványban a saját képességeibe vetett bizalmát. Figyelemmel kell kísérnie ennek a bizalomnak a fejlődését. (Láma Ole Nydahl)

 

 

 

http://www.hairwellness.hu/eletmod-es-a-haj/a-pihenes-jelentosege

 

 

Legfontosabb a légzés

Mindennek az alapja a helyes légzés, mely túlnyomórészt hasilégzést jelent. A has ilyenkor elődomborodik,

a rekesz süllyed, a bordaközi izmok kitérnek, a tüdő képes teljesen megtelni levegővel, és ettől a beszéd egyenletessé válik.

A teljeslégzés rendkívül megnyugtató, oldja a szorongást, a stressz okozta izomfeszülést, ezért mindenkinek ajánlható, ha egy fontos tárgyalás vagy fellépés előtt szeretne fesztelenebbé, határozottabbá és meggyőzőbbé válni.

 

A helyes légzés nyugtatja az idegeket, javítja az étvágyat, az emésztést, és pihentető alvást eredményez.

A légzéstechnika ezen túl, intenzíven megmozgatja az emésztőrendszer minden szervét.

Az intenzív mozgatásnak, és az oxigénben dúsabb vérnek köszönhetően, kifogástalanná válik a teljes emésztőrendszer, és a közvetlenül hozzá tartozó szervek működése is. Ne feledjük, hogy az agynak éppúgy szüksége van az oxigénben dús vérre, mint ahogyan más egyéb szerveinknek is! Mivel az agy az oxigénben dúsabb vér hatására szellemi frissességgel-fittséggel reagál.

Nem elegendő oxigénellátás miatt a vér keringése lassú. Visszamaradnak az elhasznált, mérgező anyagok, amelyeknek a kilégzéssel kellene a tüdőből eltávozniuk. Nemcsak a tüdő, de a gyomor, a máj és az agy is károsodik. A bőr fakó lesz, az emésztés pedig renyhe, a szívműködés lelassul; az agy eltompul, a gondolatok összezavarodnak, lehangoltság telepszik a lélekre. A görnyedten dolgozó embernek lehetetlen mélyeket lélegezni.

 

Légzésszabályozás: bizonyos légzési technikák alkalmazása megnyugtat, feltölt energiával, oldja a feszültséget és fokozza a koncentrációs készséget.

Elnyújtott kilégzés: néhány mély lélegzetvétel, hosszan elnyújtott kilégzés nagyon jól oldja a kezdődő fáradtságot, feszültséget.

 

Hosszú lélegzetvétel - legjobb trükk stressz ellen

Mivel manapság mindent gyorsan kell végeznünk, sokak számára a lassú légzés a luxus kategóriájába esik. Nem engedik meg maguknak a lélegzetvételnyi szünetet, és csak a mellkasukba szívják be a levegőt, nem pedig a rekeszizomig. Ez duplán rossz, mert a rekeszizom egyenletes mozgása masszírozza és stimulálja a többi szervet.

Elnyújtott kilégzés: néhány mély lélegzetvétel, hosszan elnyújtott kilégzés nagyon jól oldja a kezdődő fáradtságot, feszültséget. FONTOS! Ügyeljünk rá, hogy a légzés ne legyen erőltetett, mert ilyen esetben a szervezetbe jutó túl sok oxigén kellemetlen tüneteket okozhat.

Mindenki ismeri a nyugodtan alvó, ellazult ember mély, egyenletes légzését: amikor a feszültségtől kapkodóvá, felületessé válik a légzésünk, akarattal lelassíthatjuk, és ez visszahat a pszichés állapotunkra. Pl. a 4-2-8-os ütemű légzéssel: négy ütemre mélyen beszívjuk a levegőt, két ütemig benntartjuk, majd nyolcra lassan kifújjuk.

Krónikus stressz során az ember hajlamos felületesen lélegezni, és öntudatlanul benntartani a levegőt, melyet Anderson gátló légzésnek nevez. A légzés visszatartása még több vért juttat az agyba, hogy növelje az éberséget, de ez egyben felborítja a vér kémiai egyensúlyát.

Nyirokrendszer eltávolítja az idegen anyagokat pl. baktériumokat, mert tele van fehérvérsejtekkel. A jó nyirokkeringést biztosítja pl. a mély légzés a belégzéskor a mellkast érő negatív nyomás az egész testben felgyorsítja a nyirokkeringést.

A legfontosabb alapszabály: vegyen fel mindig egyenes testtartást, mert csak így áramolhat a levegő akadálytalanul! Az orrán át lélegezzen be (ez megszűri és melegíti a levegőt), és a száján lélegezzen ki! Sohase tartsa vissza a lélegzetét, hanem engedje egyenletesen áramolni!

http://www.informed.hu/eletmod/comm?article_hid=21834

http://www.informed.hu/index.nfo?tPath=/betegsegek/gyacs/application/&article_id=87928

https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/legzes.html

https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/stressz-ellen-6.html

http://adventista.hu/egwhite/honlap/nol/22.htm

 

A váltott orrlyukas légzés (mint a nadi szódan pranayam):

Amikor a bal orrjáraton keresztül lélegzünk, serkentjük a jobb agyféltekét és erősítjük a paraszimpatikus idegrendszer funkcióját. Ez kapcsolódik a szívritmus lassulásához (a szív erőkifejtése nagyobb lesz, mert szívverésenként nagyobb mennyiségű vér préselődik át a szíven).

Amikor a jobb orrjáraton keresztül lélegzünk, serkentjük a bal agyféltekét és erősítjük a szimpatikus idegrendszer funkcióját. Ennek eredményeként a szívverés gyorsul, magasabb lesz a vérnyomás, nő a testi sejtek oxigén fogyasztása, a bőr vérerei összehúzódnak, fenntartja a testhőmérsékletet (ez a magyarázata annak, hogy a jógik nagyon szélsőséges időjárási körülményeket elviselnek).

 

A váltott orrlyukas légzés segítségével lassítani tudjuk a szívverést. Ezáltal lehetőséget adunk a szívünknek arra, hogy egy kicsit hosszabb ideig pihenhessen, mint általában két egymást követő összehúzódás után.

Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb mennyiségű vér áramoljon a szívbe és nagyobb erővel húzódjon össze, ezzel erősítjük a szívizomzatot és fenntartjuk jó kondícióját (állapotát).

·         kiegyensúlyozza a jobb és bal agyféltekéket

·         javítja a térbeli tájékozódást és tér memóriát (bal orrjárat)

·         javítja a verbális kifejezést (jobb orrjárat)

·         javítja a megfigyelő képességet (képessé tesz arra, hogy tudást szerezzünk a körülöttünk lévő világról) emlékeink legyenek, melyek a tapasztalatainkból származnak, hogy ennek megfelelően tervezzünk és cselekedjünk.

Forrás: http://www.jogaszeged.hu/JogaCikkek/legzes.html

 

 

A fordított hasi légzést "taoista légzés"-nek is nevezik, mivel elsősorban a taoista chi kung gyakorlók és harcművészek használják. Jelentősége abban van, hogy e légzés során hatékonyabban tudjuk a chi-t (életenergiát) a végtagjainkba vezetni.

Ezért a harcművészeti alkalmazások során és a kézen keresztül kisugárzott gyógyító energia használata során alkalmazzuk.

A szexuális energiákat mozgató és képességeket fejlesztő chi kung gyakorlatok szintén ezt a légzésmódot alkalmazzák.

 

A gyakorlat: A fordított hasi légzés során a belégzésnél behúzzuk a hasunkat és enyhén megfeszítjük (megemeljük) a gátizmot (Huiyin pont, a Bef-1-es pont). Amikor kilélegzünk, lágyan kitoljuk a hasunkat valamint elernyesztjük a gát izmait. A gyakorlás során a belégzésnél a rekeszizom leereszkedik és ezzel együtt a has behúzódik. A gyakorlást a a légzéssel összhangban végzett apró hasmozgatással kezdjük, figyelve arra, hogy a napfonattól a köldökig terjedő területen nem keletkezzen feszültség. Néhány hónap gyakorlás után érezhető meg az az egyensúlyi állapot, amikor a fordított hasi légzés már eléggé mély, de a mellkas tájéka ellazult.

A gyakorlás során - egy idő után - rájövünk, hogy mindig, amikor tudatosan kívánjuk kiterjeszteni a chi-t a kilégzés üteme alatt, akkor ez lényegesen könnyebb és természetesebb a hasizom kiterjesztésével, mint a szabályos hasi légzéssel.

(A taoista gyakorlók is így jöttek rá erre a gyakorlatra, hogy amikor szándékosan megpróbálták a chi-t kiterjeszteni vagy az energiaközpontban (tan-tien pontba) összesűríteni, akkor a hasfaluk fordítva mozgott, mint a szabályos légzés során.)

A légzés az előzőhöz hasonlóan fekvő, ülő vagy álló helyzetben is gyakorolható, de mindig érdemes a chi tudatos vezetésével vagy összesűrítésével összekötni, mert akkor automatikusan alakul ki ez a fordított légzés.

Fontos szempont, hogy a szabályos hasi légzés teljes elsajátítása és automatikus használata után kezdjük el ennek a légzéstípusnak a gyakorlását.

 

Hatás: Élettani hatásai hasonlóak a szabályos hasi légzéshez. Mint már említtettem a legkiemelkedőbb jelentősége használatának az, hogy ezzel a légzéstípussal lényegesen könnyebb a chi-t a végtagokba, illetve a végtagokon keresztül távolabbra vezetni, illetve összesűríteni. Ezt a légzést elsősorban a harcművészeti (támadó és védekező chi), gyógyító (gyógyító energia kisugárzása a kezeken keresztül), az energia gyűjtő (az energia összesűrítése az elixír mezőkben (tan tien) vagy a test bármely pontján), illetve a szexuális képességeket fejlesztő chi kung gyakorlása során (ahol kiemelt jelentőséget kap a gátizmok mozgatása és edzése)  alkalmazzuk.

Forrás: http://gyogyitoharcos.hu/?modul=oldal&tartalom=1035938

 

 

 

Lassú, mély légzéssel csökkenthető a vérnyomás?

Egy kutató szerint, a meditatív, lassú légzés csökkentheti a vérnyomást

 

Vegyünk egy mély lélegzetet, majd lassan fújjuk ki. Képes 10-nél kevesebb belégzést végezni egy perc alatt? Kutatók szerint ugyanis, a néhány percig tartó lassú légzés naponta éppen elég ahhoz, hogy segítsen lenyomni a vérnyomást.

Miért is működhet a nyugalom ezen rövid periódusa? Egy amerikai kutató szerint légzésünk kulcsfontosságú szerepet játszik abban, szervezetünk hogyan szabályozza a vérnyomást. Dr. David Anderson, megpróbálja egy speciális készülék segítségével bizonyítani, hogyan lehet lassú belégzéssel csökkenteni a magas vérnyomást.

A magas vérnyomást gyakran néma gyilkosnak is nevezik, mivel a betegek ne észlelik tüneteit egészen addig, míg már súlyos károsodások lépnek fel. Bárki lehet magas vérnyomásos. Magas vérnyomásnak számít a 140/90 feletti érték. Az elhízás és a lusta életmód, valamint a túl sok só fogyasztása növeli a kockázatot. A fogyás, a torna és a sófogyasztás visszafogása a leghatékonyabb életmódbeli változások, melyekkel csökkenteni lehet a hipertenziót. Azonban a legtöbb betegnek gyógyszerre is szüksége van.

 

A meditációt, a jógát és a hasonló, relaxációs technikákat, melyek szerves része a lassú, mély belégzés, régóta úgy tekintik, segítik a vérnyomás normál szinten tartását, bár igen kevés olyan tanulmány született, mely ezt bizonyítani is tudta.

2002-ben, az amerikai Élelmiszer és Gyógyszerellenőrző Hivatal engedélyezte egy olyan, vény nélkül kapható készülék árusítását, mely segíti a vérnyomás csökkentését a légzés ritmusának beállításával. A készülék a mellkas és a has mozgása alapján számolja a légzéseket, és fokozatosan lassuló ütemben zenél, jelezve, mikor kell ki- és belélegezni. A felhasználók a készülék hangját követik egészen addig, míg légzésük a szokásos percenkénti 16-19-ről, 10-re vagy kevesebbre csökken.

A klinikai tesztek során a készüléket két hónapon át, naponta 15 percig alkalmazó alanyok vérnyomása 10-15 értéket csökkent. A készülék azonban nem helyettesíti a megfelelő étkezést, a mozgást és a gyógyszereket, de kiegészítője lehet ezen kezelési metódusoknak.

Míg a lassú légzés működik, az orvosok számára rejtély, hogyan éri el a kívánt eredményeket. A lassú, mély légzés ideiglenesen ellazítja, és kitágítja az ereket, ám ez nem elég magyarázat a vérnyomás csökkenésére - mondja Anderson.

 

Ezért egy baltimore-i laboratóriumban Anderson a készülékkel saját elméletét teszteli le. Krónikus stressz során az ember hajlamos felületesen lélegezni, és öntudatlanul benntartani a levegőt, melyet Anderson gátló légzésnek nevez. A légzés visszatartása még több vért juttat az agyba, hogy növelje az éberséget, de ez egyben felborítja a vér kémiai egyensúlyát. Több savas vér pedig kevésbé hatékonnyá teszi a vesék sóeltávolító mechanizmusát.

Állatoknál Anderson kísérletei kimutatták, hogy a gátló légzés eléggé késlelteti a só kiválasztását ahhoz, hogy a vérnyomás emelkedjen. A kutató most azt teszteli, hogy a megfelelőbb légzésmechanizmus segít-e az embereknél visszafordítani ezen hatást.

Ha Andersonnak igaza van, akkor újabb lehetséges magyarázat születhet arra vonatkozóan, hogy a magas vérnyomás miért civilizációs betegség.

Forrás: hirado.hu/MSNBC  http://www.tvarchivum.hu/?id=135420 Lassú, mély légzéssel csökkenthető a vérnyomás?

 

Az autogén tréningnek kifejezett "fáradtságmegszüntető" hatása van, tehát: a gyakorlatot végző néhány perces gyakorlás után frissebbnek és kipihentebbnek érzi magát.

 

Meditáció - Általa energikusabbá válunk

Nagyon jó, a szexuális életért, energiáért, jó emlékezőképességért, önbizalomért és sikerért.

 

Mitől energikus a jógi?

A lelki problémák nagyon sok energiát lekötnek. A rendszeres meditáció során a kötött energiák felszabadulnak, és szabadon tudnak áramlani a szervezetben. A jógi tudatos és kiegyensúlyozott, nincsenek benne elfojtások, melyek lekötnék az energiáit.

 

Légzésszabályozás: bizonyos légzési technikák alkalmazása megnyugtat, feltölt energiával, oldja a feszültséget és fokozza a koncentrációs készséget.

 

Elnyújtott kilégzés: néhány mély lélegzetvétel, hosszan elnyújtott kilégzés nagyon jól oldja a kezdődő fáradtságot, feszültséget.

https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/a-megoldas-avagy-az-elet-kulcsai.html

 

 

 

Melyik csakrádnak tesz jót most, a harmonizálás? - a csakrák energia egyensúlyának felborulása, testi, és lelki szinten is akadályozza a boldog, egészséges és bőséggel teli életet.

Nézd meg, melyik csakrádnak tesz jót most a kiegyensúlyozás, harmonizálás. http://ezoterikustanacsok.shp.hu/hpc/web.php?a=ezoterikustanacsok&o=dcwxn0hk8w_ufs

  

Csakrák jellemzői – Nagyon hasznos, érdekes

A harmadik csakra: A személyes erő
„A harmadik csakra, vagyis a személyes erő csakrájának energiái a pubertáskorban válnak dominánssá. Egyéniségünk megformálásában, vagy az „Én”, az Ego, és az öröklött személyazonosságunktól független szemé

lyiség kialakításában segít bennünket. Ez az energiaközpont tartalmazza a személyes erő, valamint az önbecsülés kibontakoztatásával kapcsolatos dolgokat.
A harmadik csakra teszi teljessé az emberi energiarendszer fizikai trilógiáját. Az első és második csakrához hasonlóan elsősorban az erő fizikai megnyilvánulási formáira vonatkozik. Míg az első csakra a törzsi-csoportos energiákra, a második csakra pedig az Én és az emberek között áramló erőkre rezonál, addig a harmadik csakra saját személyes erőnk külvilághoz való viszonyával áll összefüggésben.
Elhelyezkedés: A hasi idegközpont vagy napfonat (solar plexus).
Energiakapcsolata a fizikai testtel: gyomor, hasnyálmirigy, mellékvesék, vékonybél, epehólyag, máj, gerinc középső szakasza (a hasi idegközpont mögött).
Energiakapcsolata az érzelmi/mentális testtel: A solár plexus-nak is nevezett harmadik csakra személyes erőnk központját, a személyiség és az ego mágneses magját testesíti meg. A harmadik csakra diszfunkciójából eredeztethető betegségeket az önbecsüléssel, a visszautasítástól való félelemmel, a kritikára való túlérzékenységgel, és az önmagunkért való felelősségvállalással kapcsolatos problémák váltják ki.

Főbb félelmek: Félelem a visszautasítástól, a kritikától, illetve attól, hogy nem tudunk megfelelni az elvárásoknak, nem tudjuk teljesíteni kötelezettségeinket, a fizikai megjelenéssel kapcsolatos szorongások, mint például az elhízástól, a kopaszodástól vagy az öregedéstől való félelem; aggodalom amiatt, hogy mások felfedezik titkainkat.
Főbb erősségek: Önbecsülés, önértékelés, önfegyelem; ambíció, tetterő, a válsághelyzetek kezelésének képessége, kockázatvállalás; nagylelkűség, erkölcs, erős jellem.”

http://aquasky.wordpress.com/2007/09/17/

 

 

 

5 hiba, amit a haldoklók leginkább megbántak.

 

(Az élet egy választás. Ez a TE életed. Válassz tudatosan, válassz bölcsen, válassz őszintén. Válaszd a boldogságot!)

 

Éveken át dolgoztam a hospice szolgálatnál, pácienseim azok voltak, akik hazamentek a kórházból meghalni. Igazán különleges időszakot osztottunk meg egymással: velük voltam az életük utolsó három-tizenkét hetében. Az emberek nagyot tudnak fejlődni, amikor szembenéznek a saját halálukkal.

 

Megtanultam, hogy sose becsüljem alá senki fejlődési lehetőségeit. Néhány változás rendkívüli volt. Mindegyikük sokféle érzelmet tapasztalt meg, ahogy ez várható is: elutasítást, félelmet, haragot, megbánást, még több elutasítást és végül elfogadást. Minden egyes páciens végül megtalálta a békéjét, mielőtt továbbindult volna, mindegyikük.

Amikor arról kérdeztem őket, hogy van-e valami, amit megbántak, vagy van-e olyasmi, amit másként csináltak volna, hasonló témák merültek fel mindegyiküknél. Íme, az öt legtöbbször előforduló tévedés ezek közül:

1. Bárcsak lett volna bátorságom úgy élni az életem, hogy hű legyek önmagamhoz, nem úgy, ahogy mások elvárták tőlem!
Ez volt a legtöbbször előforduló vágy az összes közül. Amikor az emberek rájönnek, hogy az életüknek mindjárt vége és visszanéznek, könnyű meglátni, hogy mennyi álmuk maradt, amit nem váltottak valóra. A legtöbben az álmaik felét sem vették figyelembe és úgy kellett meghalniuk, hogy tudták: ez a saját döntéseik vagy épp döntésképtelenségük következménye.

Fontos, hogy igyekezz legalább pár álmodat megvalósítani életed során. Attól a pillanattól kezdve, hogy az egészséged tönkremegy, már késő. Az egészség szabadságot ad, amit kevesen értékelnek egész addig, amíg már nincs meg nekik.

 

2. Bárcsak ne dolgoztam volna olyan sokat!
Ezt mindegy egyes férfi páciensem mondta, akit ápoltam. Hiányzott nekik az, hogy lássák a gyerekeiket felnőni, fájlalták, hogy nem töltöttek elég időt a kedvesükkel. Néhány nő szintén bánta ezeket a dolgokat, de a nők főleg az idősebb generációból valók voltak, így a legtöbb női páciens nem volt családfenntartó.

Azzal, hogy leegyszerűsíted az életed és tudatos döntéseket hozol, elképzelhető, hogy nem kell akkora bevétel, mint amit gondolnál. És azzal, hogy több teret engedsz önmagadnak az életedben, boldogabbá válsz és nyitottabbá azokra az új lehetőségekre, amelyek jobban illenek az új életmódodhoz.

3. Bárcsak lett volna bátorságom, hogy kifejezzem az érzelmeimet!
Sokan elnyomták az érzelmeiket azért, hogy elkerüljék a konfrontációt másokkal. Ennek eredményeképpen megelégedtek egy középszerű élettel és sosem váltak azokká, akikké válhattak volna. Sokan betegségeket teremtettek maguknak állandóvá vált keserűségükkel és neheztelésükkel, bosszankodásukkal.

Mások reakcióit nem tudjuk kontrollálni. Bár az emberek természetesen reagálni fognak arra, ha megváltozol és őszintén kezdesz kommunikálni, a végén mindez egy egészen új, egészségesebb szintre emeli a kapcsolataidat másokkal. Vagy ez történik, vagy az egészségtelen kapcsolódások eltűnnek az életedből. Akárhonnan nézzük, jól jársz, ha felvállalod önmagad. 
 

 

4. Bárcsak kapcsolatban maradtam volna a barátaimmal!
Gyakran nem ismerték fel a régi barátokkal való kapcsolattartás fontosságát és hasznát, amíg közel nem kerültek a halálukhoz és nem tudtuk mindig megtalálni a régi barátaikat. Sokan annyira elmerültek a saját életükben, hogy aranyat érő barátságokat hagytak elsikkadni az évek folyamán. Sokan bánták, hogy nem szántak elég időt és figyelmet a barátaikra. Mindenki hiányolta a barátait haldoklása során.

Gyakran előfordul elfoglalt életünk során, hogy elhanyagoljuk a barátságainkat. De amikor szembetalálod magad a közelgő halállal, az anyagias dolgok már nem számítanak. Az emberek el akarják ugyan rendezni a pénzügyeiket, ha lehetséges, de nem a pénz vagy a státusz a fontos számukra ilyenkor. Rendet akarnak tenni, hogy ezzel segítsék azokat, akiket szeretnek. Általában sajnos ilyenkor már túl betegek vagy fáradtak ahhoz, hogy ez sikerüljön nekik.
A végén minden a szeretetről és az emberi kapcsolatokról szól. Mindössze ez marad az utolsó hetekben fontos, a szeretet és az emberi kapcsolatok.

5. Bárcsak engedtem volna magam boldogabbnak lenni!
Ez egy meglepően gyakori vágy. Sokan csak a halálos ágyukon jönnek rá, hogy a boldogság választás kérdése. Régi viselkedési mintákba és szokásokba ragadtak bele. Az ismerős dolgok kényelmes komfortja elárasztotta az érzelmeiket és az egész életüket. A változástól való félelem arra késztette őket, hogy szerepet játsszanak mások és önmaguk előtt is. Miközben legbelül arra vágytak, hogy végre egy jót kacagjanak és bohóckodjanak és vidámság legyen az életükben. A halálos ágyadon fekve egyáltalán nem gondolsz arra, hogy mások mit gondolhatnak rólad. Milyen csodálatos dolog újra képesnek lenni mosolyogni!

Az élet egy választás. Ez a TE életed. Válassz tudatosan, válassz bölcsen, válassz őszintén. Válaszd a boldogságot!

https://komlomedia.wordpress.com/2012/02/03/

 

 

 

Lélek-váró
Ezt a tanítást égi segítőkön keresztül kaptam, kiknek feladata a földi létből távozó lelkek további útjának segítése. Ez a "köztes tér", hol ők tevékenykednek, arra szolgál, hogy a lélek továbblépése előtt megnyugvást találjon és felkészülhessen.

Mivel sok kérdésem volt, feltettem őket!

 

VÁRAKOZÓ

 A lélek a köztes tér felé egy Fényalagútban halad... Folyosóján kétoldalt halvány és erősebb fények is világítanak. A folyosó egy nagy, kör alakban kiszélesedett részbe torkollik. A fénylő térben körben, több sorban, mint egy előadóteremben, vagy körszínházban, emberek (lelkek) ülnek. A terem teteje tejszerű kupolát formáz. A lelkek szótlanul és nyugodtan ülnek, láthatóan várakoznak valamire. Békesség és csend jár át mindent, lelki megnyugvást hoz a lágyan rezgő angyali energia.

Ekkor hallom a tanítást:

Ők azok a lelkek, kik arra várnak, hogy utuk a Földön befejeződjék, s máshol folytatódjon. Vagy égi pihenéssel, tisztulással, vagy egy másik fizikai síkon való megnyilvánulással, hol befejezhetik az itt elkezdett tanulást, hasonló körülmények között.
- De ők már eltávoztak a fizikai síkról?

- Igen. Vagy az általatok halálnak nevezett dolog által, vagy mert testükből kilépve, szintén a ti szavatokat használva, kómában vannak, mert még eljövendő feladatukról nem döntöttek, de vissza már nem térnek. Várják, hogy azok a földi energiakötelékek, mik még tartják őket, felbomoljanak.

- De most a Földön vagyunk?

- Nem. Ez egy Földhöz közel lévő köztes tér. Nem tartozik már a Földbolygó anyagi energiáihoz, de még a felsőbb szférák rezgéseit sem vette át teljesen. Ezért a köztes elnevezés. Ez a két dimenzió közötti várakozó.

- A lelkek ilyen nyugalommal várakoznak?

- Igen. Megértik, ez jövendő sorsuk első állomása. Itt már nem emberi léptékűek a gondolatok. Itt már életutakban gondolkodnak. Átérzik a lét minden aspektusát és Tudatukat kiterjesztve a lélek fejlődését látják. Tudják, létük örök megújulás.

- Hová mennek innen ezek a lelkek?

- Akik a tisztulást választják, s nincs olyan tenni valójuk mi halaszthatatlan lenne, mondjuk egy másik lélek szempontjából, ők a felsőbb szférákba mennek pihenni, míg egy másik dimenzióban le nem születnek, amennyiben feladatuk ez. De a lélek fejlettségéhez mérten vállalhat és kaphat más megbizatást is.

- Nem a Földre jönnek újra le?

- Ha befejezetlen feladataik még az elhagyott rezgésekhez kötik őket, akkor hasonló körülmények közé kell jönniük. Ha a Földön ez nem biztosított az emelkedés és rezgésszám-növekedés eredményeképp, akkor itt nem tudnák azt elvégezni. Tehát másik dimenzióba kerülnek, az eltávozásukkor fennállt körülmények közé. Aki feladatát itt nem tudja tovább folytatni, mert a lelke még nem kész az emelkedésre, egy másik dimenzióba kerülve folytatja azt, hogy elvégezhesse mielőtt pihenni menne.

- Hogyan döntik el a lelkek, hogy hová kerülnek?

- Az égi Tanácsok és a lelkek segítői által. Az elemzés ugyanúgy megtörténik, s a helyszín, az élet ugyanúgy megtervezhető, mint mikor a teljes életút után áll a lélek eléjük. A döntést pedig meg kell hozni...
- Mi van azokkal, kik itt hagyják családjukat, földi segítőiket?

- Új segítőket jelölnek ki nekik. Ha valakik életfeladatai szorosan összekapcsolódnak, akkor mindegyik lélek a tanács elé kerül (ez lehet a test alombéli szakasza alatt, amikor is megkérdik a még Földön lakó lelket is), és az együttes sorsfeladatok tükrében születik döntés. Ez lehet maradás, mikor új feladatmegoldásokat állítanak fel célként, vagy együtt kerülnek új dimenzióba, a beteljesítéshez, így együtt távoznak a Földről.

- Ez azokra a lelkekre is vonatkozik, kik még nem döntöttek az emelkedés, vagy távozás mellett?

- Igen. Az ő lelkük felkészítése is, testük „álmában” történik, hogy így folyamatosan készülhessenek az emelkedés vagy a távozás döntésére. Dönteniük kell! A választás már megvolt, mert a Földön mindenkit megkérdeztek. A léleknek csak a kilépésről, annak idejéről és módjáról kell dönteni. Emelkedés nélkül lelkük nem képes az új rezgésekbe beilleszkedni, azokat elfogadni. Akkor távoznak, s feladatukat máshol fejezik be.

- Az őrangyalaikkal mi lesz?

- A lélek és az angyal együttes döntése alapján, vagy követik a lelket az új életszínhelyére, s ott is őrzői feladatot látnak el, vagy az angyalok új feladatot kapnak, s a lélek mellé másik őrzőt jelölnek ki. Míg a lélek várakozik, az angyal is pihen és készül a döntésre. Az ő munkájukat is ugyanúgy értékelik, ahogy a lélek fejlődését, ezáltal az angyalok is más-más feladatkörbe kerülnek értékelés után. A fejlődés minden lehetőséget biztosít a tanulásra és a tapasztalatszerzésre. Aki idekerül, ezzel tökéletesen tisztában van és létét lelki bölcsességgel látja. Ezért minden, ami segíti a lélek megérkezését ide, a létezés hasznára válik. Segíthet az elfogadás, az ima ereje, az áldás fénye és a segítők hívása. Sokszor segít belépni a Fényfolyosóba a léleknek, ha érzi a "háta mögött" hozzátartozói szeretetteljes támogatását. Ha ide megérkezik, elmehet egy olyan térbe, ahol találkozhat azokkal a szeretteivel, kik a lelki dimenziókban léteznek és segítenek neki az "átállásban". Így könnyebben megérti ennek törvényszerűségeit.
Végignézek a lelkek sokaságán, áldást kérve rájuk. Tudom, hogy az általunk "halálnak" nevezett dolog csak átlépés abba a térbe, hol megtisztulva és lelki békét találva továbbléphetünk fejlődésünk útján. Egy újfajta létezés kezdete, Új Életre születés!

Köszönöm a tanítást.
Pusztai Orsolya

http://kristalycsakra.hu/index.php/tanitasok/195-lelek-varo1

 

 

 

 

A szivárványszínű fény
Ha szivárványszínű fényt képzelünk magunk köré, akkor ezzel az előző életből hozott blokkok és a karmikus egyensúlytalanságok feloldását segítjük elő. Ha a szivárvány összes színét behívjuk, akkor egy időben több szinten is zajlik gyógyulásunk. A szivárványszín Raziel arkangyalhoz kapcsolódik. Raziel igen bölcs, és mágikus erejű. Segít azoknak, akik magas spirituális célokkal rendelkeznek, hogy képességeikkel kapcsolatos félelmeiket el tudják engedni.

 

http://garykata.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1012425

 

 

http://www.lelkititkaink.hu/erintes_simogatas_oleles.html